SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Štátne skúšky

Smernica rektora UCM o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UCM.
Usmernenie dekanky Fakulty prírodných vied UCM v Trnave  k Smernici o náležitostiach  záverečných prác a ich bibliografickej registrácii, uchovávaní a sprístupňovaní  
Usmernenie dekanky č. 6 k smernici o náležitostiach záverečných prác


Harmonogram štátnych skúšok na FPV UCM v akademickom roku 2023/2024
 

Pokyny pre študentov k štátnej skúške na FPV UCM:






 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk