SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Rady pre študijné programy

Študijný odbor  - 4 biotechológie
Zloženie Rady pre študijné programy I., II., III., stupeň - biotechnológie:
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD. - osoba zodpovedná za študijný program II. stupňa biotechnológie
doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.  - osoba zodpovedná za študijný program I. stupňa biotechnológie
RNDr. Daniela Ondrejovič Chmelová, PhD. - tajomník Katedry biotechnológií

interná zainteresovaná strana
zástupca študentov
Mgr. Šarlota Kaňuková

externé zainteresované strany
zástupcovia potenciálnych zamestnávateľov
Agromart a.s. 
BioTech s.r.o. 
Celpo spol. s.r.o. 
Skupina Envien Group 

zástupca absolventov
RNDr. Veronika Pecková
RNDr. Sabina Latka, PhD. 

Zápisnica zo stretnutia 19.3.2021
Minutes of the meeting 19.3.2021
Zápisnica zo stretnutia 24.6.2022


Študijný odbor  - 3 biológia
Zloženie Rady pre študijné programy I., II., - aplikovaná biológia, III. stupeň - molekulárna biológia:
Prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.- osoba zodpovedná za študijný program III. stupňa molekulárna biológia, II. stupňa aplikovaná biológia
prof. Ing. Štefan Janeček, DrSc. - osoba zodpovedná za študijný program I. stupňa aplikovaná biológia
doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD. - tajomník Katedry biológie

interná zainteresovaná strana
zástupca študentov
Mgr. Andrea Patlevičová

externé zainteresované strany
zástupcovia potenciálnych zamestnávateľov
Biomedicínske centrum SAV Bratislava
GHC GENETICS SK, Bratislava
UNILABS, s.r.o., Martin
TATRACHEMA, výrobné družstvo

zástupca absolventov
Mgr. Andrej Jedlička
RNDr. Daniela Jamrichová, PhD.

Zápisnica zo stretnutia 21.4.2021

Zápisnica zo stretnutia 25.4.2022
Minutes of the meeting 25.4.2022

Študijný odbor  - 7 Ekologické a environmentálne vedy
Zloženie Rady pre študijné programy I. stupeň ochrana a obnova životného prostredia (Bc.) a II. stupeň inžinierstvo životného prostredia (Ing.)
doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD. - osoba zodpovedná za študijný program I. stupňa ochrana a obnova životného prostredia
doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. - prorektorka pre vonkajšie vzťahy UCM v Trnave
Mgr. Martin Valica, PhD. 

interná zainteresovaná strana
zástupca študentov
Juraj Obuch

externé zainteresované strany
zástupcovia potenciálnych zamestnávateľov
BIONT a.s., Bratislava
PEWAS, s.r.o., Bratislava
NPPC-VÚRV, Piešťany

zástupca absolventov
Bc. Adam Porteleky 

Zápisnica zo stretnutia 24.3.2021

Študijný odbor  - 18 Informatika
Zloženie Rady pre študijné programy I. a II. stupeň aplikovaná informatika
doc. PaedDr. RNDr. Ladislav Huraj, PhD. -osoba zodpovedná za študijný program I. stupňa aplikovaná informatika
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD. -prodekanka pre rozvoj, akreditáciu a propagáciu FPV
Ing. Jana Jurinová, PhD. -tajomníčka Katedry aplikovanej informatiky
 
interná zainteresovaná strana
zástupca študentov
Dominik Hrinkino
externé zainteresované strany
zástupcovia potenciálnych zamestnávateľov
VUJE a.s.,
Centurion Developments, s.r.o.
Triple Hill Interactive s.r.o.
zástupca absolventov
Bc. Martin Kubovčík

Zápisnica zo stretnutia

Zloženie Rady pre študijné programy III. stupeň aplikovaná informatika
prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc. – osoba zodpovedná za študijný program v III. stupni aplikovaná informatika
doc. PaedDr. RNDr. Ladislav Huraj, PhD. (funkčné miesto profesor) - osoba zabezpečujúca profilový predmet
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD. - osoba zabezpečujúca profilový predmet

interná zainteresovaná strana
zástupca študentov
Dominik Hrinkino
Bc. Martin Kubovčík

externé zainteresované strany
zástupcovia potenciálnych zamestnávateľov
VUJE a.s., 
Ústav informatiky SAV
SEMIKRON, s.r.o.

zástupca absolventov
Mgr. Adam Dudáš, PhD.

Zápisnica zo stretnutia


Študijný odbor  - 17. Chémia Zloženie Rady pre profesijne orientovaný bakalársky študijný program Aplikovaná analytická chémia doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD. - osoba zodpovedná za profesijne orientovaný študijný program I. stupňa
Aplikovaná analytická chémia
RNDr. Beata Vranovičová, PhD.  - osoba zodpovedná za výučbu profilových predmetov v profesijne orientovaný študijný program I. stupňa Aplikovaná analytická chémia
 

Zloženie Rady pre študijný program Chémia (I. stupeň), Aplikovaná chémia (II. stupeň) a Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia (III. stupeň) doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD. - osoba zodpovedná za študijný program I. stupňa Chémia prof. RNDr. Ján Titiš, PhD.  - osoba zodpovedná za študijný program II. stupňa Aplikovaná chémia a III. stupňa Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia  

interná zainteresovaná strana zástupca študentov Mgr. Timotej Jankech externé zainteresované strany zástupcovia potenciálnych zamestnávateľov Saneca Pharmaceuticals, a.s.

EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.

A1SYNTH, s.r.o.

zástupca absolventov RNDr. Romana Mičová

Mgr. Peter Nemeček, PhD.

Zápisnica zo stretnutia 12.4.2022 Minutes of the meeting 12.4.2022

Štatút Rady pre študijný program 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 107
(Nám. J. Herdu 2, 1. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk