SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Inauguračné konanie doc. Mgr. Daniel Mihálik, PhD.

Súbor podkladov k vymenúvaciemu konaniu doc. Mgr. Daniela Mihálika, PhD. za profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania molekulárna biológia

Názov študijného odboru:molekulárna biológia

Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:  16.1.2023

Žiadosť o zahájenie inauguračného konania Profesijný životopis Zoznam publikačnej činnosti 
Tabuľka kritérií VÚPCH Rozšírená vedecko-pedagogická charakteristika Zhodnotenie vedecko-výskumnej činnosti Zhodnotenie pedagogickej činnosti Prehľad riešených výskumných úloh Uznania odborných kvalít na medzinárodnej úrovni

1. LETTER OF RECOMMENDATION
2. LETTER OF RECOMMENDATION
3. LETTER OF RECOMMENDATION
4. LETTER OF RECOMMENDATION

Súhlas so spracovaním údajov Oponenti inauguračného konania
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
Oponentský posudok
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Oponentský posudok
prof. Ing. Miroslav Strnad CSc. DSc.
Oponentský posudok
Inauguračná komisia
Predseda:
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc., z titulu garanta habilitačného a vymenúvacieho konania, profesora v odbore molekulárna biológia, Katedra biológie, Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, E-mail: juraj.krajcovic@ucm.sk
Členovia inauguračnej komisie:
prof. RNDr. Hana Drahovská, PhD., z titulu profesorky v odbore molekulárna biológia, Katedra molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Mlynská dolina, Ilkovičova ulica č. 6, 842 15 Bratislava 4. E-mail: hana.drahovska@uniba.sk
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD., z titulu profesorky v odbore špeciálna rastlinná produkcia, Ústav rastlinných a enviromentálnych vied, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Trieda. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, E-mail: katarina.razna@uniag.sk 
prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD. z titulu profesora v odbore biológia Katedra botaniky a genetiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nábrežie mládeže 91, Nitra, E-mail: romelka@ukf.sk; romelka@pobox.sk
 
Stanovisko inauguračnej komisie
Prezenčná listina inauguračnej komisie
Rozhodnutie Vedeckej rady FPV UCM v Trnave
Zloženie VR FPV Prezenčná listina VR UCM 
Rozhodnutie VR VŠ                         
Zloženie VR VŠ  Prezenčná listina VR FPV              
Dátum a dôvod ukončenia vymenúvacieho konania: ....................  udelenie vedecko -  pedagogického titulu profesor

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk