SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

AKTUALITY

Vydávanie diplomovŠportové aktivity Organizacia pedagogickeho procesu Habilitácia VestegStudijne oddelenie Studijne oddelenie Parte Obona Dovolenky 2021 Studijne oddelenie Výberové konanie máj Výberové konanie máj Ubytovanie Výberové konanie máj Výberové konanie máj Organizácia LS 2020/2021 Organizácia LS 2020/2021 Výsledky volieb Ofiice 365 Udelenie titulu Voľby do akademického senátu Voľby do akademického senátu
Voľby do akademického senátu
Voľby do akademického senátu
Voľby do akademického senátu
Voľby do akademického senátu
ŠVK UK
  Voľby do akademického senátu
  Inaugurácia Havrlentová
  Výberové konanie pedagóg
  Výberové konanie pedagóg
  Letný semester 2020/2021
  Nakopni sa
  Letný semester 2020/2021
  Organizácia výučby v letnom semestri
  Letný semester 2020/2021
  Letný semester 2020/2021
  ONLINE veľtrh vzdelávania Gaudeamus
  Erasmus+
  Zmena študijné oddelenie
  Stáž
  Výberové konanie
  Výberové konanie
  Prvý univerzitný profesor z radov absolventov UCM
 
 

  

5.10.2020

Oznam s poverením dekana FPV UCM 
Organizácia pedagogického procesu od 06.10.2020 - 17.10.2020 
Aplikovaná informatika

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu spojenú s výskytom ochorenia COVID-19, študijný program Aplikovaná informatika v bakalárskom ako aj magisterskom stupni denného štúdia, aj v bakalárskom stupni externého štúdia prechádza  od 06.10.2020 (vrátane) na dištančnú formu vzdelávania
Realizovať sa bude podľa rozpisu pre jednotlivé ročníky denného štúdia ako je uvedené
v prílohe.
Externé štúdium sa bude realizovať podľa doteraz platného rozvrhu, len zmenou formy výučby na dištančnú.
Následne, 19.10.2020 (pondelok) do 19.12.2020 (sobota) bude výučba realizovaná podľa pôvodných rozvrhov uvedených v AIS-e prezenčnou, distančnou prípadne kombinovanou formou.

1r. APIN_Bc, 2r. APIN_Bc, 3r. APIN_Bc
1r. APIN_Mgr., 2r. APIM_Mgr
 

2.10.2020

Oznam dekana FPV UCM 
Organizácia pedagogického procesu od 05.10.2020

Milí študenti, 

vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu spojenú s výskytom ochorenia COVID-19, študijné programy Biológia, Biotechnológie, Chémia a Ochrana a obnova životného prostredia v bakalárskom ako aj magisterskom stupni štúdia prechádzajú od 05.10.2020 (vrátane) na blokovú výučbu laboratórnych cvičení. Tieto sa budú realizovať v termíne 05.10.2020 - 16.10.2020, pričom podrobný rozpis pre jednotlivé ročníky je v prílohe. Počas týchto dvoch týždňov sa nebudú realizovať prednášky ani semináre, len laboratórne cvičenia. 

Následne, 19.10.2020 (pondelok) do 18.12.2020 (piatok) bude výučba realizovaná podľa pôvodných rozvrhov uvedených v AIS-e prezenčnou, distančnou prípadne kombinovanou formou, s výnimkou už absolvovaných laboratórnych cvičení.
Rozvrhy: chémiabiotechnológieochrana a obnova životného prostrediabiológia

 

1.10.2020

OZNAM PRE ŠTUDENTOV!
 
Zmena termínu študentskej vedeckej konferencie Aplikované prírodné vedy 2020.

Vzhľadom na vyhlásený núdzový stav dôsledku koronakrízy 
sa  termín ŠVK APV 2020 posúva na 11. novembra 2020.
 
Registrácia prihlášok do 27.10. 2020 
Registrácia príspevkov do 27.10. 2020
V prípade, že ste prihlášku, resp. príspevok zaslali v pôvodnom aprílovom termíne, potvrďte, prosím, svoju účasť organizačným garantom jednotlivých sekcií do 27.10.2020.
Viac informácia na: http://fpv.ucm.sk/sk/veda-a-vyskum/studentska-vedecka-konferencia.html
 

24.09.2020

Oznam pre študentov!!!

V mene dekana FPV UCM  a organizačného tímu ŠVK si Vás dovoľujeme pozvať na 
študentskú vedeckú konferenciu Aplikované prírodné vedy 2020.

Konferencia, ktorá bola v dôsledku koronakrízy v apríli odložená, sa bude konať v náhradnom termíne dňa 21. októbra 2020 v budove UCM na Nám. J. Herdu 2 v Trnave. 
Registrácia prihlášok do 13.10. 2020 
Registrácia príspevkov do 13.10. 2020

V prípade, že ste prihlášku, resp. príspevok zaslali v pôvodnom aprílovom termíne, potvrďte, prosím, svoju účasť organizačným garantom jednotlivých sekcií do 13.10.2020.
Viac informácia na: http://fpv.ucm.sk/sk/veda-a-vyskum/studentska-vedecka-konferencia.html

24.9.2020

Oznámenie o habilitačnej prednáške - RNDr. Ľubici Uváčkovej, PhD.

Dekan Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje, že:
15. októbra 2020 o 10:00 hod. sa  v zasadacej miestnosti Z0.3 na prízemí budovy UCM, Nám. Jozefa Herdu 2 v Trnave, uskutoční habilitačná prednáška RNDr. Ľubici Uváčkovej, PhD.odbornej asistentky FPV UCM v Trnave na tému: ,,Proteínové odpovede rastlín na rôzne typy stresov,, a obhajoba habilitačnej práce s názvom:,,Proteomická analýza ako nástroj na sledovanie zmien v proteínových profiloch počas vývinu a počas pôsobenia stresu na rastliny,, v študijnom odbore 1502 molekulárna biológia.

22.09.2020

Oznam študentom k predmetu športové aktivity

Oznam študentom k predmetu športové aktivity v zimnom semestri

18.09.2020

Usmernenie dekana k organizácii a podmienkam pedagogického procesu
na fakulte prírodných vied UCM v Trnave v akademickom roku 2020/21

18.09.2020

Dňa 08.09.2020 sa uskutočnilo vyhlásenie víťazov 16. ročníka Súťaže mladých vedeckých pracovníkov v oblasti pôdohospodárskych vied organizovanej Slovenskou akadémiou pôdohospodárskych vied. PhD. študentka Katedry biotechnológií Mgr. Jana Tomašechová patrila medzi ocenených autorov v odbore rastlinnej výroby. Gratulujeme! 

 

16.09.2020

OZNAM  K ORGANIZÁCII ZS 2020/2021 NA FPV UCM

Výučba v akademickom roku 2020/2021 začína podľa rozvrhu  21. septembra 2020 (pondelok).

Rozvrhy pre študentov denného a externého štúdia na FPV sa nachádzajú v systéme AIS2.
Študenti dennej formy si pred pozretím rozvrhu pozrú najskôr číslo krúžku v AIS2, do ktorého sú zaradení.

Rozpis kontaktnej výučby pre študentov externého  štúdia študijného programu aplikovaná informatika na FPV sú zverejnené tu.


V prípade potreby pre prácu s AIS2 študujte manuály zverejnené tu.
Legenda k rozvrhu je zverejnená tu.

V prípade zmeny v rozvrhu budú tieto realizované v systéme AIS2.Predseda habilitačnej komisie:


1.prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc.ztitulu garanta inauguračného avymenúvacieho konania, profesora vodboreanalytická chémia pôsobiaceho naFPV UCM vTrnavePredseda habilitačnej komisie:

1.prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc.ztitulu garanta inauguračného avymenúvacieho konania, profesora vodboreanalytická chémia pôsobiaceho naFPV UCM vTrnave

11.09.2020

Dodatočné prijímacie konanie na akademický rok 2020/2021

Dodatočné prijímacie konanie na študijné programy chémia a aplikovaná chémia pre akademický rok 2020/2021. Viac informácií. Chémia

08.09.2020

PRIDELENIE UBYTOVANIA PRE ŠTUDENTOV FAKULTY PRÍRODNÝCH VIED UCM V TRNAVE V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021

Vážení študenti, dovoľujeme si vás informovať o pridelení ubytovania pre študentov Fakulty prírodných vied UCM v Trnave v akademickom roku 2020/2021 tu zoznam.

 

27.08.2020

Oznámenie o habilitačnej prednáške – RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD.

Dekan Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko- pedagogických alebo umeleckopedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že: 02. októbra 2020 o 10:30 hod. sa v zasadacej miestnosti Z0.3 na prízemí budovy UCM, Nám. Jozefa Herdu 2 v Trnave, uskutoční habilitačná prednáška
RNDr. Cyrila Rajnáka, PhD., PhD.
odborného asistenta FPV UCM v Trnave na tému: ,,Prístupy analytickej chémie k charakterizácii molekulového magnetizmu,,
a obhajoba habilitačnej práce s názvom: ,,Poľom indukovaná pomalá magnetická relaxácia v jednomolekulových, jednoiónových a jednoretiazkových magnetoch,,
v študijnom odbore 4.1.17 analytická chémia.

27.08.2020

Zápis študentov do ďalšej časti štúdia v AR 2020/2021
Študenti, ktorí si nevytvorili zápisný list prostredníctvom systému AIS na AR 2020/2021,môžu tak urobiť  do 03.09. 2020.
 

20.08.2020

Oznam študijného oddelenia

Harmonogram zápisov pre študentov vyšších ročníkov FPV UCM na AR 2020/2021.
Zápis sa netýka  študentov FPV UCM, ktorí sa v akademickom roku 2020/2021 zapísali do 1. roka štúdia vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia.

22.07.2020

Oznam pre študentov!!!

V mene dekana FPV UCM  a organizačného tímu ŠVK si Vás dovoľujeme pozvať na
študentskú vedeckú konferenciu Aplikované prírodné vedy 2020.

Konferencia, ktorá bola v dôsledku koronakrízy v apríli odložená, sa bude konať v náhradnom termíne dňa 21. októbra 2020 v budove UCM na Nám. J. Herdu 2 v Trnave. 
Registrácia prihlášok do 13.10. 2020 
Registrácia príspevkov do 13.10. 2020

V prípade, že ste prihlášku, resp. príspevok zaslali v pôvodnom aprílovom termíne, potvrďte, prosím, svoju účasť organizačným garantom jednotlivých sekcií do 13.10.2020.
Viac informácia na: http://fpv.ucm.sk/sk/veda-a-vyskum/studentska-vedecka-konferencia.html

20.07.2020

Oznam študijného oddelenia

Študijné oddelenie FPV UCM bude v dňoch 27. júla – 7. augusta 2020 zatvorené z dôvodu čerpania dovolenky.

17.07.2020

Oznam

Katedra Biofyziky FPV UCM v spolupráci so Slovenskou biofyzikálnou spoločnosťou a Medzinárodným Laserovým Centrom v Bratislave organizuje 16-18. Septembra 2020 v hoteli Holiday Inn v Trnave 9. ročník výročného semináru Slovenskej Biofyzikálnej Spoločnosti. Viac informácii sa dozviete na http://www.ilc.sk/skbs/

09.07.2020

Harmonogram promócií UCM v Trnave, absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia FPV a FSV, ktorí ukončili štúdium v akademickom roku 2019/2020

03.07.2020

Nové medzinárodné hodnotenie univerzít odhalilo, ktoré slovenské vysoké školy patria medzi elitu

V porovnaní univerzít na Slovensku a v Česku sa z našich vysokých škôl najvyššie umiestnila Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, a to na 7. mieste, celosvetovo je na 625. priečke.
Celý článok.

03.07.2020

Pridelenie ubytovania pre novoprijatých študentov fakulty prírodných vied UCM v Trnave v akademickom roku 2020/2021

Vážení študenti, dovoľujeme si vás informovať o pridelení ubytovania pre študentov FPV UCM v Trnave v akademickom roku 2020/2021. Zoznam študentov.

26.06.2020

ZÁPIS ŠTUDENTOV DO ĎALŠEJ ČASTI ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021

25.06.2020

Výberové konanie

Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľnej pracovnej pozície.

24.06.2020

Výberové konanie

Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľnej pracovnej pozície.

17.06.2020
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlásili tento rok 23. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2019.
V kategórii MLADÝ VEDECKÝ PRACOVNÍK bol ocenený náš kolega

RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD.
https://www.youtube.com/watch?v=ef7wN_GvJOQ&fbclid=IwAR0MdMTLKmhWMjuIqrrDbx68U2W_QCIkqxJ0gVVj1Wcs9fbQEcbimZB9SJUa to za výnimočný prínos v oblasti skúmania jednomolekulových, jednoiónových a jednoretiazkových magnetov a ich potenciálneho využitia v praxi.

Touto cestou mu srdečne blahoželáme a želáme veľa energie na ceste k ďalšiemu kvalitnému oceneniu za jeho vedeckú prácu.

16.06.2020

DRUHÉ KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA NA DOKTORANDSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY DO 28.8.2020 NA FPV UCM PRE AKADEMICKÝ ROK 2020/2021
Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia denné a externé štúdium
Molekulárna biológia
Biotechnológie

11.06.2020
Oznam
pre končiacich študentov v auguste

Študenti (tretieho ročníka Bc. a druhého ročníka Mgr.), ktorí končia (majú štátnice) v mesiaci august si musia priložením preukazu k univerzitnému terminálu predĺžiť platnosť dopravnej časti do 31.8.2020.
Univerzitný terminál sa nachádza na prízemí hlavnej budovy nám. J. Herdu 2.
Študenti, ktorí bývajú ďalej od Trnavy si môžu predĺžiť aj na UNITermináloch na Slovensku (klikni: https://www.preukazstudenta.sk/).
05.06.2020

Pokyny pre študentov k štátnym skúškam a možnosť ubytovania počas štátnic

Vzhľadom na meniacu sa situáciu s opatreniami súvisiacimi so šírením vírusu COVID 19,  dekan FPV UCM v Trnave doc. Ing. Jozef Sokol, CSc. oznamuje študentom, že v prípade priaznivej situácie a ďalšieho uvoľňovania bezpečnostných opatrení sa štátne skúšky budú konať na všetkých študijných programoch na FPV prezenčnou formou.

Aktuálne pokyny na štátne skúšky pre jednotlivé odbory nájdete tu.
Kde sa dá ubytovať počas štátnic? info tu

05.06.2020

Oznam pre študentov!

05.06.2020

PRIDELENIE UBYTOVANIA PRE ŠTUDENTOV FAKULTY PRÍRODNÝCH VIED UCM V TRNAVE V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021

 

Vážení študenti, ​dovoľujeme si vás informovať o pridelení ubytovania pre študentov Fakulty prírodných vied UCM v Trnave v akademickom roku 2020/2021 tu zoznam.

05.06.2020

Oznam pre študentov

 

 
03.06.2020

Odstránenie problému so spustením webmailu UCM cez Google Chrome

Od poslednej aktualizácie prehliadača Google Chrome nie je možné spustenie webmailu UCM. Tu nájdete spôsob ako tento problém odstrániť.

01.06.2020
doc. RNDr. Ján Titiš, PhD.
Prvý univerzitný profesor z radov absolventov UCM. Dňa 29. mája 2020 pred Vedeckou radou UPJŠ v Košiciach úspešne absolvoval inauguračné konanie za profesora v odbore Anorganická chémia doc. RNDr. Ján Titiš, PhD. z Fakulty prírodných vied, jeden z prvých absolventov UCM v Trnave.
Budúci profesor vedecky pracuje v oblasti nanomagnetizmu a podieľa sa na identifikácii tzv. jednomolekulových magnetov. Publikoval 71 vedeckých prác registrovaných v databáze SCOPUS, ktoré sú citované 1433 krát. Jeho h-index = 21 (minimálne 21 publikácií citovaných 21-krát). Najcitovanejšou prácou je Boča R- Miklovič J- Titiš J: Simple mononuclear cobalt(II) complex: A single-molecule magnet showing two slow relaxation processes, Inorganic Chemistry (2014) 53, 2367-2369, 123 citácií. 
Doc. RNDr. Jána Titiš, PhD, štúdium na fakulte ukončil v roku 2004. Doktorandské štúdium (PhD.) absolvoval  na FCHPT STU v Bratislave v roku 2008. Habilitačné konanie absolvoval a titul doc. získal tiež na FCHPT STU v Bratislave v roku 2014. Doc. RNDr. Jána Titiš, PhD. je vynikajúci vedecký pracovník a pedagóg.
 
Srdečne blahoželáme.
 
12.05.2020

Výberové konanie

Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľnej pracovnej pozície.


24.04.2020
Oznam pre študentov!

Študenti FPV UCM si podávajú žiadosť o ubytovanie do 30.4.2020 formou elektonickej žiadosti cez AIS.
Podrobnejšie informácie:
Postup pri prideľovaní ubytovania študentom UCM na akademický rok 2020/2021

17.04.2020

Oznam pre študentov
Informácie o odubytovaní študentov UCM z jednotlivých internátov a ŠD nájdete tu.

08.04.2020

02.04.2020
Usmernenie dekana Fakulty prírodných vied UCM v Trnave pre končiace ročníky
k opatreniu rektora č. 8/2020
Úprava harmonogramu LS v akademickom roku 2019/2020
01.04.2020
Oznam pre študentov FPV.
 
Študenti FPV UCM sa zatiaľ nemusia odubytovávať zo ŠD J.Herdu.
Ani študenti, ani doktorandi.
dekan FPV UCM, doc. Ing. Jozef Sokol, CSc.


31.03.2020

Milí uchádzači o štúdium na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave,
vzhľadom na vzniknutú situáciu máte možnosť podať prihlášku na FPV v týchto dvoch termínoch
Termín podania prihlášky:   do 30. apríla 2020     - 1. kolo Bc.,Ing., Mgr.
                                               do 14. augusta 2020 - 2. kolo Bc., Ing.,Mgr.

Podmienky prijímacieho konania zostávajú nezmenené.
Zároveň sme pripravení odpovedať Vám na všetky nejasnosti súvisiace so zasielaním potrebných dokladov k úspešnému prijatiu na našu fakultu prostredníctvom študijného oddelenia, neváhajte nás kontaktovať.
Študijné oddelenie Fakulty prírodných vied
Ing. Daniela Šimková
E-mail: daniela.simkova(zav.)ucm.sk


28.03.2020

Milí kolegovia, spolupracovníci,
pri príležitosti Dňa učiteľov Vám ďakujem, že ste sa rozhodli venovať svoj profesionálny potenciál, znalosti a celú svoju energiu odbornému a pedagogickému rastu našich študentov.
Želám Vám, veľa zdravia a optimizmu, trpezlivosti a tolerancie v osobnom aj v pracovnom živote a ďakujem za pomoc v zabezpečovaní komplexného rozvoja fakulty.
Jozef Sokol
Účelom vzdelávania je premeniť zrkadlá na priehľadné okná.
(Sydney D. Harris)


24.03.2020

Oznam 

Študentská vedecká konferencia Aplikované prírodné vedy 2020


Dekan FPV UCM  a organizačný výbor ŠVK  vzhľadom na súčasnú situáciu rozhodli, že študentská vedecká konferencia Aplikované prírodné vedy 2020 sa odkladá na neurčito.

11.03.2020

Oznam pre študentov
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na akademický rok 2020/2021 a témy dizertačných prác sú zverejnené tu.

10.03.2020

Pozor! Pozor! Pozor!
Dôležitý oznam!

09.03.2020

Dôležitý oznam
 
Od dnes - 9.3.2020, 12.00 hod. do 24. marca 2020 (vrátane) vyhlasuje rektor UCM v Trnave
 
PRERUŠENIE KONTAKTNEJ VÝUČBY.
 
Dnes zasadal krízový štáb Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a rozhodol o uvedenom opatrení.

Ďalšie informácie a opatrenia budú zverejnené na web stránke i facebooku univerzity. Prosím sledujte i naďalej aktuálne informácie.
 
 
Prof. Ing. Roman Boča, DrSc. v.r.
rektor

06.02.2020

OZNAM PRE ŠTUDENTOV!
 
V mene dekana FPV UCM  a organizačného výboru ŠVK si Vás dovoľujem pozvať na študentskú vedeckú konferenciu Aplikované prírodné vedy 2020.

Konferencia sa bude konať dňa 7. apríla 2020 v budove UCM na Nám. J. Herdu 2 v Trnave. 
Registrácia prihlášok do 30.03. 2020 
Registrácia príspevkov do 30.3.2020
Viac informácií nájdete na
http://fpv.ucm.sk/sk/veda-a-vyskum/studentska-vedecka-konferencia.html

03.02.2020
OZNAM PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV FPV K ORGANIZÁCII  LS 2019/2020
Rozvrhy pre študentov všetkých ročníkov a stupňov denného a externého štúdia na FPV sa nachádzajú v AIS2.
Došlo k novému zaradeniu študentov študijného programu Aplikovaná informatika
1. ročníka dennej formy do krúžkov. Zaradenie do krúžkov si skontrolujte v AIS2.
Rozpis kontaktnej výučby pre študentov externého  štúdia študijného programu aplikovaná informatika na FPV sú zverejnené tu.
V prípade zmeny v rozvrhoch pre denných a externých študentov budú vykonané aktualizácie priamo v AIS-e, preto treba tieto preventívne sledovať.

21.01.2020

Výberové konanie
Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľnej pracovnej pozície.

20.01.2020

Pozývame Vás na workshop
Prírodné vedy a trvaloudržateľný rozvoj

10.01.2020

Oznam pre študentov a pedagógov FPV UCM 
Výzva na zaslanie prihlášky na  Erasmus+ mobility v AR 2020/2021

Prihlasovanie sa uskutočňuje cez katedrových koordinátorov do 31.01.2020

TU doplňujúce informácie.

11.12.2019

Oznam študijného oddelenia.
Študijné oddelenie bude od 18.12.2019 do 3.1.2020 zatvorené.

02.12.2019

KAPUSTOVANIE 2019

Bližšie informácie tu.

21.11.2019

Výberové konanie
Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných pracovných miest vysokoškolských učiteľov.

21.11.2019

Filmový festival EKOTOPFILM

Filmový festival EKOTOPFILM – ENVIROFILM prináša dňa 27.-28.11.2019 do Trnavy výber oceňovaných dokumentárnych filmov z celého sveta.

Príďte si pozrieť filmy, ktoré Vám zmenia pohľad na svet.

Vstup na akciu je zdarma.

Bližšie informácie o programe nájdete na stránke https://www.ekotopfilm.sk/trnava

Facebook udalosť: https://www.facebook.com/events/864827197232797/

07.11.2019
Slávnostná imatrikulácia študentov prvého roka denného bakalárskeho štúdia.
Milí študenti,
dňa 21.11.2019 sa v Aule UCM na Bučianskej ulici v Trnave bude konať slávnostná imatrikulácia študentov prvého roka denného bakalárskeho štúdia v čase 
od 8.00 - 9.30 hod.

Účasť študentov je povinná! Vstup v malom spoločenskom oblečení! 

Dekan FPV UCM udeľuje študentom prvého ročníka bakalárskeho štúdia po skončení imatrikulácie dňa 21.11.2019  "dekanské voľno"!!!

04.11.2019

Kávička so ŠR FPV!

Máš nápady ako zlepšiť FPV UCM? Dlhodobo ťa trápia nevyriešené problémy?
Príď na kávičku s opätovne vznikajúcou Študentskou radou FPV UCM! Preberieme všetky témy, ktoré ťa trápia a budeme hľadať spôsoby ako ich vyriešiť.
Tešíme sa na teba 7. 11. 2019 o 16:00 v Študentskej free zóne (na prízemí) J. Herdu!

24.10.2019

V rámci týždňa vedy a techniky FPV ešte pripravila:

Katedra Biofyziky zorganizovala na 6.11.2019 návštevu Centra Biovied a Biomedicínskeho Centra SAV pre študentov odboru Biomedicínska chémia.
Študentom želáme príjemný zážitok!

30.10.2019

29.10.2019

24.10.2019

Oznam pre študentov.

Voľby do ŠRVŠ za UCM
Voľby do ŠRVŠ za UCM sa uskutočnia 29. 10. 2019 (utorok) od 9.00 h. do 15.00 h. Viac tu.

18.10.2019
Oznam pre študentov.

18.10.2019

Oznam pre študentov.
Výzva na doplnkové výberové konania na študentské Erasmus mobility v LS 2019/2020 link: https://www.ucm.sk/sk/oznamy-a-aktuality/.
Študenti sa musia prihlásiť cez katedrových koordinátorov do 28.10.2019.

15.10.2019
Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave doc. Ing. Jozef Sokol, CSc.
udeľuje všetkým študentom FPV UCM v Trnave dňa 31. októbra 2019 (štvrtok) dekanské voľno.

01.10.2019

Oznam o habilitačnej prednáške - Mgr. Daniel Mihálik, PhD.

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekan Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave oznamuje, že dňa 7. októbra 2019 o 10:00 hod. v zasadacej miestnosti Z0.3 na prízemí budovy UCM, Nám. J. Herdu 2 v Trnave sa uskutoční habilitačná prednáška Mgr. Daniela Mihálika, PhD. odborného asistenta na FPV UCM v Trnave na tému "Cielená úprava metabolizmu rastlín prostredníctvom ich genetickej transformácie"  a obhajoba habilitačnej práce s názvom "Molekulárno – biologický prístup ako nástroj na zlepšenie vlastností hospodársky významných rastlinných druhov" v študijnom odbore 4.2.3. molekulárna biológia.

01.10.2019

Informácia pre študentov, ktorí sa zúčastnia bakalárskych promócií

Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave doc. Ing. Jozef Sokol, CSc., mimoriadny profesor udeľuje dekanské voľno všetkým študentom FPV, ktorí sa zúčastnia dňa 03. októbra 2019 bakalárskych promócií. 

27.09.2019

Milí študenti,

došlo k zmenám v rozvrhu pre študentov 3. ročníka bakalárskeho stupňa v študijnom programe Biotechnológie a študentov 3. ročníka bakalárskeho stupňa a 2. ročníka magisterského stupňa v študijnom programe BiológiaTáto zmena sa prejaví od pondelka, 30.09.2019, preto vás žiadame o kontrolu rozvrhov
v AIS-e. 

24.09.2019

Oznam študentom k predmetu športové aktivity

Oznam študentom k predmetu športové aktivity v zimnom semestri

23.09.2019

Oznam o stave kapacity internátov

Vážení študenti, dovoľujeme si Vás informovať, že ubytovacia kapacita fakulty
je momentálne plne obsadená a ďalšie prideľovanie ubytovania bude možné
len na uvoľnené miesta.

20.09.2019

Oznam  študijného oddelenia
Študijné oddelenie FPV UCM bude v dňoch 
23. septembra – 27. septembra 2019 zatvorené
Bližšie informácie tu.

19.09.2019

Pozvánka na vedeckú prednášku

Prednáška sa uskutoční dňa 20. Septembra 2019 (piatok) o 10.00 hod v zasadacej miestnosti Z03 v centrálnej budove UCM, nám. J. Herdu 2.
Na prednáška je osobite určená pre doktorandov a zamestnancov Fakulty prírodných vied UCM v Trnave


16.09.2019
Oznam pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa v študijnom programe Biotechnológie

Milí študenti, 
na stránke Katedry biotechnológií sa nachádzajú aktuálne informácie k organizácií prvého týždňa zimného semestra akademického roka 2019/2020 ako aj rozdelenie študentov do skupín. 

16.09.2019

OZNAM PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV FPV K ORGANIZÁCII ZS 2019/2020

Rozvrhy pre študentov denného štúdia na FPV sa nachádzajú v systéme AIS2.
V prípade potreby pre prácu s AIS2 študujte manuály zverejnené tu.

Legenda k rozvrhu je zverejnená tu.

Študenti dennej formy si pred pozretím rozvrhu pozrú najskôr číslo krúžku v AIS2,
do ktorého sú zaradení, napr.:


Rozvrhy pre študentov externého  štúdia študijného programu aplikovaná informatika na FPV:
1.ročník APIN externé štúdium
2.ročník APIN externé štúdium
3.ročník APIN externé štúdium
 
Rozpis kontaktnej výučby pre študentov externého  štúdia študijného programu aplikovaná informatika na FPV sú zverejnené tu.
V prípade zmeny v rozvrhu budú tieto realizované v systéme AIS2, pre študentov externej formy na webe.
Slávnostné otvorenie akademického roku 2019/2020 sa bude konať 23. septembra 2019 (pondelok). Viac informácií nájdete tu


10.09.2019

FPV UCM na Vedeckom veľtrhu 2019

Fakulta prírodných vied UCM v Trnave v zastúpení Katedry biotechnológií bude zastúpená medzi 47 stánkami a viac ako 30 inštitúciami prezentujúcimi sa na Vedeckom veľtrhu 2019, ktorý sa koná v piatok 13.9.2019 v Bratislave pred Euroveou. Prezentovať bude rastlinné a poľnohospodárske biotechnológie obohacujúce život človeka, primárne rastlinné suroviny ako zdroje nenahraditeľných látok pre človeka a pre mladých vedcov jednoduché dôkazové reakcie bielkovín, ktoré sú označované ako molekuly na 1. mieste pre ich nezastupiteľnú úlohu v živote človeka.

05.09.2019

Denník SME bude pravidelne oslovovať vedcov, výskumníkov a inovátorov zo Slovenska, medzi ktorými sú aj naši vedci z Fakulty prírodných vied UCM v Trnave.

Aké výzvy čakajú ľudstvo? Na tú najväčšiu nie sme pripravení.

Čítajte viac: 

https://tech.sme.sk/c/22203405/zaujima-sa-vase-dieta-o-vedu-slovenski-vedci-radia-co-by-malo-robit.html

https://tech.sme.sk/c/22196629/aka-bude-najvacsia-vyzva-ludstva-v-najblizsich-desiatich-rokoch-anketa.html?ref=njctse

https://tech.sme.sk/c/22188704/pribudaju-nezaockovani-ludom-chyba-kriticke-myslenie-anketa-s-vedcami.html

 

05.09.2019

Stretnutie našej kolegyne s laureátom Nobelovej ceny za chémiu (1981) Roaldom Hoffmannom.
Srdečne gratulujeme našej kolegyni RNDr. Zite Tokárovej, PhD. z Katedry chémie, k veľmi zaujímavému zážitku v podobe stretnutia s laureátom Nobelovej ceny za chémiu (1981) Roaldom Hoffmannom. Viac zo stretnutia si môžete prečítať tu.

12.08.2019

Výberové konanie
Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných pracovných miest vysokoškolských učiteľov.

06.08.2019

Oznam  študijného oddelenia
Harmonogram zápisov pre študentov vyšších ročníkov FPV UCM na AR 2019/2020.
Zápis sa netýka  študentov FPV UCM, ktorí sa v akademickom roku 2019/2020 zapísali do 1. roka štúdia vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia.

29.07.2019

Vytvorenie zápisného listu a zápis predmetov na akademický rok 2019/2020 je v AISe dodatočne možný  od 1.8.2019 do 15.8.2019!
 
Študent, ktorý je (do 31.8.2019) v AR 2018/2019 študentom:
1. a2. roka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia,
1., 2. a 3. roka v externej forme štúdia,
1. roka magisterského štúdia v dennej forme štúdia a 
1.a 2. roka v externej forme štúdia
je povinný urobiť si zápis predmetov v AIS -e na nový akademický rok 2019/2020.
Postup a manuálnájde na http://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/predzapis.pdf
 
Študent si zapíše do AIS-u aj tie predmety, ktoré bude mať ako opakované predmety, t.j. predmety, ktoré neabsolvoval alebo absolvoval neúspešne v akademickom roku 2018/2019.
 
Študent, ktorý zápis podľa uvedených pokynov nezrealizuje, bude považovaný za študenta, ktorý o štúdium v ak. roku 2019/2020 nemá záujem a bude zo štúdia vylúčený z dôvodu nesplnenia podmienok. V prípade  nezapísania sa do ďalšej časti štúdia v súlade s § 66 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov „Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu nedostaví a ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty pre zdravotné dôvody, ktoré mu bránia dostaviť sa na zápis, deň, do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo v ktorom sa mal opätovne zapísať, sa považuje za deň, v ktorom študent zanechal štúdium“.

12.07.2019

Oznam  študijného oddelenia
Študijné oddelenie FPV UCM bude v dňoch 22. júla – 5. augusta 2019 zatvorené z dôvodu čerpania dovolenky.

08.07.2019

Smútočné oznámenie
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás dňa 5. júla 2019 vo veku 62 rokov opustil náš dlhoročný kolega Ing. Peter Sivák.
Nech odpočíva v pokoji!
Pohreb sa uskutoční dňa 10. júla 2019 o 15.00 hod. na Novom cintoríne na ul. Terézie Vansovej v Trnave.

27.06.2019

Kontrola akademického roka 2018-2019
Dňa 28.06.2019 končí skúšobné obdobie letného semestra v akademickom roku 2018/2019. V priloženom
dokumente sú uvedené povinnosti pre vyučujúcich a pre študentov vyplývajúce z tejto skutočnosti.

26.06.2019

Úspechy našich študentov
Dňa 11.06.2019 sa uskutočnilo vyhlásenie víťazov 15. ročníka Súťaže mladých vedeckých pracovníkov v oblasti pôdohospodárskych vied organizovanej Slovenskou akadémiou pôdohospodárskych vied. PhD. študentka Katedry biotechnológií 

RNDr. Barbora Legerská patrila medzi ocenených autorov v odbore vodného hospodárstva. Gratulujeme!

24.06.2019

Zmena úradných hodín študijného oddelenia
Od 24. júna do 10. júla 2019 bude študijné oddelenie otvorené pre študentov  každý pracovný deň od 8.30 do 11.00 hod.
Od 11. júla  do 31. augusta 2019  budú úradné hodiny nasledovne:
Pondelok     -  neúradný deň
Utorok        -   8.30 – 11.00 hod.    
Streda         -  neúradný deň
Štvrtok       - 8.30 -11.00 hod.
Piatok         - neúradný deň
 

24.06.2019

Oznámenie o obhajobách dizertačných prác na FPV UCM 
V dňoch 23.08., 27.08. a 28.08.2019 sa budú konať obhajoby dizertačných prác. Viac info.

24.06.2019

Informácia o pridelení ubytovania novoprijatým študentom na štúdium v AR 2019/2020
Ubytovanie v ŠD bolo pridelené  študentom prvých ročníkov FPV UCM na základe elektronicky podanej žiadosti o ubytovanie prostredníctvom akademického informačného systému(AIS) po zápise na štúdium konanom dňa 17.06.2019.
Informáciu o pridelení ubytovania nájdete v systéme  AIS.

21.06.2019

Výberové konanie
Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných pracovných miest vysokoškolských učiteľov.


11.06.2019

Vymenovanie za profesorku
Prezident  Andrej Kiska dňa 11.6.2019 v Prezidentskom paláci vymenoval doc. Mgr. Alžbetu Marček Chorvátovú, DrSc. za profesorku v odbore biofyzika.
Pani profesorke úprimne blahoželáme.
Viac na:
https://slovensko.hnonline.sk/1956666-kiska-poslednykrat-vy…

 
10.06.2019

Predĺženie preukazu ISIC

Končiaci študenti ( 3. ročník Bc., 2. ročník Mgr. a nadsluhujúci), ktorí idú na štátnice v auguste (alebo nekončia) si musia predĺžiť platnosť dopravnej časti preukazu ISIC ( platnosť končí 30.6.2019) . Predĺžiť platnosť ISIC-u je možné v budove rektorátu UCM na nám. J. Herdu 2, alebo prostredníctvom iných verejných terminálov (ich zoznam je k dispozícii tu ). Priložením preukazu ISIC sa platnosť predĺži do 31.8.2019.

10.06.2019

ZÁPIS ŠTUDENTOV DO ĎALŠEJ ČASTI ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2019/2020

21.05.2019

Informácia o pridelení ubytovania študentom FPV UCM 2019/2020

Ubytovanie v ŠD bolo pridelené  študentom FPV UCM pokračujúcich ročníkov na základe elektronicky podanej žiadosti o ubytovanie prostredníctvom akademického informačného systému(AIS).
Informáciu o pridelení ubytovania nájdete v systéme  AIS.

10.05.2019
Si zvedavý študent?
Pridaj sa!

Ponuka 4 týždňového dobrodružstva, počas ktorého Ti bude predstavený každodenný život
vo vede a výskume. Bližšie informácie tu.
03.05.2019
Oznam pre končiacich študentov
Študijné  oddelenie je pre končiacich študentov otvorené  
v  dňoch 6.5.-7.5.2019   a dňa 13.5.2019 od  8.30 -11.00  hod. a od 12.00 – 14.30 hod.
V dňoch 9.5.-10.5.2019 bude ŠO z dôvodu dovolenky zatvorené.
Pri odovzdaní potvrdenej prihlášky na ŠS vytlačím z AIS  výpis výsledkov štúdia.
26.04.2019

Haluškovanie 2019
Milí študenti, zamestnanci a priatelia UCM, chceme Vás pozvať na tradičné Haluškovanie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 9.5.2019 o 15:00 v špačinských záhradách
(za budovou FPV v Špacinciach).
Pravidlá: súťažia 4 členné tímy vo varení halušiek.
FPV zabezpečí nákup požadovaných surovín a môže pomôcť so zabezpečením miestnosti
na prípravu. Súťažiaci si sami zabezpečujú riad na prípravu (ako hrnce, varechy, misy, nože, panvice, dosky na krájanie, ...).
Týmto vyzývam súťažné tímy (meno tímu a zoznam požadovaných surovín), aby sa prihlásili do piatku 3.5.2019 na e-mail jan.rimarcik@ucm.sk

18.04.2019

Vážené kolegyne a kolegovia, milé študentky a študenti,

dovoľte mi, aby som Vám spolu s prichádzajúcou jarou zaželal radostné a príjemné veľkonočné sviatky. Prajem Vám, nech je slávenie Veľkej noci pre Vás prameňom nádeje, radosti a pokoja.
Jozef Sokol
dekan FPV UCM v Trnave

11.04.2019

Výberové konanie
Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných pracovných miest vysokoškolských učiteľov.

03.04.2019

Výberové konanie
Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných pracovných miest vysokoškolských učiteľov.

03.04.2019
OZNAM PRE ŠTUDENTOV!

v mene dekana FPV UCM  a organizačného výboru ŠVK si Vás dovoľujeme pozvať na
študentskú vedeckú konferenciu Aplikované prírodné vedy 2019.

Konferencia sa bude konať dňa 10. apríla 2019 v budove UCM na Nám. J. Herdu 2 v Trnave. 
Rámcový program ŠVK APV 2019
Viac informácií o programe konferencie nájdete na:
http://fpv.ucm.sk/sk/veda-a-vyskum/studentska-vedecka-konferencia.html

 • 19.03.2019
"Would you like to improve your CV and english, get great experience and travel in America?
Tomorrow, on 20th of March, will be info meetings held about summer program in America in UCM.
Meeting will be short and fun! (50min)
Room number S0.2 (ground floor, on the left side, in the main building Nám. J. Herdu 2)
Address: Námestie Jozefa Herdu 577/2, 917 01 Trnava
First info session starts 14:00
Second info sessions starts 16:00"
 • 15.03.2019
Pozvánka na Workshop - perspektívne smerovania v rámci oblasti biotechnoogií v Európe.

15.03.2019

Tu nesmieš chýbať!
Neformálne prostredie, skvelá prednáška, podnetná diskusia už 26.03.2019 o 18,00 v bare
Partizáni.

doc. RNDr. Vladimír Ferák CSc.,
Čo hovorí DNA o evolúcii nášho druhu

Tešíme sa na Teba!

 

12.03.2019

Informácia pre študentov  FPV UCM
Žiadosť o ubytovanie  v  Študentskom domove UCM a  zmluvných zariadeniach UCM  si študent môže  podať  do 30. 04. 2019 formou elektronickej žiadosti cez Akademický informačný systém (AIS). Postup pri prideľovaní ubytovania študentom ŠD UCM na akademický rok 2019 / 2020

11.03.2019

Oznámenie o inauguračnom konaní
doc. Ing. Peter Tomčík, PhD.
 

Dekan Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 09. apríla 2019 o 09:00 hod. v zasadacej miestnosti Z0.3 na prízemí budovy UCM, Nám. J. Herdu 2 v Trnave sa uskutoční inauguračné konanie doc. Ing. Petra Tomčíka, PhD. docenta Pedagogickej fakulty na Katedre chémie a fyziky, Katolíckej univerzity v Ružomberku v študijnom odbore 4.1.17 analytická chémia na tému ,,Aplikácie mikroelektronických a uhlíkových štruktúr ako elektródových materiálov v reakčnej voltampérometrickej analýze“.

26.02.2019

OZNAM PRE ŠTUDENTOV!

v mene Organizačného a Odborného výboru ŠVK PriF UK si Vás dovoľujem pozvať na vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou

Študentskú vedeckú konferenciu PriF UK 2019,

ktorá sa  bude konať na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
10.apríla 2019

Študenti bakalárskeho, magisterského/inžinierskeho a doktorandského štúdia (bez PhD.) majú výbornú príležitosť prezentovať výsledky svojej vedeckej práce.  Konferencie sa môžu aktívne zúčastniť aj študenti stredných škôl a gymnázií.
Na ŠVK budú v každej hlavnej sekcii (biologickej, didaktickej, environmentálnej, geografickej, geologickej, chemickej) odovzdané diplomy a ocenenia dekana fakulty,  Cena prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách, ale aj ceny komerčných firiem.
Výstupom bude recenzovaný zborník plnotextových príspevkov s ISBN.

Registrácia prihlášok a príspevkov do 10.03. 2019: 
Viac informácia na: http://fns.uniba.sk/svk
Navštíviť nás môžete aj na http://www.facebook.com/svkprifuk


20.02.2019

OZNAM PRE ŠTUDENTOV!

Exkurzia do Salzburgu, Štrasburgu a Európskeho parlamentu

Program

 • 24.3. 2019 (nedeľa) -  cca 10:30 hod. odchod z Trnavy autobusom, cca 14:00 krátka zástavka pri Mondsee, cca 14:30 príchod do Salzburgu - prehliadka mesta, spoločná večera, cca 22:00 odchod do Štrasburgu
 • 25.3. 2019 (pondelok) - cca 7.00 hod. príchod do Štrasburgu + ubytovanie + obhliadka mesta / voľný program,
 • 26.3. 2019 (utorok) - obhliadka mesta / voľný program,
 • 27.3. 2019 (streda)- obhliadka mesta / voľný program + odubytovanie + 17.00 hod. - 18.30 hod. - briefing a diskusia o práci a úlohe EP (v slovenskom jazyku), 18:30 - 19.30 hod. - návšteva rokovacej sály EP + odchod zo Štrasburgu,
 • 28.3. 2019 (štvrtok) - cca 7.00 hod. príchod do Trnavy.

Ubytovanie

Ubytovanie bude v 2 a 3-posteľových apartmánoch "City Residence Access Strasbourg" v centre mesta. Každý apartmán má vlastnú kúpeľňu a malú kuchyňu s mikrovlnkou, sporákom a chladničkou.

 

Cena 

115 € (suma zahŕňa dopravu, ubytovanie, parkovné, spoločnú večeru v Salzburgu, 6xlístok na osobu na MHD v Štrasburgu). V prípade väčšieho počtu účastníkov ako 35 bude suma znížená na 110 €

V prípade seriózneho záujmu kontaktujte marcel.vysocky@ucm.sk 

 

13.02.2019

OZNAM!
POKYNY PRE ŠTUDENTOV BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA K ŠTÁTNEJ SKÚŠKE NA FPV UCM KONANEJ V MÁJI 2019


POKYNY PRE ŠTUDENTOV MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA K ŠTÁTNEJ SKÚŠKE NA FPV UCM KONANEJ V MÁJI A JÚNI 2019

08.02.2019


Fakulta prírodných vied UCM


pozýva  študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia  na
 
CELOSLOVENSKÚ ŠTUDENTSKÚ VEDECKÚ KONFERENCIU
 
„APLIKOVANÉ PRÍRODNÉ VEDY“
 
Termín konania:  10. apríl 2019
 
Miesto konania:  budova UCM, Nám. J. Herdu 2 v Trnave
 

Záväzná prihláška, organizačné pokyny  a pokyny na písanie príspevku nájdete na
http://fpv.ucm.sk/sk/veda-a-vyskum/studentska-vedecka-konferencia.html

05.02.2019
OZNAM PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV FPV K ORGANIZÁCII  LS 2018/2019
Rozvrhy pre študentov všetkých ročníkov a stupňov denného štúdia na FPV sa nachádzajú v AIS2.
Rozvrhy pre študentov externého štúdia študijného programu Aplikovaná informatika na FPV – 1.ročník,2.ročník, 3.ročník.
Rozpis kontaktnej výučby pre študentov externého štúdia študijného programu aplikovaná informatika na FPV.
Nové zaradenie študentov študijného programu Aplikovaná informatika 1. ročníka dennej formy do krúžkov je zverejnené tu.
V prípade zmeny v rozvrhoch pre denných študentov budú vykonané aktualizácie priamo v AIS-e, preto treba tieto preventívne sledovať.

01.02.2019

2 % z dane pre TAS UCM v Trnave
Venujte 2 % z dane na podporu Trnavskej akademickej spoločnosti UCM v Trnave občianskemu združeniu, ktorého cieľom je podpora rozvoja Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, podpora vzdelávania, skvalitňovanie knižničného fondu, skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia UCM v Trnave či finančná podpora študentov s vynikajúcimi študijnými výsledkami.
Tlačivo k poukázaniu 2% z dane OZ TAS UCM v Trnave nájdete tu.
Vyhlásenie prosíme vyplnené doručiť do 20.04.2019 na Referát kontroly UCM v Trnave, miestnosť č. 116 A, Námestie J. Herdu 2, Trnava.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli prispieť 2 % z dane a všetkým, ktorí sa rozhodli povedať iným, že nás touto cestou môžu podporiť.

12.12.2018

Výberové konanie
Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných pracovných miest vysokoškolských učiteľov.


10.12.2018
Milí študenti,
touto cestou  Študentská rada UCM srdečne pozýva všetkých študentov
na Vianočný večierok pri kapustnici, ktorý sa bude konať 11.12.2018 v miestnosti S 0.1 o 17,00 hod.

06.12.2018
Pozvánka na prednášku v rámci programu Erasmus+
Vážení zamestnanci, doktorandi a študenti FPV, dňa 11. decembra 2018 o 10:15 hod. sa v Trnave v miestnosti S 3.5 uskutoční prednáška v rámci programu Erasmus+ s názvom "Graph-based methodology as a “tool” supporting modeling of interdisciplinary problems." Prednášajúcim bude Stanislaw Zawislak z Univerzity v Bielsko-Biała.
3.12.2018
Milí študenti!
Výsledky volieb do študentskej časti Akademického senátu FPV.
Dňa 28. novembra sa uskutočnili voľby do študentskej časti AS FPV. Zvolení boli študenti:
 
Za bakalársly stupeň
Peter Herbanský
Juraj Kebis
Martin Horváth

Za magisterský stupeň
Bc. Terézia Laluhová
Bc. Romana Mičová

Za doktorandský stupeň
Mgr. Veronika Gregusová

Zvoleným študentom gratulujeme!
Podrobnosti o výsledkoch volieb si môžete prečítať v priloženej zápisnici.
01.12.2018
Tu nesmieš chýbať!!!


27.11.2018
Tu nesmieš chýbať!!!
Neformálne prostredie, skvelá prednáška, podnetná diskusia už 4.12.2018 o 18,00 v bare Partizáni.
prof. RNDr. Juraj Krajčovič CSc.,
Syntetické bunky s chloroplastami, cesta k nasýteniu ľudstva a dostatku energií?!.

Tešíme sa na Teba!


22.11.2018
POZOR!!! Dôležité!!!
Dňa 28. novembra 2018 sa uskutočnia voľby do študentskej časti Akademického senátu FPV UCM.
Bližšie informácie tu.

20.11.2018
Milí študenti neprehliadnite!
Listina kandidátov
do študentskej časti Akademického senátu FPV UCM.
13.11.2018
POZOR!!! Dôležité!!!
Voľby do študentskej časti Akademického senátu FPV
Dňa 28. novembra 2018 sa uskutočnia voľby do študentskej časti Akademického senátu FPV UCM. Podrobnosti o harmonograme a organizácii volieb nájdete tu. Návrhy na kandidátov môžete predkladať do 16. novembra 2018 podľa pokynov na návrhovom lístku. V prípade nejasností sa môžete obrátiť na predsedu AS FPV doc. PaedDr. Juraja Mištinu, PhD. (juraj.mistina@ucm.sk).

09.11.2018
Milí študenti!
Dňa 23.11.2018
sa bude konať imatrikulácia  študentov prvého ročníka denného bakalárskeho štúdia.
Účasť študentov je povinná! Vstup v malom spoločenskom oblečení!
Pre študentov prvého ročníka denného Bc.štúdia v tento deň dekan vyhlasuje dekanské voľno.
Bližšie informácie tu.

05.11.2018
Týždeň vedy!
Deň otvorených dverí FPV.

Nestihli ste Noc výskumníkov ani náš Workshop o prírodných vedách? Nevadí!
Sme tu pre Vás aj 9.11.2018 v Trnave a v Špačinciach od 9,00 do 14,00.

Dňa 7.11.2018 od 8,00 do 14,00 organizujeme pre Vás Workshop o prírodných vedách pre študentov stredných škôl. Čakajú Vás zaujímavé prednášky a veľa rôznych pokusov.
Neváhajte a príďte!
06.11.2018

Tu nesmieš chýbať!!!
Neformálne prostredie, skvelá prednáška, podnetná diskusia už 6.11.2018 o 18,00 v bare Partizáni.
prof. RNDr. Jiří Pospíchal DrSc., Od Facebooku po prepojené neuróny v mozgu.
Tešíme sa na Teba!

06.11.2018
Kyber VšeVed
v rámci Týždňa vedy a techniky Vás pozývame na ďalšie stretnutie so VšeVedom, ktorého hosťom bude Ing. Marek Šimon, PhD.
kedy : dnes 6.11.2018 o 15.00 hod
kde: študentská miestnosť, Hajdóczyho ul. II. posch.
Všetci ste srdečne vítaní.

06.11.2018

Výberové konanie
Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných pracovných miest vysokoškolských učiteľov.


25.10.2018
Voľby do študentskej časti Akademického senátu FPV
Dňa 28. novembra 2018 sa uskutočnia voľby do študentskej časti Akademického senátu FPV UCM. Podrobnosti o harmonograme a organizácii volieb nájdete tu. Návrhy na kandidátov môžete predkladať do 16. novembra 2018 podľa pokynov na návrhovom lístku. V prípade nejasností sa môžete obrátiť na predsedu AS FPV doc. PaedDr. Juraja Mištinu, PhD. (juraj.mistina@ucm.sk).
25.10.2018
Milí kolegovia, študenti,
v rámci programu ERASMUS+ Fakulta prírodných vied bude organizovať kurz anglického jazyka pre zamestnancov a študentov fakulty s anglickým lektorom.
Záujem o kurz a úroveň znalosti anglického jazyka, prosím nahlásiť obratom najneskôr do 5.11.2018  na adresu magdalena.meciarova@ucm.sk.
Miestnosť, dátum a čas konania  kurzu bude včas oznámené.
22.10.2018
Kontrola štúdia pre motivačné štipendiá v akademickom roku 2018/2019.
 
Z dôvodu prideľovania motivačných štipendií žiadame študentov vyšších rokov štúdia, aby si do 29.10.2018 skontrolovali v AISe hodnotenia všetkých absolvovaných predmetov za AR 2017/2018. V prípade, že študent má nesprávne zapísané hodnotenie alebo termín hodnotenia z niektorého predmetu v AISe, je povinný o tom informovať študijné oddelenie svojej fakulty (§ 11 bod 12 Študijného poriadku UCM v Trnave).
Študenti 1. roka štúdia, ktorí neposkytli študijnému oddeleniu študijný priemer za posledný rok štúdia na strednej škole, môžu tak urobiť najneskôr do 29.10.2018.

22.10.2018
Oznam pre študentov.
Študijné oddelenie a Oddelenie akademických činností  budú v dňoch 23.10.2018 (utorok) a 25.10.2018 (štvrtok) zatvorené z dôvodu spracúvania štatistík pre MŠVVaŠ SR.
17.10.2018
Pozor zmena!!!
Rozvrhy pre študentov externého  štúdia
študijného programu Aplikovaná informatika na FPV sú zverejnené tu.

15.10.2018

Otvorenie výskumného pracoviska rádioekológie a nukleárnej analýzy
Dňa 16.10.2018 o 11:00 hod. sa uskutoční slávnostné otvorenie spoločného výskumného pracoviska KER FPV a spoločnosti BIONT-u s.r.o. pre oblasť pozitrónovej emisnej tomografie.sa v priestoroch Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Hlavná 418, 919 51 Špačinciach) za účasti ministerky školstva p. Martiny Lubyovej, Martina Kabáta generálneho riaditeľa spoločnosti BIONT, a. s. a vedenia univerzity. Viac informácií.
Biont

12.10.2018
Výzva!!!
Študenti a pedagógovia,
termín podania prihlášky na Erasmus+ mobility uskutočňované v akademickom roku 2019/2020 je 15.12.2018.
Bližšie informácie nájdete tu.


10.10.2018
Pozor zmena!!!
Rozvrhy pre študentov externého  štúdia
študijného programu Aplikovaná informatika na FPV sú zverejnené tu.

09.10.2018

Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave
doc. Ing. Jozef Sokol, CSc., mimoriadny profesor
udeľuje
všetkým študentom FPV dňa 02. novembra 2018 (piatok) dekanské voľno.

Rektorské voľno 31.10.2018 (streda).

03.10.2018
Informácia pre študentov zúčastňujúcich sa bakalárskych promócií.
Harmonogram promócií nájdete tu.

Doplňujúca informácia.
Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave
doc. Ing. Jozef Sokol, CSc., mimoriadny profesor udeľuje dekanské voľno všetkým študentom FPV, ktorí sa zúčastnia dňa 10. Októbra 2018 bakalárskych promócií.
!!! Študenti, ktorí sa nezúčastnia promócií sa budú učiť podľa stanoveného rozvrhu po dohode s vyučujúcim.
02.10.2018

EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV
Farebné biotechnológie bol názov stánku Katedry biotechnológií FPV UCM v Trnave, ktorým sa prezentovala na akcii Európska noc výskumníkov. Akcia sa konala v piatok 28.09.2018 v čase medzi 9:00 a 23:00 hod v priestoroch Starej tržnice v Bratislave. Na akcii bolo zúčastnených viac ako 80 stánkov prezentujúcich vedu a výskum rôznych inštitúcií SR i zo zahraničia. Stánok "Farebné biotechnológie" ukázal návštevníkom aké rôznofarebné vedia byť biotechnológie od bielych, cez červené a zelené až po čierne a aký je predmet záujmu biotechnológií na FPV UCM. Záujem vzbudili farebné reakcie antokyánov, ktoré menili svoje zafarbenie v závislosti od pH prostredia, ale aj separácia zeleného rastlinného farbiva chlorofyl alebo rôznofarebné živné média, na ktorých sa kultivovali rôzne mikroorganizmy odfarbujúce médiu na základe produkcie rôznych metabolitov. O experimenty prejavili záujem nielen žiaci základných škôl, ale aj ich pedagógovia, stredoškoláci i vysokoškoláci. Dokonca sa na vedcov na chvíľu zahrali aj dospelí.
Všetci si domov odniesli postup na experiment na doma, ktorého výsledky môžu s nami zdieľať cez instagram.

 • IKO_2864
 • IKO_2876
 • IKO_2883
 • IKO_2898
 • IKO_2899
 • IKO_2900
 • IKO_2901

02.10.2018

Časopis atteliér priberá. Poď do toho s ním!
Univerzitný mesačník atteliér priberá nových ľudí do svojich redakčných radov. Príď medzi nás 3. októbra 2018 (streda) o 17:30 hod. na Skladovú ulicu, kde v sutteréne budovy FMK UCM naša družina tvorí obsah časopisu.
Mapovanie študentského života na UCM a diania v meste Trnava, sledovanie univerzitnej politiky, či prinášanie atraktívnych tém pre študentov v rozmanitých rubrikách. To všetko sú veci, o ktorých sa čitatelia univerzitného periodika atteliér, či jeho online verzie, dozvedia. A práve teraz máš príležitosť aktívne tvoriť jeho obsah aj ty. Všetko potrebné ťa naučíme.
Tak sa neboj a ukáž sa v redakcii. Tešíme sa na teba!
atteliér

27.09.2018

Chémia a technológie pre život
Dňa 07.11.2018 sa v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave uskutoční 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia pod názvom "Chémia a technológie pre život" s medzinárodnou účasťou. Viac info.

24.09.2018

Účasť FPV UCM v Trnave na Noci výskumníkov 2018
Dňa 28.9.2018 (piatok; od 9,00 do 23,00) sa v Bratislave (Stará tržnica), Košiciach (Atrium Optima), Žiline (Aupark Shopping Center), Banskej Bystrici (Europa Shopping Center) a v Poprade (Obchodné centrum MAX) uskutoční už 12. ročník festivalu Noc výskumníkov. Mottom tohtoročného festivalu vedy je: "Výskumníci v nás".
Na tomto podujatí sa Fakulta prírodných vied UCM v Trnave zúčastní so svojimi stánkami v dvoch mestách, a to v Bratislave a v Banskej Bystrici.
V Bratislave bude prezentovaný stánok Katedry biotechnológií s názvom "Farebné biotechnológie" reprezentujúci prácu s prírodnými i umelými farbivami, dôkazové reakcie cukrov, tukov a bielkovín s farebným prejavom, farebné zmeny pozorované pod mikroskopom alebo viditeľné voľným okom na rôznych prírodných objektoch.
V Banskej Bystrici sa zamestnanci a doktorandi Katedry ekochémie a rádioekológie predstavia stánkom s názvom "Vystopuj látky v organizmoch", v rámci ktorého budú demonštrovať možnosti detekcie a stopovania vybraných látok v živých systémoch. Tešíme sa na stretnutie s Vami.!
Fotografie z predchádzajúcich ročníkov a iných podujatí nájdeš na tejto stránke.

21.09.2018

Výročná správa o činnosti Akademického senátu FPV 2017/2018

21.09.2018

Oznam študentom k predmetu Športové aktivity
Predmet Športové aktivity sa začne vyučovať v pondelok 01.10.2018.
Plávanie za začne v stredu, 03.10.2018. Študenti, ktorí máte záujem o plávanie (predmet zapísaný v AISe), dostavte sa na plaváreň MTF STU na Bottovej ulici v Trnave o 18.50 hod.
Viac info.

18.09.2018

OZNAM PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV FPV K ORGANIZÁCII  ZS 2018/2019
Rozvrhy pre študentov prvého ročníka denného bakalárskeho a magisterského štúdia na FPV sú zverejnené tu.
Rozvrhy pre študentov externého  štúdia študijného programu Aplikovaná informatika na FPV sú zverejnené tu.
Rozpis kontaktnej výučby pre študentov externého štúdia študijného programu aplikovaná informatika na FPV sú zverejnené tu.
Zaradenie študentov študijného programu aplikovaná informatika 1. a 2. ročníka dennej formy do krúžkov je zverejnené tu.
Legenda k rozvrhu je zverejnená tu.

Rozvrhy pre študentov vyšších ročníkov denného štúdia a doktorandského štúdia na FPV sa nachádzajú v AIS2.

V prípade zmeny v rozvrhu budú vykonané aktualizácie na webe pre študentov 1. ročníka, resp. priamo v AIS-e pre vyššie ročníky. Od 24.9.2018 budú zmeny aktualizovaná už len v AIS2.
Kontaktná hodina pre študentov 1. ročníka dennej formy bude realizovaná dňa 24.09.2018 nasledovne (následne sa pokračuje podľa rozvrhu):
Kontaktná hodina
Slávnostné otvorenie akademického roku 2018/2019 sa bude konať dňa 01. októbra 2018 (pondelok). Slávnostné otvorenie akademického roku bude spojené s inauguráciou rektora a prorektorov UCM. Viac info nájdete TU.

12.09.2018

Pozvánka - Vedecký veľtrh 2018 za účasti FPV UCM v Trnave
Dňa 14.9.2018 (piatok; od 8,30 do 17,30) sa na námestí Eurovea v Bratislave uskutoční 3. ročník Vedeckého veľtrhu.
Na podujatí sa zúčastní aj Fakulta prírodných vied UCM v Trnave prostredníctvom svojich dvoch vedeckých stánkov. V rámci prvého stánku s názvom "Dúhový svet biotechnológií" budú zamestnanci a doktorandi Katedry biotechnológií prezentovať hravou formou "farebnosť" biotechnológií prostredníctvom demonštračných biochemických reakcií, pozorovania rastu baktérií, ako aj ukážok rôznych farebných semien rastlín získaných cestou šľachtenia.
Druhá prezentovaná téma s názvom "Rastliny na vyšetrení u lekára" sa bude týkať prezentácie výsledkov vedeckej práce zamestnancov a doktorandov Katedry ekochémie a rádioekológie z oblasti využitia medicínskych diagnostických techník vo výskume rastlín. Táto téma bude prezentovaná v rámci spoločného stánku so spoločnosťou BIONT, a.s. Tešíme sa na stretnutie s Vami!
Fotografie z predchádzajúcich ročníkov a iných podujatí nájdeš na tejto

28.08.2018

Otvorenie výskumného pracoviska rádioekológie a nukleárnej analýzy
Dňa 16.10.2018 o 11:00 hod. sa uskutoční slávnostné otvorenie spoločného výskumného pracoviska KER FPV a spoločnosti BIONT-u s.r.o. pre oblasť pozitrónovej emisnej tomografie.sa v priestoroch Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Hlavná 418, 919 51 Špačinciach) za účasti ministerky školstva p. Martiny Lubyovej, Martina Kabáta generálneho riaditeľa spoločnosti BIONT, a. s. a vedenia univerzity. Viac informácií a program otvorenia

13.08.2018

Harmonogram zápisov na AR 2018-2019 FPV.

07.08.2018

Prijímacie konanie na tretí stupeň VŠ štúdia FPV v študijnom odbore Biotechnológie v akademickom roku 2018/2019

31.07.2018

2. časť zápisu do vyššieho roka štúdia od 1. 8. 2018 do 15. 8. 2018
pre študentov, ktorí si nestihli vytvoriť zápisný list na AR 2018/2019 v AISe a pre študentov, ktorí si chcú urobiť zmeny v zápisnom liste na AR 2018/2019.
 

1.8.2018 – 15.8.2018 - zmeny v zápise predmetov - ak zmeny povolí fakulta (zápis PVP predmetov, príp. zápis opakovaných predmetov)

Postup a manuál.
V prípade zmeny povinne voliteľných alebo výberových predmetov fakultou je študent povinný za účelom zmeny v AIS -e kontaktovať študijné oddelenie FPV UCM v prvých dvoch týždňoch začiatku vyučovania v zimnom semestri AR 2018/2019.

20.07.2018

Výberové konanie
Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných pracovných miest vysokoškolských učiteľov.

18.07.2018

Oznámenie študijného oddelenia
Študijné oddelenie FPV UCM bude v dňoch 23. júla – 7. augusta 2018 zatvorené z dôvodu čerpania dovolenky.

04.07.2018

Prípravný kurz z matematiky pre novoprijatých študentov FPV UCM v ak. r. 2018/2019
Katedra odbornej a jazykovej prípravy FPV UCM ponúka pre prijatých študentov do prvého roka štúdia v študijných programoch chémia, biotechnológie, aplikovaná biológia, ochrana a obnova životného prostredia a aplikovaná informatika možnosť absolvovať pred začiatkom zimného semestra akademického roka 2018/2019 prípravný kurz z matematiky.Viac info.

03.07.2018

Oznámenie o obhajobe dizertačnej práce
V dňoch 22.08., 23.08. a 24.08.2018 sa bude konať obhajoba dizertačných prác. Viac info.

29.06.2018

Oznam pre končiacich študentov
Študijné oddelenie je pre končiacich študentov otvorené:
dňa 2.7.2018 od 12.30 – 14.00 hod.
(od 8.30 hod – 11.00 hod. zatvorené- promócie absolventov Mgr., Bc. štúdia FPV)
v dňoch 3.7. - 4.7. 2018 od 8.30 -11.00 hod. a od 12.30 – 14.00 hod.
dňa 6.7.2018 od 8.30 – 14.00 hod.

27.06.2018

Fotografická súťaž pre mladých!
Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlasuje aj tento rok fotografickú súťaž, ktorá sa uskutoční v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018. Hlavným organizátorom TVT 2018 je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Téma výtvarnej súťaže: Môj experiment

Kategórie súťaže:

 1. Študenti stredných škôl
 2. Študenti vysokých škôl
 3. Doktorandi a mladí ľudia do 30 rokov
Uzávierka súťaže: 10. 10. 2018

Informácie k súťaži, štatút, pravidlá, prihláška, plagát a pozvánka

 

25.06.2018

Kontrola akademického roka 2017-2018
Dňa 30.06.2018 končí skúšobné obdobie letného semestra v akademickom roku 2017/2018. V priloženom dokumente sú uvedené povinnosti pre vyučujúcich a pre študentov vyplývajúce z tejto skutočnosti.

18.06.2018

Výberové konanie
Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných pracovných miest vysokoškolských učiteľov.

14.06.2018

Inauguračná prednáška
V zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa dňa 6.6.2018 konala inauguračná prednáška doc. Mgr. Alžbety Marček Chorvátovej, PhD. na Prírodovedeckej fakulte na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

28.05.2018

Oznámenie pre študentov
ZÁPIS ŠTUDENTOV FPV UCM DO ĎALŠEJ ČASTI ŠTÚDIA  V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019. Viac info

21.05.2018

Inaugurácia dekana - slávnostné zasadnutie AS FPV UCM v Trnave
Vážení členovia akademickej obce, srdečne Vás pozývame na slávnostné zasadnutie AS FPV UCM spojené s inauguráciou dekana doc. Ing. Jozefa Sokola, PhD., ktoré sa uskutoční dňa 23. mája 2018 (v stredu) o 13.00 hod. v Trnave v budove J. Herdu v novej zasadačke Z.03 na prízemí.
doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD., predseda AS FPV UCM

15.05.2018

Výberové konanie
Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných pracovných miest vysokoškolských učiteľov.

04.05.2018
Pozvánka na odbornú prednášku
Vážení zamestnanci a doktorandi FPV, vážené dámy a páni, dňa 09. mája 2018 o 13:00 hod. sa v Špačinciach v miestnosti Š 1.1 uskutoční odborná prednáška s názvom "Využitie extrakčných a mikroextrakčných metód v analytickej chémii." Prednášajúcim bude prof. Mgr. Vasiľ Andruch, DrSc. z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice. Viac info
04.05.2018

Pozvánka
Centrum vedecko-technických informácií SR si Vás dovoľuje pozvať dňa 22. mája 2018 na medzinárodnú konferenciu Societal and Environmental Challenges in the Field of Innovation and Technology,  ktorá sa bude konať v Hoteli Tatra na Námestí 1. mája v Bratislave.
Cieľom konferencie je prepojenie zahraničných a domácich predstaviteľov inovačného ekosystému a širokej verejnosti, zdieľanie skúseností a diskusia o smerovaní k ekologickým a spoločensky zodpovedným inováciám. Na podujatí sa predstavia inovátori s prototypmi, ktoré vznikli za pomoci digitálnej fabrikácie, alebo ktoré podporujú svojou inovatívnosťou ekologické a spoločensky zodpovedné podnikanie a inovácie.
Podujatie prinesie zaujímavých medzinárodných hostí z oblasti výskumu a vývoja ako aj zástupcov investorov, trénerov a potenciálnych partnerov pre spoluprácu. Okrem podnetných prednášok a workshopov sa účastníci môžu tešiť na prezentáciu prototypov, diskusie, či matchmaking.
Bližšie informácie, program a registrácia sú dostupné na tejto
stránke a na Facebooku.

27.04.2018

Voľby dekana
Akademický senát na zasadnutí 26. apríla 2018 v prvom kole volieb zvolil doc. Ing. Jozefa Sokola, PhD. za kandidáta na dekana počtom 13 hlasov. Tri hlasy boli neplatné. Zvolenému kandidátovi gratulujeme!

26.04.2018

Oznam
Pedagógvia a výskumná pracovníci máte možnosť uchádzať sa o Fulbrightovo štipendium pre výskum a prednášanie. Granty sú určené pre odborníkov s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou vo všetkých vedeckých disciplínach okrem klinickej medicíny a umožňujúnezávislý výskum a/alebo prednáškovú činnosť. Dĺžka trvania môže byť od troch do šiestich mesiacov. Kandidáti musia mať ukončené PhD. štúdium alebo jeho ekvivalent.

Všetky kritériá, online prihlášku, ako aj podrobné inštrukcie nájdu online na http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightov-program-pre-vyskum-a-prednasanie.

Uzávierka podávania prihlášok na školský rok 2019 – 2020 je 12. októbra 2018.

25.04.2018

Voľby dekana FPV
Akademický senát FPV informuje, že na základe návrhov členov akademickej obce fakulty je kandidátom pre voľbu dekana doc. Ing. Jozef Sokol, PhD. Akademický senát na zasadnutí dňa 17. apríla 2018 konštatoval, že navrhovaný spĺňa kritériá na kandidovanie vo voľbách na dekana stanovené Vysokoškolským zákonom, Štatútom FPV UCM a Volebným poriedkom pre voľbu kandidáta na dekana.
V súvislosti s voľbou sa
pondelok dňa 23. apríla 2018 uskutočnilo verejné zasadnutie akademickej obce, na ktorom kandidát predstavil volebný program a odpovedal na otázky týkajúce sa zámeru a koncepcie riadenia fakulty.
Zasadnutie senátu FPV spojené s voľbou kandidáta na dekana bude vo štvrtok 26. apríla 2018 o 13.00 hod. v miestnosti Z.03.
V priložených dokumentoch nájdete profesný životopis a tézy volebného programu kandidáta na dekana doc. Ing. Jozefa Sokola, PhD.

24.04.2018

Oznam pre končiacich študentov
Študijné oddelenie bude pre končiacich študentov v dňoch 25.4.-7.5.2018 otvorené denne v čase od 8:30-11:00 a 12:30-14:30.

24.04.2018

Výberové konanie
Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných pracovných miest vysokoškolských učiteľov.

23.04.2018

Výberové konanie
Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných pracovných miest vysokoškolských učiteľov.

20.04.2018

Pozvánka
Aj tento rok pre Vás pripravujeme úspešnú kultúrno-spoločenskú akciu, ktorej dôležitou náplňou je súťaž vo varení halušiek a ich degustácia. Haluškovanie sa uskutoční dňa 10.5.2018 o 14:00 v Špačinských záhradách. Čaká Vás veľa zábavy, občerstvenie, prekvapenie a super ceny pre najlepších kuchtíkov. Tešíme sa na Vás.

19.04.2018

Výberové konanie
Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných pracovných miest vysokoškolských učiteľov.

18.04.2018

Voľby dekana FPV
Akademický senát FPV informuje, že na základe návrhov členov akademickej obce fakulty je kandidátom pre voľbu dekana doc. Ing. Jozef Sokol, PhD. Akademický senát na zasadnutí dňa 17. apríla 2018 konštatoval, že navrhovaný spĺňa kritériá na kandidovanie vo voľbách na dekana stanovené Vysokoškolským zákonom, Štatútom FPV UCM a Volebným poriedkom pre voľbu kandidáta na dekana.
V súvislosti s voľbou Akademický senát FPV pozýva na verejné zasadnutie akademickej obce v pondelok dňa 23. apríla 2018 o 14.00 hod. v miestnosti H.232 v Trnave v budove na Hajdóczyho, kde kandidát predstaví volebný program a členovia akademickej obce môžu položiť otázky týkajúce sa zámeru a koncepcie riadenia fakulty.
Zasadnutie senátu FPV spojené s voľbou kandidáta na dekana bude vo štvrtok 26. apríla 2018 o 13.00 hod. v miestnosti Z.03.
V priložených dokumentoch nájdete profesný životopis a tézy volebného programu kandidáta na dekana doc. Ing. Jozefa Sokola, PhD.

09.04.2018

Pozvánka Študentského klubu VšeVed
Dňa 25. apríla 2018 sa o 16:00 hod. v malej zasadačke rektora UCM uskutoční ďalšia prednáška Študentského klubu VšeVed. Na tému "Čo sa VšeVed za mladi naučil, v práci akoby našiel" Vám porozpráva zahraničný hosť z Masarykovej univerzity v Brne Dr. Martin Benešík, dozviete sa niečo viac o prepojení vedomostí zo školy s praxou vo firme. Viac info

28.03.2018

Výberové konanie
Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných pracovných miest vysokoškolských učiteľov.

28.03.2018

Harmonogram volieb kandidáta na dekana FPV UCM v Trnave
V súvislosti so zvolením prof. Ing. Romana Boču, DrSc., dekana FPV UCM, za kandidáta na rektora UCM a očakávaním vymenovaním za rektora, Akademický senát FPV UCM na zasadnutí dňa 27. marca 2018 schválil nasledujúci harmonogram volieb kandidáta na dekana Fakulty prírodných vied UCM v Trnave:
 

- Do 16. apríla 2018 do 12.00 hod.:  Podávanie návrhov na kandidáta na dekana FPV do rúk predsedu AS FPV, alebo na jeho adresu cez podateľňu, prípadne na sekretariát dekana. Písomné návrhy na kandidátov z radov profesorov a docentov môžu predsedovi AS UCM podávať členovia akademickej obce FPV UCM.
Návrhový lístok na kandidáta na dekana FPV.

17. apríla 2018: Zasadnutie AS FPV, otvorenie obálok, uzavretie návrhov na kandidátov prijatím uznesenia, voľba volebnej komisie. Do dvoch dní zverejnenie kandidátov, programu a profesijného životopisu na webe FPV UCM.
- 23. apríla 2018: Predstavenie kandidátov na verejnom zhromaždení Akademickej obce FPV UCM.
- 26. apríla 2018: Voľby kandidáta na dekana FPV UCM v Trnave.

21.03.2018

Výberové konanie
Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných pracovných miest vysokoškolských učiteľov.

14.03.2018

Nový rektor UCM v Trnave
Akademický senát Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave dňa 13.3.2018 na svojom zasadnutí zvolil kandidáta na rektora. Zvoleným kandidátom na rektora UCM v Trnave sa stal prof. Ing. Roman Boča, DrSc. Členovia volebnej komisie pre voľbu kandidáta na rektora svojimi podpismi odobrili priebeh a výsledky volieb.

Pánovi dekanovi srdečne blahoželáme!

07.03.2018

Dekanské voľno
Dekan fakulty udeľuje dňa 9. marca 2018 študentom dekanské voľno za účelom možnosti zúčastniť sa občianskych pochodov iniciatívy "Za slušné Slovensko".

23.02.2018

OZNAM PRE KONČIACICH ŠTUDENTOV V AR 2017/2018
Prosíme všetkých študentov posledného roka bakalárskeho a magisterského štúdia, aby si skontrolovali osobné údaje v AISe (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, miesto narodenia, bydlisko) potrebné pri vyhotovení dokladov o absolvovaní štúdia.
V prípade nezrovnalostí kontaktujte študijné oddelenie.
Prosíme aj o kontrolu správneho zadania záverečnej práce v AISe.

22.02.2018

Pozvánka na študentskú vedeckú konferenciu PriF UK 2018
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave Vás pozýva na ŠVK PriF UK 2018, ktorá sa bude konať dňa 25. apríla 2018.
Študenti bakalárskeho, magisterského/inžinierskeho a doktorandského štúdia (bez PhD.) majú výbornú príležitosť prezentovať výsledky svojej vedeckej práce. Na ŠVK budú v každej hlavnej sekcii (biologickej, didaktickej, environmentálnej, geografickej, geologickej, chemickej) odovzdané diplomy a ocenenia dekana fakulty,  Cena prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách, ale aj ceny komerčných firiem.
Výstupom bude recenzovaný zborník plnotextových príspevkov s ISBN.
Registrácia prihlášok a príspevkov do 20.03. 2018: 
Viac informácií na: http://fns.uniba.sk/svk/
Navštíviť nás môžete aj na http://www.facebook.com/svkprifuk

19.02.2018

Pozvánka na prednášku
Vážení zamestnanci a doktorandi FPV, vážené dámy a páni, pozývame Vás na celofakultnú odbornú prednášku na tému „Pôsobnosť Ministerstva životného prostredia Slovenskej Republiky v rámci agendy Európskej Únie“, ktorú prednesie  Ing. Norbert KURILLA, PhD. Prednáška sa uskutoční dňa 27. februára 2018 (utorok) o 13.00 hod. v prednáškovej miestnosti č. 230 v budove na Hajdóczyho ul., 2. poschodie. Viac info

12.02.2018

Pozvánka Študentského klubu VšeVed
Dňa 28. februára 2018 sa o 16:00 hod. na prízemí UCM vo veľkej zasadačke rektora uskutoční ďalšia prednáška Študentského klubu VšeVed. Na tému "O mágii vo vede" Vám porozpráva etnologička Mgr. Jana Melúchová z Univerzity Komenského a s Dr. Danielou Chmelovou z FPV UCM absolvujete workshop s názvom "Molekulárna kuchyňa", kde sa dozviete, že molekulárna biológia nemusí byť krkolomná, ale môže byť aj chutná. Viac info

07.02.2018

Pozvánka na ŠVK 2018
Srdečne Vás pozývame na Celoslovenskú študentskú vedeckú konferenciu Aplikované prírodné vedy, ktorú organizuje Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Konferencia sa bude konať dňa 11. apríla 2018 v budove UCM na Nám. J. Herdu 2 v Trnave. V rámci konferencie prebehne aj súťaž s ocenením najlepších prezentovaných prác.

Celoslovenská študentská vedecká konferencia Aplikované prírodné vedy sa v akademickom roku 2017/2018 uskutoční v piatich sekciách:
1. Aplikovaná chémia a environmentálna chémia
2. Aplikovaná biológia a biotechnológie
3. Aplikovanie informačných a komunikačných technológií
4. Odborná komunikácia v anglickom jazyku
5. Sekcia študentov doktorandského štúdia

Inštrukcie pre písanie príspevku nájdete tu.
Prihlášky môžete zasielať na e-mailovú adresu organizačnému garantovi príslušnej sekcie do 27.3.2018.

01.02.2018

OZNAM PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV FPV K ORGANIZÁCII  LS 2017/2018
Rozvrhy pre študentov všetkých ročníkov a stupňov denného štúdia na FPV UCM sa nachádzajú v AIS2.
Rozvrhy pre študentov externého štúdia študijného programu Aplikovaná informatika na FPV - 1.ročník, 2. ročník a 3. ročník.
Nové zaradenie študentov študijného programu Aplikovaná informatika 1. ročníka dennej formy do krúžkov je zverejnené tu.
Legenda k rozvrhu je zverejnená tu.
Postup na pozretie si rozvrhu v AIS2 je tu
V prípade zmeny v rozvrhoch pre denných študentov budú vykonané aktualizácie priamo v AIS-e, preto treba tieto preventívne sledovať.

30.01.2018

Smútočné oznámenie
V pondelok dňa 29.01.2018 nás navždy opustila naša kolegyňa prof. RNDr. Anna Preťová, DrSc. Posledná rozlúčka sa bude konať dňa 6.2.2018.

29.01.2018

Plánované prerušenie distribúcie elektriny
Dňa 9. februára 2018 v čase od 7:30 do 15:30 hod. bude v budove UCM na Nám. J. Herdu 2 a v kuchyni a jedálni UCM (Rybníkova 13) v Trnave plánované prerušenie distribúcie elektriny.
V tej súvislosti nebude v čase od 7:30 do 16:00 hod. v budovách UCM (okrem IFBLR) funkčná počítačová sieť (internet, AIS, e-maily a pod.) ani telefónne linky. Prístup k IKT systémom UCM (webové stránky, AIS) mimo univerzity nebude tiež možný.

10.01.2018

Deň otvorených dverí UCM 2018
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave srdečne pozýva všetkých študentov, učiteľov, priateľov a známych na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 16.2.2018 od 9:00 hod. v priestoroch auly univerzity na Bučianskej ulici.

Okrem zaujímavej prezentácie univerzity a študijných odborov zážitkovou formou sa môžete tešiť aj na účasť univerzitných záujmových krúžkov a dúfame, že spolu s nami nasajete tú pravú atmosféru akademického života.

Tešíme sa na Vás!

Deň otvorených dverí UCM

13.12.2017

Oznam ŠO UCM a OAČ UCM
Študijné oddelenie a Oddelenie akademických činností  budú v dňoch 18.12.2017 – 5.1.2018 zatvorené z dôvodu čerpania dovolenky.

30.11.2017

S hlbokým smútkom a bolesťou v srdci Vám oznamujeme, že vo veku 77 rokov nás dňa 29.11.2017 opustil rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof.  Na univerzite pôsobil od jej vzniku ako vysokoškolský pedagóg, neskôr ako prodekan a dekan na Fakulte masmediálnej komunikácie. Od roku 2010 zastával najvyššiu funkciu ako rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Svojou zanietenou prácou posunul univerzitu v jej rozvoji vpred, či už v oblasti pedagogickej, tak i v oblasti vedeckovýskumnej činnosti a podarilo sa mu udržať univerzitu na významnom mieste v slovenskom akademickom priestore.

Za  toto všetko i za ľudský prístup k študentom a pracovníkom univerzity mu patrí hlboká úcta a vďaka.

Česť jeho pamiatke!

28.11.2017

Výberové konanie
Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných pracovných miest vysokoškolských učiteľov.

15.11.2017

UCM v Trnave pozýva na ďalší ročník Kariérneho dňa
UCM v Trnave v spolupráci s Národným kariérnym centrom pozýva všetkých študentov na ďalší ročník kariérneho dňa, počas ktorého študenti dostanú možnosť porozprávať sa za okrúhlym stolom s najväčšími zamestnávateľmi na Slovensku.
Kariérny deň 2017 sa bude konať dňa 22.11.2017 v priestoroch vstupnej haly UCM v Trnave na Bučianskej ulici a to v dvoch skupinách:
1. Skupina od 9:00 do 10:00
2. Skupina od 11:00 do 12:00

Bude aj prestávka na kávu a teda príležitosť na networking. S výhodou „domácej pôdy“ dostanú študenti UCM možnosť porozprávať sa so zamestnávateľmi ako Amazon, Henkel, YourChoice, Compass Group a inými, ktorí vysvetlia, akých kandidátov do svojich spoločností hľadajú, od skúsených personalistov dostanú rady, ako správne napísať zaujímavý životopis a u tých najpovolanejších sa informovať na pracovné ponuky a stáže počas štúdia alebo na možnosti spolupráce pri písaní diplomových prác. Viac info

13.11.2017

Oznámenie
Dňa 9.11.2017 sa úspešne habilitoval a obhájil habilitačnú prácu na tému
"Tvorba a návrh kurikula na výučbu angličtiny doktorandov v prírodovedných a technických oblastiach štúdia" v odbore 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry Mgr. Juraj Miština, PhD. Novému docentovi Fakulty prírodných vied srdečne blahoželáme!

10.11.2017

Pozvánka na konferenciu
Srdečne Vás pozývame na medzinárodnú konfereniu s názvom OCHRANA OVZDUŠIA -
AIR PROTECTION 2017
, ktorá sa uskutočí v dňoch 22. – 24. novembera 2017.
Miesto konania: Štrbské Pleso, Hotel PATRIA****. Viac info

06.11.2017

Harmonogram slávnostnej imatrikulácie študentov 1. roka denného bakalárskeho štúdia FPV UCM v ak. r. 2017/2018.
Miesto konania: Aula, Bučianska 4/A, Trnava
Dátum: 21. november 2017  
Čas: od 12.15 hod. do 13.45 hod.
Účasť študentov je povinná! Vstup v malom spoločenskom oblečení!
V
ýučba v tento deň pre všetkých študentov 1. roka denného bakalárskeho štúdia  FPV UCM trvá do 11:00 hod. Po skončení imatrikulácie majú študenti voľno.

03.11.2017

Pozvánka Študentského klubu VšeVed
Dňa 8. novembra 2017 sa o 16:00 hod. na prízemí UCM v malej zasadačke rektora uskutoční prvá prednáška Študentského klubu VšeVed na tému "Z labáku až tam, kde medvede dávajú dobrú noc". Dozviete sa viac o expedícii v polárnej oblasti, ktorú má v malíčku Dr. Raabová. Erazmáci Vám poradia, ako postupovať pri vybavovaní Erasmus pobytu a prinesú so sebou kopec zážitkov. Viac info

31.10.2017

Oznam
Dňa 5. decembra 2017 o 14:00 hod. v miestnosti 232 na Hajdóczyho ulici v Trnave sa uskutočnia záverečné prezentácie výsledkov riešených projektov podporených z prostriedkov FPV UCM.
Do 15. januára 2017 je potrebné dodať na dekanát FPV záverečnú prácu o riešení projektu a vyúčtovanie dotácie.

23.10.2017

Veda v cenTTre
Dňa 7. novembra 2017 sa uskutoční prednáška doc. Ing. Tibora Maliara, PhD. na tému "Liečivá dizajnované prírodou" v priestoroch diskusného klubu Partizáni so začiatkom o 18:30 hod. Po jej skončení bude nasledovať voľná diskusia. Doplňujúce informácie

23.10.2017

Oznam študijného oddelenia. Viac info

23.10.2017

Oznámenie o konaní worskhopu
FPV UCM v Trnave Vás pozýva na  Workshop o prírodných vedách pre študentov stredných škôl na tému: Technológie budúcnosti.  Workshop sa uskutoční počas Týždňa vedy v stredu 8.11.2017 od 8:00-14:00 hod. V priestoroch FPV UCM na nám. J Herdu 2 v Trnave. Workshop je určený najmä pre stredné školy a 5.– 8. ročník 8-ročných gymnázií. Prihlásiť sa môžete zaslaním základných informácií o škole, kontaktu na zodpovednú osobu a počtu účastníkov na dekan.fpv@ucm.sk alebo na tel:  033/55 65 321, fax: 033/55 65 185 a to do pondelka 6.11.2017. Viac info

19.10.2017

Kontrola štúdia pre motivačné štipendiá v akademickom roku 2017/2018
Z dôvodu prideľovania motivačných štipendií žiadame študentov vyšších rokov štúdia, aby si do 23.10.2017 skontrolovali v AISe hodnotenia všetkých absolvovaných predmetov za AR 2016/2017. V prípade, že študent má nesprávne zapísané hodnotenie alebo termín hodnotenia z niektorého predmetu v AISe, je povinný o tom informovať študijné oddelenie svojej fakulty (§ 11 bod 12 Študijného poriadku UCM v Trnave).
Študenti 1. roka štúdia, ktorí neposkytli študijnému oddeleniu študijný priemer za posledný rok štúdia na strednej škole, môžu tak urobiť najneskôr do 23.10.2017.

19.10.2017

Oznam pre študentov
Pri príležitosti Sviatku všetkých svätých udeľuje dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave prof. Ing. Roman Boča, DrSc. všetkým študentom FPV dňa 30. októbra 2017 (pondelok) dekanské voľno.

16.10.2017

Oznam Centra informačno-komunikačných technológií UCM
Vážení študenti,  oznamujeme Vám, že s účinnosťou od ak.r. 2017/2018 platí nový systém používania WiFi:
- sieť ucm-wifi už nie je dostupná
- nové siete prevádzkované CIKT majú názov UCM a UCM-limitovana
- sieť UCM-limitovana nevyžaduje žiadne prístupové údaje avšak poskytuje prístup iba k systémom prevádzkovaným na UCM (napr. AiS2)
- sieť UCM poskytuje prístup do internetu a vyžaduje meno a heslo, kde meno je vaše osobné číslo, heslo je Vaše rodné číslo bez /
- osobné číslo nájdete v AiS2 (je tzv. IDO - identifikátor osoby), prváci ho tiež nájdu v rozhodnutí o prijatí na štúdium
- niektoré operačné systémy vyžadujú aplikáciu určitých nastavení, aby bolo možné používať sieť UCM
- ďalšie informácie, ako aj podrobnejšie postupy ako s pripojiť nájdete na  stránke wifi.ucm.sk
Upozorňujeme, že používaním WiFi na UCM sa stáva váš počítač (alebo iné komunikačné zariadenie) súčasťou počítačovej siete UCM a ste povinní dodržiavať Opatrenie rektora č. 1/2006 a pravidlá siete SANET. Zvlášť upozorňujeme na dodržiavanie autorského zákona

10.10.2017

Oznam
V piatok 20.10.2017 od 08:00 – 12:00 hod. sa bude v budove na Nám. J. Herdu 2 v miestnosti č. 606 na 6. poschodí konať základné školenie na ,,Analýzu družicových snímok v softwére Erdas“. Školenie bude pokračovať počas dvoch následných piatkov t.j. 27.10.2017 a 3.11.2017  od 8:00 - 12:00. K dispozícii je len osem miest. Prihlásiť sa na školenie je možné prostredníctvom mailu na adresu peter.siska@ucm.sk.

04.10.2017

Informácie pre študentov o fungovaní psychologickej poradne na UCM. Podrobnejšie informácie nájdete tu.

28.09.2017

Oznam
Dňa 25. septembra 2017 udelil rektor UCM, Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mimoriadny profesor "Cenu rektora UCM" za r. 2017 nášmu spolupracovníkovi Dr.h.c. prof. Ing. Stanislavovi Miertušovi, DrSc., za vynikajúce výsledky vedeckej práce. Srdečne blahoželáme.

28.09.2017

Skončil Európsky Workshop RIS3 - Biotechnológie v Európe
Dňa 6. septembra 2017 sa skončil Európsky Workshop „Stratégia Smart špecializácie v oblasti biotechnológií v Európe: Výzva pre región Strednej a Východnej Európy“ (z angl. Smart Specialization Strategy (RIS3) in the Field of Biotechnologies in Europe: A Challenge for CEE Region), ktorý bol organizovaný Fakultou prírodných vied UCM v Trnave v spolupráci s ICARST Bratislava a SAV pod patronátom MŠVVŠ SR a MZVEZ SR. Workshop bol finančne a organizačne podporený organizáciami JRC-EC v Bruseli (BE), CEI a ICGEB oba v Terste (IT). Celé znenie tlačovej správy uverejnenej na portáli TASR nájdete tu.

26.09.2017

Konkurz do UFS Trnafčan
Univerzitný folklórny súbor Trnafčan vyhlasuje konkurz do tanečnej, speváckej a hudobnej zložky. Konkurzy sa uskutočnia 2., 5. a 9. októbra 2017 v čase od 18:30 do 20:30 v hlavnej budove UCM, Námestie J. Herdu 2. Informácia je tiež na FB: https://www.facebook.com/events/231584914036561/

22.09.2017

Oznam pre študentov
Aktualizácia rozvrhu študentov 3. ročníka externého štúdia APIN. tu

22.09.2017

Tanečné kurzy University Dance Center v zimnom semestri
2. októbra na tvojej škole! Tento semester otvárame tieto kurzy: TOTAL BODY WORK, REGGAETON, STANDARD&LATINO, LATINO LADY STYLE, JOGA, ĽUDOVKY. Registráciu a viac info nájdeš na http://www.unidc.sk/vyber-si-mesto/trnava/. Tešíme sa na teba! Viac info

21.09.2017

Oznam pre študentov
Zoznam skupín pre predmet Anglický jazyk 1. ročník v študijnom programe Aplikovaná informatika (denná forma štúdia). 

18.09.2017

OZNAM PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV FPV K ORGANIZÁCII  ZS 2017/2018
Rozvrhy pre študentov prvého ročníka denného bakalárskeho a magisterského štúdia na FPV v študijnom programe aplikovaná biológia, aplikovaná informatika, biomedicínska chémia, biotechnológie a chémia.
Rozvrhy pre študentov externého  štúdia študijného programu Aplikovaná informatika na FPV sú zverejnené tu.
Zaradenie študentov študijného programu Aplikovaná informatika 1. 2. a 3. ročníka dennej formy do krúžkov je zverejnené tu.
Legenda k rozvrhu je zverejnená tu.
Rozvrhy pre študentov vyšších ročníkov denného štúdia a doktorandského štúdia na FPV sa nachádzajú v AIS2.
V prípade zmeny v rozvrhu budú vykonané aktualizácie na webe pre študentov 1. ročníka, resp. priamo v AIS-e pre vyššie ročníky.
Slávnostné otvorenie ak. r. 2017/2018 Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa bude konať dňa 25.9. 2017 o 10.00 hod. v Dome kultúry v Trnave. Viac info: http://www.ucm.sk/sk/hlavna-stranka/detail/1700/
Riadna výučba začína 26.9. 2017 podľa rozvrhu.

14.09.2017

Oznam študentom k predmetu Športové aktivity
Predmet Športové aktivity sa začne vyučovať v pondelok 02.10.2017. Viac info

12.09.2017

Výberové konanie
Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave vypisuje výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta Tajomník / tajomníčka fakulty. Viac info

05.09.2017

Európsky workshop - RIS3 biotechnológie v Európe
Fakulta prírodných vied Univerzity SS. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a ICARST, Bratislava v dňoch od 4.9 do 6.9.2017 organizuje workshop  "Smart Specialization Strategy in the Field of Biotechnologies in Europe: A Challenge for CEE Region"  v priestoroch Hotela Tatra v Bratislave, zameraný na hľadanie nových spôsobov vzájomnej spolupráce, riešenia výziev v rámci EÚ a celej Európy.
Workshop s viac ako 100 účastníkmi, zo skupiny
akademických lídrov, špecialistov z Európskej komisie a mnohých výskumných a odborných pracovníkov z viac ako desiatich krajín strednej a východnej Európy. Podujatie je organizované pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci a s finančnou podporou Stredoeurópskej iniciatívy (CEI), Výskumného centra Európskej komisie (JRC- EC) a Medzinárodného centra pre genetické inžinierstvo a biotechnológie (ICGEB).

11.08.2017

Harmonogram zápisov študentov do výšších ročníkov na ak. r. 2017/2018.

01.08.2017

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu
Dovoľujeme si Vás informovať o pripravovanej medzinárodnej konferencii s názvom Ochrana ovzdušia, ktorej spoluorganizátorom je aj UCM v Trnave. Konferencia sa uskutoční v dňoch 22. - 24. novembra 2017 na Štrbskom plese v Hoteli Patria.
Viac informácií.
Predbežná registrácia.

24.07.2017

Oznámenie študijného oddelenia
Študijné oddelenie FPV UCM bude v dňoch 24. júla – 8. augusta 2017 zatvorené z dôvodu čerpania dovolenky. 

14.07.2017

Prípravný kurz z matematiky pre novoprijatých študentov FPV UCM  v ak. r. 2017/2018
Katedra aplikovanej informatiky a matematiky FPV UCM ponúka pre prijatých študentov do prvého roka štúdia v študijných programoch chémia, biotechnológie, aplikovaná biológiaaplikovaná informatika možnosť absolvovať pred začiatkom zimného semestra akademického roka 2017/2018 prípravný kurz z matematiky. Viac info

10.07.2017

Oznam pre študentov
Pridelenie ubytovania
  pre  študentov prvého ročníka štúdia na  Fakulte  prírodných  vied  UCM  v Trnave v akademickom roku 2017/2018. Viac info

Odvolanie voči neprideleniu ubytovania  pre  študentov na  Fakulte  prírodných  vied  UCM  v Trnave v akademickom roku 2017/2018. Viac info

10.07.2017

Oznam študijného oddelenia
Dátum zápisu do vyššieho roka štúdia v AR 2017/2018 v AIS-e je predĺžený do 15.7.2017.

06.07.2017

Oznam o konaní obhajob dizertačných prác
Obhajoby dizertačných prác na FPV UCM v Trnave sa uskutočnia dňa 30.08.2017 na Hajdóczyho ulici, na 2. posch. v Zasadačke Katedry chémie. Kde v študijnom programe Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia bude obhajovať Mgr. Ivana Zemanová.

06.07.2017
Oznam o konaní obhajob dizertačných prác
Dňa 25.8.2017 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác na pracovisku v Špačinciach na Hlavnej ulici 418 v Zasadačke na 2. posch. V študijnom programe Molekulárna biológia budú obhajovať RNDr. Daniela Jamrichová, Mgr. Matej Planý, Mgr. Tereza Cabicárová a Mgr. Michaela Piliarová.
30.06.2017

Dňa 30.6.2017 končí skúšobné obdobie letného semestra v akademickom roku 2016/2017.
Povinnosťou vyučujúceho je, aby do 7.7.2017 v AIS-e zapísal všetky hodnotenia z absolvovaných predmetov, ktoré študenti ukončili predpísaným spôsobom.

Povinnosťou študenta je skontrolovať si, či má zapísané v AIS-e hodnotenie všetkých absolvovaných predmetov! (§ 11, bod 12, 19, 25, 26 Študijného poriadku UCM v Trnave) Viac info

20.06.2017

Oznam študijného oddelenia
Oznamujeme študentom, že počas letných prázdnin v akademickom roku 2016/2017 budú úradné hodiny na Študijnom oddelení FPV UCM a Oddelení akademických činností UCM zmenené. Viac info

19.06.2017

Oznámenie pre študentov
ZÁPIS ŠTUDENTOV FPV UCM DO ĎALŠEJ ČASTI ŠTÚDIA  V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018.
Viac info

Informácie o štúdiu - IOS 2017/2018

14.06.2017

!!! LETNÁ PRAX NA SAV !!! 

Laboratórium glykomateriálov Chemického ústavu SAV ponúka možnosť letnej praxe pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia. Viac infoViac tu: http://katedra-biotechnologii.webnode.sk/

!!! LETNÁ PRAX NA SAV !!! 

Laboratórium glykomateriálov Chemického ústavu SAV ponúka možnosť letnej praxe pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia. Viac infoViac tu: http://katedra-biotechnologii.webnode.sk/
!!! LETNÁ PRAX NA SAV !!!

Viac tu: http://katedra-biotechnologii.webnode.sk/

Ponuka letnej praxe
Laboratórium glykomateriálov Chemického ústavu SAV ponúka možnosť letnej praxe pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia. Viac info

09.06.2017

Oznam pre študentov
Rozdelenie  ubytovania  pre  študentov  Fakulty  prírodných  vied  UCM  v Trnave v akademickom roku 2017/2018. Viac info

01.06.2017

Výberové konanie
Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných pracovných miest vysokoškolských učiteľov.

01.06.2017

Oznámenie
Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied predstavila víťazov 13. ročníka súťaže mladých vedeckých pracovníkov. Slávnostné odovzdávanie ocenení SAPV sa uskutočnilo dňa 30.05.2017 v kongresovej sále národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Lužiankach. Na treťom mieste v kategórii prác s významným teoretickým prínosom sa umiestnila RNDr. Daniela Chmelová, PhD. z Katedry biotechnológií FPV UCM v Trnave. Ocenenie si prevzala z rúk štátneho tajomníka rezortu pôdohospodárstva PaedDr. Antona Stredáka.

25.05.2017

Oznámenie pre študentov
ZÁPIS ŠTUDENTOV FPV UCM DO ĎALŠEJ ČASTI ŠTÚDIA  V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018.
Viac info

23.05.2017

Chémia umenia alebo umenie chémie, tak možno nazvať epizódu talkshow Petra Marcina - Neskoro večer zo dňa 20.05.2017, ktorej hosťom bol aj chemik Stanislav Miertuš.

15.05.2017

POZOR POZOR POZOR!
DODATOČNÉ Prijímacie konanie na akademický rok 2017/2018.
Viac info

12.05.2017

OZNAM  PRE KONČIACICH ŠTUDENTOV V AKADEMICKOM ROKU 2016/2017
Prosíme všetkých študentov 3. roka bakalárskeho štúdia, ktorí budú absolvovať štátne skúšky v auguste 2017, aby priložili svoj študentský preukaz  k univerzitnému terminálu na predĺženie dopravnej časti do 31.08.2017.

10.05.2017

Prednáška Professora Zawislaka
Dňa 10.05.2017 sa uskutočnila v rámci Erasmus+ programu prednáška professora Stanislawa Zawislaka na tému: Graph theorie application.

 • 20170510_125814
 • 20170510_125818
 • 20170510_125838
 • 20170510_125848

09.05.2017

Výberové konanie
Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných pracovných miest vysokoškolských učiteľov.

05.05.2017

Oznam pre končiacich študentov
Vážení študenti, študijné oddelenie je pre končiacich študentov otvorené v dňoch 9.5. - 12.5.2017 denne od 8.30 do 11.00 hod. a od 12.30 do 14.30 hod.

03.05.2017

Oznam
Aj tento rok pre Vás pripravujeme úspešnú kultúrno-spoločenskú akciu, ktorej dôležitou náplňou je súťaž vo varení halušiek a ich degustácia. Haluškovanie sa uskutoční dňa 11.5.2017 o 15:00 v Špačinských záhradách. Čaká Vás veľa zábavy, občerstvenie, pečené prasiatko a super ceny pre najlepších kuchtíkov. Tešíme sa na Vás.

27.04.2017

Oznam!
Na základe zápisnice zo 100. zasadnutia Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, konaného 5. - 6. Apríla 2017 v Bratislave, Akreditačná komisia podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách posúdila spôsobilosť UCM v Trnave uskutočňovať študijné programy:

 • bakalársky študijný program Aplikovaná informatika (externá forma štúdia)
 • magisterský študijný program Biomedicínska chémia (denná forma štúdia)
a podľa § 83 ods. 1 citovaného zákona odporúča MŠVVaŠ SR priznať právo udeľovať absolventom príslušného študijného programu zodpovedajúci akademický titul. Na základe vyššie uvedeného Fakulta prírodných vied UCM v najbližšom možnom termíne vypíše dodatočné prijímacie konanie na uvedené študijné programy.

 

24.04.2017

Výberové konanie
Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných pracovných miest vysokoškolských učiteľov.

20.04.2017

Oznam
Dňa 28.4.2017 od 11.30 – 14.30 hod. bude v Špačinciach prerušená dodávka elektrickej energie. Viac info

19.04.2017

Výberové konanie
Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných pracovných miest vysokoškolských učiteľov.

12.04.2017

Výberové konanie
Dekan Fakulty prírodných vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných pracovných miest vysokoškolských učiteľov.

11.04.2017

Sú prví na svete, slovenskí vedci ukázali novú metódu vo fyzike
Medzinárodný tím, v ktorom pôsobili aj výskumníci zo Slovenskej akadémie vied a z Univerzity sv. Cyrila a Metoda však teraz zverejnili svoj nový výskum v magazíne Nature Physics. Ako vôbec prví na svete dokázali odmerať vektorové veličiny v nanosvete pomocou upravenej metódy „surface probe microsopy".
Celý článok.

07.04.2017

Oznam pre študentov
Pokyny pre študentov k štátnej skúške na FPV UCM konanej v letnom semestri v akademickom roku 2016/2017 nájdete tu.

07.04.2017

Oznámenie
V rámci druhého vydania publikácie Výskumné projekty s vynikajúcou úrovňou, ktorou Agentúra na podporu výskumu a vývoja prezentuje výsledky riešenia projektov pre všetkých tých, čo majú záujem vedieť viac o podpore výskumu na Slovensku, si Vás dovoľujeme informovať, že do nej boli zaradené i 2 projekty z FPV UCM, konkrétne prof. Ing. Romana Boču, DrSc. a Ing. Tibora Maliara, PhD.. Zároveň je treba informovať i o významnom projekte RNDr. Lenky Tišákovej, PhD. viac info

04.04.2017

Smútočné oznámenie
V piatok dňa 31. 3. 2017 nás opustil náš  kolega a priateľ doc. Ing. Pavel Kovařík, PhD. Posledná rozlúčka s ním bude v Bratislave vo štvrtok dňa 6.4. 2017 o 13.00 hod. v Dome smútku vo Vrakuni, cintorín Ružinov. Pohreb bude sobotu na Morave v jeho rodnej Strážnici.

04.04.2017

Ponuka pre absolventov
Spoločnosť H-COLOR spol.s r.o. je slovenským výrobcom priemyselných náterových látok a práve hľadáme vhodného kandidáta na obsadenie pozície „chemický laborant“. Viac info

04.04.2017

Oznam pre končiacich študentov v akademickom roku 2016/2017. Viac info

03.04.2017

Pozvánka
Slovenská matematická spoločnosť, sekcia Jednoty slovenských matematikov a fyzikov v spolupráci s Českou   matematickou   spoločnosťou   vyhlasujú už 18. ročník medzinárodnej súťaže ŠVK z matematiky a informatiky. Záverečná študentská konferencia ŠVOČ v matematike a informatike sa uskutoční v Českej republike v dňoch 21. až 23. mája 2017 a usporiada ju Fakulta aplikovaných vied Západočeskej univerzity v Plzni. Viac informácií

31.03.2017

Ponuka pre študentov
Spoločnosť Accenture obsadzuje viacero pracovných pozícií vhodných pre denných študentov FPV UCM v Trnave. Viac info

20.03.2017

Pozvánka na prednášku
Vážení zamestnanci, doktorandi a študenti Fakulty prírodných vied UCM v Trnave, pozývame Vás na odbornú prednášku prof. Ing. Ivana Šticha, DrSc. Na tému „Pokroky v počítačovej fyzike a chémii“. Prednáška sa uskutoční dňa 28.3.2017 o 14.00 hod. v prednáškovej miestnosti 230 na Hajdóczyho ul. v Trnave. Viac info

17.03.2017

Pozvánka na konferenciu

Dovoľte nám informovať Vás o zahájení IX. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2017.  Mladí vedeckí pracovníci a PhD študenti majú opätovne  možnosť prezentovať svoje štúdie, diskutovať ich a hodnotiť. Rokovací jazyk konferencie je slovenský, český a anglický. 

Registrácia do aktuálneho ročníka je otvorená. Deadline pre prijímanie abstraktov je naplanovaný na 21.04.2017. Všetky dôležité informácie nájdete na stránke konferencie: www.preveda.sk/conference
Registrácia je zdarma.
Súčasťou výstupu konferencie bude recenzovaný elektronický zborník abstraktov s ISBN číslom (https://abstracts.preveda.sk/)

14.03.2017

Ponuka letnej stáže
Pivovary Topvar
otvárajú ďalší ročník platených letných stáží pre študentov 4. a 5. ročníkov vysokých škôl.   Prihlásiť sa je možné do 9. apríla 2017 a úspešní kandidáti budú mať možnosť zažiť na vlastnej koži ako funguje jedna z najväčších pivovarníckych spoločností na Slovensku.
Pivovary Topvar otvárajú svoje brány počas 10 týždňov v priebehu prázdnin, a to nielen v centrále v Bratislave, ale aj vo výrobe vo Veľkom Šariši. Pre tých, ktorí by radi pracovali v zahraničí sa otvára možnosť absolvovať letnú stáž aj v partnerskom Plzeňskom Prazdroji. Najúspešnejší stážisti môžu následne získať ponuku na ročný platený Trainee program ako napr. Brewing Engineering a Packaging Engineering pre absolventov technických stáží. Viac info

02.03.2017

Pozvánka na prednášku
Vážení zamestnanci, doktorandi a študenti Fakulty prírodných vied UCM v Trnave pozývame Vás na odbornú prednášku prof. Dr. hab. Andrzej Bobrowského z AGH University of Science and Technology v Krakowe. Na tému „Voltammetric sensors in stripping procedures – past and present“. Prednáška sa uskutoční v rámci programu CEPPUS dňa 7.3.2017 o 14.00 hod. v posluchárni 230 na Hajdóczyho ul. v Trnave.

01.03.2017

Upozornenie na zmenu v rozvrhu pre 3. ročník externého štúdia APIN. Viac info

01.03.2017

Pozvánka
Organizačný a Odborný výbor ŠVK PriF UK si Vás dovoľuje pozvať na vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou Študentskú vedeckú konferenciu PriF UK 2017, ktorá sa bude konať na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave  v stredu 26.apríla 2017.
Študenti bakalárskeho, magisterského (inžinierskeho) a doktorandského štúdia (bez PhD.) majú výbornú príležitosť verejne prezentovať výsledky svojej vedeckej práce, a tiež seba ako osobnosť. 
Na ŠVK budú v každej hlavnej sekcii (biologickej, didaktickej, environmentálnej, geografickej, geologickej, chemickej) odovzdané diplomy a ocenenia dekana fakulty,  Cena prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách, ale aj ceny komerčných firiem. Výstupom bude recenzovaný zborník plnotextových príspevkov s ISBN.
Účastníci, ktorí boli ocenení na ŠVK Prif UK 2016, konferenčný poplatok pre ŠVK PriF UK 2017 NEHRADIA. Študenti stredných škôl a gymnázií konferenčný poplatok NEHRADIA.
Registrácia prihlášok a príspevkov bude realizovaná výlučne cez webové rozhranie, a to od 1.3. do 17.3. 2017:  http://fns.uniba.sk/svk/
Navštíviť nás môžete aj na http://www.facebook.com/svkprifuk

28.02.2017

Pozvánka na konferenciu

Výsoké učení technické v Brne, Fakulta chemická Vás touto cestou pozýva na konferenciu. Viac info

27.02.2017

Prijimacie konanie na akademicky rok 2017/2018

22.02.2017

Upozornenie na zmenu v rozvrhu pre 2. ročník externého štúdia APIN. Viac info

22.02.2017

Oznam pre končiacich študentov.
Harmonogram štátnych skúšok na FPV UCM v akademickom roku 2016/2017.

16.02.2017

Oznam pre končiacich študentov v akademickom roku 2016/2017. Viac info

14.02.2017

Upozornenie na zmenu v rozvrhu pre 3. ročník externého štúdia APIN. Aktuálny rozvrh nájdete tu. Zmena nastala aj v rozvrhu pre 2. ročník externého štúdia APIN. Viac info

08.02.2017

Výberové konanie
Dekan Fakulty prírodnýchch vied UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií.

06.02.2017

Upozornenie na zmenu v rozvrhu pre 1. Ročník externého štúdia APIN. Aktuálny rozvrh nájdete tu

03.02.2017

Súťaž ERASMUS

Program Erasmus tento rok oslavuje okrúhle jubileum. Oslávenec si však nechce všetky darčeky nechať len pre seba. V narodeninovom kvíze od WorkSpace Europe sa môže nejaký fajný prezent ujsť aj vám! Čo všetko je v hre?
1.cena:
tablet iPad MINI
2.cena: darčeková poukážka na nákup v sieti kníhkupectiev v hodnote 30 EUR
3.cena: spoločenská hra
Ako sa zapojiť nájdete na  www.stazista.sk
Veľa šťastia!

02.02.2017

Zo zahraničia sme prilákali environmentalistu, ekonóma aj fyzika: Prečo sme sa vrátili na Slovensko!
Svitá nám na lepšie časy?! Už dlhší čas kompetentní upozorňujú na odlev šikovných Slovákov, ktorí pred uplatnením na trhu práce v domovskej krajine hľadajú útočisko v zahraničí.. Celý článok

02.02.2017

Pozvánka
Vážené kolegyne a kolegovia, milí študenti,
v mene dekana FPV UCM v Trnave prof. Ing. Romana Boču, DrSc. Vás pozývame na Celoslovenskú študentskú vedeckú konferenciu Aplikované prírodné vedy, ktorú organizuje Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Konferencia sa bude konať dňa 11. apríla 2017 v budove UCM na Nám. J. Herdu 2 v Trnave. V rámci konferencie prebehne aj súťaž s ocenením najlepších prezentovaných prác.

Celoslovenská študentská vedecká konferencia Aplikované prírodné vedy sa v akademickom roku 2016/2017 uskutoční v piatich sekciách:
1. Aplikovaná chémia a environmentálna chémia
2. Aplikovaná biológia a biotechnológie
3. Aplikovanie informačných a komunikačných technológií
4. Odborná komunikácia v anglickom jazyku
5. Sekcia študentov doktorandského štúdia

Inštrukcie pre písanie príspevku nájdete tu.

Prihlášky môžete zasielať na e-mailovú adresu organizačnému garantovi príslušnej sekcie do 27.3.2017.

02.02.2017

OZNAM  PRE KONČIACICH ŠTUDENTOV V AKADEMICKOM ROKU 2016/2017
Prosíme všetkých študentov 3. roka bakalárskeho  a 2. roka magisterského štúdia, aby si skontrolovali osobné údaje v AISe (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, miesto narodenia, bydlisko) potrebné pri vyhotovení  dokladov o absolvovaní štúdia. V prípade nezrovnalostí kontaktujte študijné oddelenie.

02.02.2017

Oznam študijného oddelenia
Dňom 10.02.2017 končí skúšobné obdobie zimného semestra v akad. roku 2016/2017.
Povinnosťou vyučujúceho je, aby do AISu zapísal všetky hodnotenia z absolvovaných predmetov, ktoré študenti ukončili predpísaným spôsobom.
Povinnosťou študenta je skontrolovať si, či má zapísané v AISe hodnotenia absolvovaných predmetov! Viac informácii tu

30.1.2017

OZNAM PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV FPV K ORGANIZÁCII  LS 2016/2017
Rozvrhy pre študentov všetkých ročníkov a stupňov denného štúdia na FPV sa nachádzajú v AIS2.
Rozvrhy pre študentov externého  štúdia študijného programu Aplikovaná informatika na FPV sú zverejnené tu.
Nové zaradenie študentov študijného programu Aplikovaná informatika 1. a 2. ročníka dennej formy do krúžkov je zverejnené tu.
Legenda k rozvrhu je zverejnená tu.
V prípade zmeny v rozvrhu budú vykonané aktualizácie priamo v AIS-e, preto treba tieto preventívne sledovať.

25.1.2017

Kurz anglického jazyka
Fakulta prírodných vied ponúka možnosť absolvovať kurz anglického jazyka pre všetkých zamestnancov FPV. Kurz bude organizovať British Council a bude trvať 12 týždňov. Kurz umožňuje zlepšiť písanie, komunikáciu, ako aj prezentáciu na konferenciách v anglickom jazyku. Záujem o kurz prosím nahlásiť obratom na adresu dekan.fpv@ucm.sk alebo p. prodekanke doc. Mgr. Alžbete Marček Chorvátovej, DrSc.

23.1.2017

Tanečné kurzy University Dance Center v letnom semestri
Z University Dance Center prajeme šťastný nový rok 2017 :) Dúfame, že ste si cez sviatky poriadne oddýchli, načerpali veľa nových síl do práce, ale aj školy a s úsmevom a novými cieľmi vstúpili do nového roka.
Tento rok je ponuka naozaj široká. Pozri si aktuálne rozvrhy na letný semester -> http://www.unidc.sk/vyber-si-mesto/trnava/

17.1.2017

Štipendiá francúzskej vlády
Dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej ponuke štipendií francúzskej vlády na ak. r. 2017/2018. Uzávierka na žiadosti o štipendium je 28. február 2017. Požaduje sa znalosť francúzskeho alebo anglického jazyka na úrovni B2. O štipendium sa môžu uchádzať študenti všetkých študijných odborov. Viac informácií nájdete na  https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/

16.1.2017

Oznámenie o habilitačnej prednáške
Dňa 7. februára 2017 o 10,00 hod. sa vo veľkej zasadacej miestnosti na prízemí budovy na Nám. J. Herdu 2, v Trnave uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce RNDr. Miroslava Horníka, PhD. Viac info

9.1.2017

Študentská osobnosť Slovenska
Cieľom aktivity je oceniť študentov VŠ, ktorí študujú na 1., 2. alebo 3. stupni vysokoškolského štúdia a ktorí sú nielen excelentnými študentmi, ale sú v niečom výnimoční - napr. víťazi alebo medailisti rôznych študentských odborných súťaží v rámci Slovenska, Európy či sveta, doktorandi, ktorí sa môžu preukázať významnými vedecko-výskumnými výsledkami,  úspešní umelci či športovci. Viac info

19.12.2016

Pokojné vianočné sviatky a nový rok plný zdravia, šťastia a úspechov Vám želá 
prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
dekan FPV UCM

12.12.2016

Prihlasovanie sa na témy záverečných prác

Študenti druhých ročníkov bakalárskeho a prvých ročníkov magisterského štúdia sa  do 28.2.2017 musia  prihlásiť na témy záverečných prác na akademický rok 2017/2018 cez systém AIS. Návod na prihlasovanie: http://www.ucm.sk/sk/manualy-k-ais/

12.12.2016

OZNAM PRE ŠTUDENTOV A PEDAGÓGOV FPV UCM
Podať prihlášku na mobility Erasmus+,
ktoré sa budú realizovať v akademickom roku 2017/2018, je možné  do 29. januára 2017  doplňujúce informácie.

06.12.2016

Úspechy študentov FPV UCM
Študent FPV UCM  Štefan Pintér, poslucháč 1. ročníka bakalárskeho štúdia biotechnológie, úspešne reprezentoval FPV UCM dňa 17.11.2016 v Bratislave na Akademických majstrovstvách  Slovenskej republiky (AMSR) v štandardných a latinsko-amerických tancoch, obsadil dve druhé a jedno tretie miesto. Diplomy si môžete pozrieť tu a tu.
Študent FPV UCM  Anton Laco, poslucháč 2. ročníka magisterského štúdia aplikovaná biológia, dňa 09.11.2016 úspešne reprezentoval FPV UCM na 18. celoslovenskej študentskej vedeckej konferencii na FCHPT STU v Bratislave, kde získal 1. miesto v sekcii mikrobiológia. Diplom si môžete pozrieť tu.

01.12.2016

Letná škola pre študentov
Ministerstvo zahraničných vecí USA hľadá účastníkov na 5-týždňové Letné školy. 
Letná škola o ochrane životného prostredia- cieľom programu je umožniť európskym študentom zaoberať sa aktuálnymi témami pri ochrane životného prostredia ako je trvaloudržateľný rozvoj, manažment prírodných zdrojov, vodné hospodárstvo, ekoturizmus a pod,http://bit.ly/2gF3oAP

Termín podania prihlášky je 8. februára 2017. Všetky potrebné informácie, ako aj prihlášku nájdete na stránke Fulbrightovej Komisie www.fulbright.sk

Letné školy sa konajú v termíne koniec júna - júl 2016.
Program uhrádza všetky náklady vrátane zdravotného poistenia, letenky a víz do USA.

Pozvánka

Touto cestou srdečne pozývame pracovníkov a doktorandov FPV UCM v Trnave na celofakultný odborný seminár a prednášku s názvom "Stimuli-Responsive Molecular Switches in Nanoscopic Fibers applied to Drug Release", ktorú prednesie Prof. Dr. Franz Renz  z Leibniz Univerzity Hannover, Nemecko. Prednáška sa uskutoční dňa 6. 12. 2016 (utorok) o 13.00 hod v posluchárni č. 230 v budove na Hajdóczyho ul. Viac informácií

29.11.2016

Výsledky volieb do AS FPV a AS UCM

Dňa 29. novembra 2016 (utorok) v čase od 10.00 do 14.00 hod. sa na FPV UCM v Trnave a v Špačinciach konali voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS FPV a AS UCM.
Výsledky volieb do AS FPV
Výsledky volieb do AS UCM

25.11.2016

Smútočné oznámenie
S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 25.novembra 2016 naše rady navždy opustil vo veku 67 rokov prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc., ktorý pôsobil ako vysokoškolský pedagóg aj na FPV UCM v Trnave. Posledná rozlúčka so zosnulým sa bude konať 3.12.2016 o 11:00 hod. v obradnej sieni bratislavského krematória. Česť jeho pamiatke.

25.11.2016

Pozvánka na študentskú konferenciu
V dňoch od 6. do 7. apríla 2017 sa na pôde Fakulty sociálnych vied Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční transdisciplinárna konferencie s názvom Na prahu 2017. Viac informácií

24.11.2016

11. ročník podujatia Kvapka krvi UCM
Srdečne vás pozývame na tradičné podujatie darovania krvi na Univerzite sv. Cyrila a Metoda. V poradí jedenásty ročník darovania krvi sa uskutoční po prvýkrát v dvoch dňoch 28. a 29. novembra 2016 (pondelok a utorok), od 8:00 do 10:30 v presklenej zasadačke rektora (hlavná budova UCM – Nám. Jozefa Herdu 2). Viac informácií nájdete na http://www.ucm.sk/sk/hlavna-stranka/detail/1542 a http://www.facebook.com/SKK.UCM

22.11.2016

Voľby do AS FPV a AS UCM

Dňa 29. novembra 2016 (utorok) v čase od 10.00 do 14.00 hod. sa na FPV UCM v Trnave a v Špačinciach budú konať voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS FPV a AS UCM.
Voľby sa budú konať: v Trnave v zasadacej miestnosti dekanátu č.310 a v Špačinciach v knižnici Katedry chémie na 1. poschodí, miestnosť č. 133.

Organizačné zabezpečenie volieb do AS UCM a AS FPV

14.11.2016

Voľby do AS FPV a AS UCM

Dňa 29. novembra 2016 (utorok) v čase od 10.00 do 14.00 hod. sa na FPV UCM v Trnave a v Špačinciach budú konať voľby do zamestnaneckej a študentskej časti AS FPV a AS UCM.
Na základe uznesenia zo zasadnutia AS FPV UCM dňa 18. októbra 2016 boli prijaté návrhy na kandidátov do zamestnaneckej a študentskej časti AS FPV a AS UCM uverejnené nižšie. Kandidáti sú zoradení v abecednom poradí podľa priezviska. Podrobnosti o organizácii volieb budú uverejnené na webe týždeň pred konaním volieb.

Kandidátska listina do zamestnaneckej časti AS FPV
Kandidátska listina do zamestnaneckej časti AS UCM
Kandidátska listina do študentskej časti AS FPV
Kandidátska listina do študentskej časti AS UCM

16.11.2016

KARIÉRNY DEŇ UCM
Dňa 23.11.2016 v čase od 9.30 do 12.30 hod. sa v priestoroch vestibulu na Nám. J. Herdu uskutoční Kariérny deň UCM.
Zástupcovia z viac ako 15 firiem z rôznych oblastí podnikania predstavia ponuku pracovných miest pre súčasných študentov ako aj budúcich absolventov. Súčasťou podujatia budú prezentácie, okrúhle stoly a workshopy so zamestnávateľmi.

09.11.2016

Voľby do AS FPV a AS UCM

Harmonogram a zabezpečenie volieb do AS FPV a AS UCM
Návrhový lístok - zamestnanci AS FPV UCM
Návrhový lístok - študenti AS FPV UCM
Návrhový lístok - zamestnanci AS UCM
Návrhový lístok - študenti AS UCM

09.11.2016

Voľby do AS FPV a AS UCM

Harmonogram a zabezpečenie volieb do AS FPV a AS UCM
Návrhový lístok - zamestnanci AS FPV UCM
Návrhový lístok - študenti AS FPV UCM
Návrhový lístok - zamestnanci AS UCM
Návrhový lístok - študenti AS UCM

03.11.2016

Harmonogram slávnostnej imatrikulácie študentov 1. roka denného bakalárskeho štúdia FPV UCM v akademickom roku 2016/2017.

03.11.2016

Harmonogram štátnych skúšok v januári 2017 na FPV UCM a pokyny pre študentov magisterského a bakalárskeho štúdia k štátnej skúške na FPV UCM v Trnave. Viac informácií

24.10.2016

Oznam

Študijné oddelenie a Oddelenie akademických činností budú v dňoch 25.10.2016 (utorok)27.10.2016 (štvrtok) zatvorené