SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Rady pre študijné programy

Študijný odbor  - 4 biotechológie
Zloženie Rady pre študijné programy I., II., III., stupeň - biotechnológie:
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD. - predseda, osoba zodpovedná za študijný program II. stupňa biotechnológie
prof. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.  - osoba zodpovedná za študijný program I. stupňa biotechnológie
doc. RNDr. Daniela Ondrejovič Chmelová, PhD. - osoba podieľajúca sa na výučbe 

interná zainteresovaná strana
zástupca študentov
Mgr. Ľubomíra Jurečková

externé zainteresované strany
zástupca potenciálnych zamestnávateľov
NPPC-VÚRV

zástupca absolventov
RNDr. Šarlota Kaňuková, PhD.
Zápisnica zo stretnutia 19.3.2021
Minutes of the meeting 19.3.2021
Zápisnica zo stretnutia 24.6.2022
Zápisnica zo stretnutia 23.3.2023
Zápisnica zo stretnutia 20.10.2023
Zápisnica zo stretnutia 29.01.2024

Študijný odbor  - 3 biológia
Zloženie Rady pre študijné programy I., II., - aplikovaná biológia, III. stupeň - molekulárna biológia:
Prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.- predseda, osoba zodpovedná za študijný program III. stupňa molekulárna biológia, II. stupňa aplikovaná biológia
prof. Ing. Štefan Janeček, DrSc. - osoba zodpovedná za študijný program I. stupňa aplikovaná biológia
doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD. - osoba zodpovedná za výučbu profilových predmetov

interná zainteresovaná strana
zástupca študentov
Mgr. Andrej Jedlička
Mgr. Alexandra Vozárová

externé zainteresované strany
zástupcovia potenciálnych zamestnávateľov
Biomedicínske centrum SAV Bratislava
GHC GENETICS SK, Bratislava
TATRACHEMA, výrobné družstvo

zástupca absolventov
Mgr. Andrea Patlevičová, PhD.

Zápisnica zo stretnutia 21.4.2021
Zápisnica zo stretnutia 25.4.2022
Zápisnica zo stretnutia 26.06.2023
Zápisnica zo stretnutia 7.11.2023
Zápisnica zo stretnutia 22.2.2024
Minutes of the meeting 25.4.2022

Študijný odbor  - 7 Ekologické a environmentálne vedy
Zloženie Rady pre študijné programy I. stupeň ochrana a obnova životného prostredia (Bc.) a II. stupeň inžinierstvo životného prostredia (Ing.)
prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD. – predseda, osoba zodpovedná za študijný program II. stupňa Inžinierstvo životného prostredia
doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD. - člen, osoba zodpovedná za študijný program I. stupňa ochrana a obnova životného prostredia
doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. - prorektorka pre vonkajšie vzťahy UCM v Trnave

interná zainteresovaná strana
zástupca študentov
Viktória Pócsová

externé zainteresované strany
zástupcovia potenciálnych zamestnávateľov
Krajský úrad životného prostredia, Trnava

zástupca absolventov
Bc. Juraj Obuch

Zápisnica zo stretnutia 24.3.2021
Zápisnica zo stretnutia 29.6.2023
Zápisnica zo stretnutia 14.11.2023
Zápisnica zo stretnutia 09.02.2024

Študijný odbor  - 18 Informatika
Zloženie Rady pre študijné programy I. a II. stupeň aplikovaná informatika
doc. PaedDr. RNDr. Ladislav Huraj, PhD. - predseda, osoba zodpovedná za študijný program I. stupňa aplikovaná informatika
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD. - osoba zodpovedná za výučbu profilových predmetov
doc. Ing. Jana Jurinová, PhD. - osoba podieľajúca sa na výučbe
 
interná zainteresovaná strana
zástupca študentov
Bc. Dominik Hrinkino

externé zainteresované strany
zástupcovia potenciálnych zamestnávateľov
VUJE a.s.

zástupca absolventov
Mgr. Martin Kubovčík

Zápisnica zo stretnutia
Zápisnica zo stretnutia_4_23
Zápisnica zo stretnutia_10_2023
Zápisnica zo stretnutia_02_2024

Zloženie Rady pre študijné programy III. stupeň aplikovaná informatika
doc. PaedDr. RNDr. Ladislav Huraj, PhD. (funkčné miesto profesor)  – predseda, osoba zabezpečujúca profilový predmet
prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc. - osoba zodpovedná za študijný program v III. stupni aplikovaná informatika
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD. - osoba zabezpečujúca profilový predmet

interná zainteresovaná strana
zástupca študentov
RNDr. Milan Karas
Ing. Vajk Pomichal

externé zainteresované strany
zástupcovia potenciálnych zamestnávateľov
VUJE a.s., 
Ústav informatiky SAV
SEMIKRON, s.r.o.

zástupca absolventov
Mgr. Adam Dudáš, PhD.

Zápisnica zo stretnutia

Študijný odbor  - 17. Chémia Zloženie Rady pre profesijne orientovaný bakalársky študijný program Aplikovaná analytická chémia doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD. - predseda, osoba zodpovedná za profesijne orientovaný študijný program I. stupňa Aplikovaná analytická chémia

RNDr. Beata Vranovičová, PhD. - osoba zodpovedná za výučbu profilových predmetov
doc. Mgr. Renata Gašparová, PhD. - osoba zodpovedná za výučbu profilových predmetov

interná zainteresovaná strana
zástupca študentov
Mgr. Michaela Červeňáková

externé zainteresované strany
zástupca potenciálnych zamestnávateľov
Saneca Pharmaceuticals, a.s.

zástupca absolventov
RNDr. Zuzana Bielková

Zápisnica zo stretnutia_06.02.2023

Zápisnica zo stretnutia_20.10.2023
Z
ápisnica zo stretnutia_31.01.2024


Zloženie Rady pre študijný program Chémia (I. stupeň), Aplikovaná chémia (II. stupeň) a Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia (III. stupeň)

prof. RNDr. Ján Titiš, PhD.  – predseda, osoba zodpovedná za študijný program II. stupňa Aplikovaná chémia a III. stupňa Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD. - osoba zodpovedná za študijný program I. stupňa Chémia
doc. Ing. Jozef Sokol, CSc. – osoba zodpovedná za zabezpečenie výučby profilových predmetov
 

interná zainteresovaná strana zástupca študentov RNDr. Terézia Bridová externé zainteresované strany zástupcovia potenciálnych zamestnávateľov VUCHT, a.s.
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
A1SYNTH, s.r.o.

zástupca absolventov Mgr. Peter Nemeček, PhD.

Zápisnica zo stretnutia_04_2022 Minutes of the meeting_04_2022
Zápisnica zo stretnutia_06_2023
Zápisnica zo stretnutia_10_2023
Zápisnica zo stretnutia_02_2024


Štatút Rady pre študijný programPrehľad zloženia rád pre študijný program na FPV UCM


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk