SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Habilitačné konanie RNDr. Ing. Miroslav Glasa, DrSc.

Súbor podkladov k habilitačnému konaniu RNDr. Ing. Miroslav Glasa, DrSc.
v odbore molekulárna biológia

1. Žiadosť o zahájenie habilitačného konania
2. Členovia habilitačnej komisie, oponenti, členovia VR FPV
3. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti
  • Habilitačné konanie nebolo prerušené
4. Profesijný životopis
5.   Vedecko-pedagogická charakteristika
6. Prehľad pedagogickej činnosti
7. Zoznam publikačnej činnosti, prehľad riešených výskumných úloh, projektov a odborných expertíz, citačných ohlasov na vedecké práce a prednášok doma a v zahraničí
8. Tabuľka plnenia kritérií
9.   Oznámenie o habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce Ing. M. Glasu, PhD.
10. Habilitačná komisia
Predseda:
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.
z titulu garanta habilitačného a vymenúvacieho konania, profesora v odbore molekulárna biológia, Katedra biológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, E-mail: juraj.krajcovic@ucm.sk
Členovia habilitačnej komisie:
doc. RNDr. Peter Kabát, PhD.
z titulu docenta v odbore virológia,Katedra mikrobiológie a virológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Ilkovičova č.6, 842 15, Bratislava 4, E-mail: peter.kabat@uniba.sk
doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. z titulu docenta v  odbore biochémia, pôsobiaceho na Ústave biologických a ekologických vied PriF UPJŠ v Košiciach. E-mail: peter.pristas@upjs.sk
Náhradník:
RNDr. Boris Klempa, DrSc., Virologický ústav, Biomedicínske centrum SAV v Bratislave,z  titulu odborníka na patogenézu vírusových nákaz a DrSc. v odbore Virológia. E-mail: boris.klempa@savba.sk(náhradník,  za doc. RNDr. Petra Kabáta, PhD.)
 
11. Oponenti habilitačnej práce
prof. RNDr. Hana Drahovská, PhD.
z tituluprofesorky v odboremolekulárna biológia, Katedra molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova č.6, 842 15, Bratislava 4, E-mail: hana.drahovska@uniba.sk
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.z titulu profesorky v odbore špeciálna rastlinná produkcia, Ústav rastlinných a enviromentálnych vied, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Trieda. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra;; E-mail: katarina.razna@uniag.sk 
doc. Mgr. Matej Vesteg, PhD. z titulu docenta v odbore molekulárna biológia, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, E-mail: matej.vesteg@umb.sk

prof. RNDr. Hana Drahovská, PhD. prof. Ing. Katarína Ražná, PhD. doc. Mgr. Matej Vesteg, PhD. 12.Stanovisko habilitačnej komisie
13. Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady FPV UCM v Trnave  14. Prezenčná listina z habilitačného konania 
15Prezenčná listina zo zasadnutia VR FPV, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie za docenta
16. Súhlas so spracovaním údajov
17. Návrh rektorke UCM na odovzdanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore molekulárna biológia 18. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania
  • 23.11.2023 udelenie vedecko-pedagogického titulu docent rektorkou UCM.

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk