SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

KATEDRA
BIOTECHNOLÓGIÍ

http://katedra-biotechnologii. webnode.sk/

Profil katedry

katedra-biotechnologii.webnode.sk

Študijný program biotechnológie je súčasťou študijného odboru 5.2.25 biotechnológie. Zameriava sa na zákonitosti chovania sa biologických systémov pod vplyvom exogénnych i endogénnych faktorov. Základom sú znalosti, ktoré je možné využiť pre riadenie biotechnologických procesov v konkrétnych podmienkach jednotlivých výrob v rezorte chemického a potravinárskeho priemyslu, environmentálnych technológií
a poľnohospodárstve. Znalosti z informatiky umožňujú ďalší odborný rast a prístup
k svetovým bázam dát z oblasti biotechnológie.


Cieľom študijného programu je pripraviť absolventa schopného v súčasných podmienkach prudko sa rozvíjajúcich vedeckých poznatkov a technologických možností využívať biosystémy a GMO pri riešení problémov v rôznych odvetviach národného hospodárstva a pri biologizácii a ekologizácii technológií.


Nosné témy jadra znalostí pre 1. stupeň študijného programu biotechnológie sú:
 • Základy chémie
 • Základy biológie
 • Biochémia
 • Mikrobiológia
 • Genetika
 • Molekulová biológia
 • Biotechnológie

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru sú:
 • Laboratórne metódy a techniky v biotechnologických procesoch
 • Environmentálne technológie
 • Základy informatiky
 • Biotechnologické procesy a zariadenia
 

Nosné témy jadra znalostí pre 1. stupeň študijného programu biotechnológie sú:
 • Všeobecná biológia
 • Biológia človeka
 • Biológia rastlín
 • Biológia živočíchov
 • Biochémia
 • Mikrobiológia
 • Molekulová biológia
 • Fyziológia
 • Genetika

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru sú:
 • základy chémie,
 • laboratórne techniky,
 • základy biotechnológií.
Covid info Chcem byť vedec

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: H 331
(Hajdóczyho, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk