SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

ODDELENIE
BIOLÓGIE

Stránka oddelenia

•••
Ústav biológie a biotechnológie (ÚBB)
Oddelenie biológie

Oddelenie biológie ÚBB zabezpečuje v rámci študijného odboru 3. Biológia študijné programy v troch stupňoch vysokoškolského štúdia:

Študijný program aplikovaná biológia sa zameriava, popri klasických biologických predmetoch, na moderné biologické disciplíny ako sú molekulárna biológia, genomika, proteomika, bioinformatika, biomolekulový dizajn a iné. V neposlednom rade je program zameraný na predmety akcentujúce biologické aspekty prírodovedy, na ekologické a environmentálne disciplíny, ako aj predmety zahrňujúce problematiku trvale udržateľného rozvoja.

Program bakalárskeho študijného programu Aplikovaná biológia (Bc.) má za cieľ formovať poslucháča v prvom stupni vysokoškolského štúdia tak, aby nadobudol primerané poznatky zo základných prírodovedeckých disciplín, predovšetkým biológie, ako aj ich hraničných oblastí. Absolventi odboru Biológia môžu hľadať uplatnenie v širokom rozpätí pracovísk s biologickým a chemickým zameraním vo výskumných kolektívoch, i v samostatnej práci s výskumno-technickým zameraním. Majú schopnosť rozhodnúť sa samostatne pri riešení problémov a navrhovaní opatrení, sú spôsobilí podieľať sa tvorbe projektov a úspešne ich realizovať v praxi. Absolvovanie štúdia vytvára predpoklady pre pokračovanie v štúdiu na druhom stupni toho istého odboru, ale aj v niektorom z príbuzných študijných odborov.

Absolventi magisterského študijného programu Aplikovaná biológia (Mgr.) dokážu riešiť problémy biologického výskumu, praktické úlohy aplikovanej biológie, má poznatky a zručnosti v metódach výskumu živých systémov na rôznych úrovniach ich organizácie (molekula, bunka, organizmus, populácia, ekosystém). V rámci študijného programu získajú potrebné teoretické i praktické poznatky, skúsenosti a návyky, ktoré im umožnia pochopiť podstatné fakty, princípy a teórie v biológii, poznať súvislosti medzi biológiu a ďalšími prírodovednými odbormi, dokázať interdisciplinárne skúmať a poznávať podstatu prírodných technických i spoločenských procesov prebiehajúcich okolo nás. Absolventi sú schopní tvoriť projekty, a úspešne ich  realizovať v praxi. Po ukončení magisterského štúdia môže absolvent študijného programu Aplikovaná biológia pokračovať v doktorandskom štúdiu v odbore biológia.

Absolvent doktorandského študijného programu Molekulárna biológia (PhD.) je schopný samostatne a tvorivo vedecky pracovať v rozličných oblastiach biológie, ako aj v hraničných disciplínach. Absolvent ovláda vedecké prístupy a metodológiu výskumu vo zvolených aplikačných oblastiach aplikovanej biológie s využitím najmodernejších metód molekulárnej biológie a genetiky. Je tiež spôsobilý navrhovať, riadiť a objektívne vyhodnocovať problémovo orientované experimenty, zamerané na závažné problémy súčasnej spoločenskej praxe. Vykonáva činnosť aj v rôznych ďalších oblastiach spoločenskej praxe, pri zabezpečovaní a riadení kvality, v monitoringu životného prostredia, vo farmaceutickej, v klinickej biochémii, molekulárnej medicíne, v  potravinárstve a inde. Má základné manažérske schopnosti, zamerané na uplatňovanie aplikovanej biológie v praxi,dokáže viesť výskumný kolektív, plánovať tímové úlohy a má tiež vedomosti o relevantných environmentálnych, ekonomických, právnych a etických  aspektoch. Na základe získaných vedomostí je absolvent študijného programu spôsobilý vyučovať špecializované biologické predmety na vysokej škole.

Nosné témy jadra znalostí pre študijný program aplikovaná biológia sú:

 • Všeobecná biológia
 • Biológia človeka
 • Biológia rastlín
 • Biológia živočíchov
 • Biochémia
 • Mikrobiológia
 • Molekulárna biológia
 • Fyziológia
 • Genetika

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru sú:
 • základy chémie,
 • laboratórne techniky,
 • základy biotechnológií.

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk