SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Rada pre vnútorné hodnotenie kvality na FPV UCM v Trnave


Uznesenie č. 5/ VR FPV  - 29.6.2021
Vedecká rada FPV UCM schválila členov do  Rady pre vnútorné hodnotenie kvality na FPV UCM v Trnave
v nasledovnom zložení:


Predseda: RNDr. Daniela Ondrejovič Chmelová, PhD. prodekanka pre kvalitu a akreditáciu

Podpredseda:

Prof. RNDr. Ján Titiš, PhD.

Tajomník:

doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD.

 

Interní členovia:  prof. RNDr. Ján Titiš, PhD. - Katedra chémie FPV UCM v Trnave prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.  - Katedra aplikovanej informatiky FPV UCM v Trnave doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD. - Katedra biotechnológií FPV UCM v Trnave prof. RNDr. Jana Sedláková, PhD. - Katedra ekochémie a rádioekológie FPV UCM v Trnave doc. RNDr. Milan Seman, CSc. - Katedra biológie FPV UCM v Trnave interná zainteresovaná strana  - študent (volený študentskou časťou AS FPV) RNDr. Milan Karas  - študent FPV UCM v Trnave externá zainteresovaná strana - potenciálny zamestnávateľ Ing. Jana Jurčová - Saneca Pharmaceutical,  Hlohovec


Zápisnice Rady pre vnútorné hodnotenie kvality na FPV
Štatút Rady pre vnútorné hodnotenie kvality na FPV UCM
Rokovací poriadok Rady pre vnútorné hodnotenie kvality na FPV UCM 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 107
(Nám. J. Herdu 2, 1. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk