SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA


 
OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na podporu výskumno-vývojových kapacít
v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel


Názov a sídlo prijímateľa: Univerzita sv. Cyrila  Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, Trnava
Miesto realizácie projektu:  J. Herdu 2, Trnava, 6. poschodie
Výška poskytnutého NFP: 221 524,80 EUR

Stručný opis projektu:
Projekt sa zameriava na zvýšenie bezpečnosť sieťovej komunikácie vrátane zariadení internetu vecí pred škodlivými útokmi. Počas projektu budú testované rôzne typy sieťových útokov a ich škodlivý dopad pre sieťovú bezpečnosť. Do úvahy budú brané rôzne parametre, protokoly a bezpečnostné opatrenia, čím bude zmeraná miera obrany proti daným útokom v sieti. Výsledkom budú kvalitatívne, ako aj kvantitatívne odporúčania.
Ako nový prvok bude pri analýze útokov a ochrany využitá aj výpočtová inteligencia a bude kvantitatívne posúdené zlepšenie úrovne ochrany proti útokom práve so zapojením výpočtovej inteligencie. V úmysle je aj praktické testovanie navrhnutých prístupov úpravy modelovej siete koncového používateľa zameranej na zlepšenie jej miery bezpečnosti.
Čiastkové podaktivity vykonávané v projekte:
1.         Pripraviť modelovú komunikačnú sieť internetu vecí v simulátoroch ako aj reálnu a otestovať klasické algoritmy zabezpečenia  na rôzne typy sieťových útokov.
2.         Vylepšiť navrhnuté algoritmy využitím metodiky a nástrojov výpočtovej inteligencie pre optimalizáciu rozhodnutí.
3.         Vyvinúť a otestovať algoritmy pre zmeranie škodlivého vplyvu útokov a miery obrany pre jednotlivé parametre a obranné prvky.
Okrem hlavného cieľa projektu zvýšiť vedecko-výskumný potenciál pracoviska v oblasti sieťovej bezpečnosti podporou existujúcich výskumno-vývojových kapacít, projekt si kladie za cieľ podporiť tento potenciál aj prostredníctvom pritiahnutia, resp. udržania špičkového zahraničného vedca na Slovensku v zmysle aktivity č. 4.6.2. RIS3 SK.
Projektové publikácie
1.Šimon, M., Huraj, L.: DDoS testbed based on peer-to-peer grid, IEEE International conference on
   Signal Processing, Communication, Power and Embedded System (SCOPES). IEEE, 2016, pp. 1181-1186.


2.Gabriška, D.: The block diagram of reliability analysis usage for analysis of safety critical systems.
   In: Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics, 2017.


3.Dirgová Luptáková, I.. Pospichal, J.: Maximum traveling salesman problem by adapted neural gas,
   In: Advances in Intelligent Systems and Computing : 22nd International Conference
   on Soft Computing: Evolutionary Computation, Genetic Programming, Swarm Intelligence,
   Fuzzy Logic, Neural Networks, Chaos, Bayesian Methods, Intelligent Image Processing,
   Bio-Inspired Robotics, MENDEL 2016. - Cham : Springer, 2017.


4.Dirgová Luptáková, I.. Pospichal, J.: Community cut-off attack on malicious networks,
   In: Communications in Computer and Information Science : Creativity in Intelligent
   Technologies and Data Science, CIT and DS 2017. - Berlín : Springer.


Tieto publikácie vznikli vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt:
Sieťová bezpečnosť s podporou výpočtovej inteligencie a IoT 313011W258, ktorý bol spolufinancovaný
zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Kód projektu: 313011V954
 
OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-07 - Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na podporu výskumno-vývojových kapacít
v oblasti Priemysel pre 21. storočie

Projektové publikácie

1.J. Titiš, C. Rajnák, J. Moncol, D. Valigura, R. Boča, V. Chrenková: Dalton Transaction 48 (2019) 11647-11650.
   Exceptionally slow magnetic relaxation in a mononuclear hexacoordinate Ni(II) complex. DOI: 10.1039/C9DT02159K
2.Rajnák, M. Dolai, M. Ali, J. Titiš, R. Boča: New. Journal Chemistry 43 (2019) 12698-12701.
   Slow magnetic relaxation in Cu(II)-Eu(III) and Cu(II)-La(III) complexes. DOI: 10.1039/C9NJ02039J
3.Rajnák, J. Titiš, J. Moncoľ, F. Renz, R. Boča: Chemical Communication 55 (2019) 13868— 13871.
   Slow magnetic relaxation in a high-spin pentacoordinate Fe(III) complex. DOI: 10.1039/C9CC06610A
4.O. Yu. Vassilyeva, E. A. Buvaylo, V. N. Kokozay, B. W. Skelton, C. Rajnák, J. Titiš, R. Boča: Dalton Transaction 48 (2019)
   11278–11284. Long magnetic relaxation time of tetracoordinate Co2+ in imidazo[1,5-a]pyridinium-based
   (C13H12N3)2[CoCl4] hybrid salt and [Co(C13H12N3)Cl3] molecular complex.
DOI: 10.1039/c9dt01642b
5.Vráblová, M. Tomás, L. R. Falvello, Ľ. Dlháň, J. Černák, J. Titiš, R. Boča: Dalton Transaction 48 (2019) 13943–13952.
   Slow magnetic relaxation in Ni-Ce, Ni-Gd and Ni-Dy dinuclear complexes. DOI: 10.1039/c9dt02122a


Tieto publikácie vznikli vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt:
Nové nanomagnetické materiály 313011V954, ktorý bol spolufinancovaný 
zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
 
 

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk