SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Inauguračné konanie doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.

Súbor podkladov k vymenovaciemu konaniu doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD. v odbore molekulárna biológia

1.    Názov študijného odboru: molekulárna biológia

2.    Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora:  20.9.2022

3.   Žiadosť o vymenovanie za profesora 4.    Profesijný životopis 5.    Zoznam publikačnej činnosti  6.   Prehľad pedagogickej činnosti 7.    Prehľad plnenia kritérií pre vymenúvacie konanie 8.   VÚPCH 9.   Uznania odborných kvalít na medzinárodnej úrovni
1. LETTER OF RECOMMENDATION
2. LETTER OF RECOMMENDATION
3. LETTER OF RECOMMENDATION

10.Súhlas so spracovaním údajov 11.  Oponenti inauguračného konania
prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD., z titulu profesor v odbore biológia, Katedra botaniky a genetiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Oponentský posudok
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., z tituluprofesorka v odbore biotechnológie, Katedra biochémie a biotechnológie, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská Poľnohospodárska univerzita v Nitre.
Oponentský posudok
prof. Ing. Stanislav Obruča, PhD., z titulu profesor v odbore technológia potravín, Ústav chemie potravín a biotechnológií, Fakulta chemická, Vysoké učení technické,Česká republika.
Oponentský posudok

12.Inauguračná komisia
Predseda:
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc., z titulu garanta habilitačného a vymenúvacieho konania a profesora v odbore molekulárna biológia,  Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava.
Členovia inauguračnej konania:
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., z titulu profesorka v odbore biotechnológie, Ústav záhradníctva, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.
prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc., z titulu profesor v odbore biochemická technológia, Ústav biotechnológií, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave.
prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc., profesor v odbore farmaceutická chémia, Katedra fyzikálnej chémie liečiv, Farmaceutickáfakulta Univerzita Komenského v Bratislave.

12. Stanovisko inauguračnej komisie 13. Prezenčná listina zo zasadnutia VR, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie za profesora
14. Výpis uznesenia z VR FPV UCM 
15. Zloženie VR fakulty

16. Zloženie VR VŠ

17. Rozhodnutie VR VŠ
18. Prezenčná listina VR VŠ

19.     Dátum a dôvod ukončenia vymenúvacieho konania: 13.9.2023  udelenie vedecko -  pedagogického titulu profesor 

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk