SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Podnetová komisia FPV UCM

 
Podnet je nutné poslať cez podateľňu alebo poštou na adresu:
Podnetová komisia FPV UCM
Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
 
Legislatíva k podnetom je spracovaná v nasledujúcich vnútorných predpisoch:
Smernica o vybavovaní otázok, vyjadrení, názorov, žiadostí, podnetov a návrhov na UCM
Smernica o vybavovaní sťažností na UCM

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk