SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

ODDELENIE
BIOLÓGIE

Stránka oddelenia

Pracovníci

Vedúci Ústavu biológie a biotechnológie (ÚBB):
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
VUPCH

Zástupca oddelenia biológie:
RNDr. Zuzana Gerši, PhD., funkčné miesto docentka
VUPCH
VTC

Pracovníci oddelenia biológie:
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.
VUPCH
VTC

doc. RNDr. Milan Seman, CSc.
VUPCH
VTC (2023)

prof. Ing. Štefan Janeček, DrSc.
VUPCH
VTC (2024), aktualizované január 2024

doc. Ing. Miroslav Glasa, DrSc.
VUPCH
VTC

doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD.
VUPCH
VTC (2024)aktualizované január 2024

RNDr. Michal Konečný, PhD.
VUPCH

Ing. Eva Ürgeová, PhD.
RNDr. Lucia Bocánová, PhD.
Mgr. Dominika Vešelényiová, PhD. -  prodekanka pre vedu a medzinárodné vzťahy

Doktorandi interní:
Mgr. Alexandra Vozárová
MSc. Ján Barilla
Mgr. Andrej Jedlička
Mgr. Michaela Schorschová
Mgr. Peter Alaxin
Mgr. Vanessa Gelanová
Mgr. Jana Kemenczeiová
Mgr. Alexandra Hlavatá
Mgr. Renáta Kozáčiková

Pracovníci zapojení do ŠP
Doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD.
VUPCH


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk