SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Habilitačné konanie RNDr. Ing. Libor Staněk, PhD.

Podklady k habilitačnému konaniu RNDr. Ing. Libor Staněk, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu RNDr. Ing. Libora Stan
ěka, PhD. za docenta v študijnom odbore molekulárna biológia.

1. Žiadosť o zahájenie habilitačného konania za docenta:

2. Členovia habilitačného konania 3. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 
  • Habilitačné konanie nebolo prerušené
4. Profesijný životopis:
5. Vedecko-pedagogická charakteristika:
6. Prehľad pedagogickej činnosti:
7. Zoznam publikačnej činnosti, prehľad riešených výskumných úloh, projektov a odborných expertíz, citačných ohlasov na vedecké práce a prednášok doma a v zahraničí:
8. Tabuľka výkonov:
9. Oznámenie o habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce RNDr. Ing. Libor Staněk, PhD. 10. Habilitačná komisia:
  Predseda habilitačnej komisie:
1. prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc. z titulu garanta habilitačného a vymenúvacieho konania, profesora v odbore molekulárna biológia, Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Členovia habilitačnej komisie
2. prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD. z titulu profesora v odbore biológia, Katedra botaniky a genetiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
3. doc. RNDr. Katarína Šoltys, PhD. z titulu docentky v odbore mikrobiológia Katedra mikrobiológie a virológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského Bratislava.
Náhradník: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. z titulu profesora v odbore molekulární biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie, Ústav experimentální biologie, PriF Masarykova univerzita Brno.

Oponenti habilitačnej práce:
1. prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD. z titulu profesorky v odbore biológia, Katedra botaniky a genetiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitra.
2. Dr. Domenico Pangallo, DrSc. z titulu špičkového odborníka v odbore molekulárna biológia Ústav molekulárnej biológie, SAV v Bratislave. 3. RNDr. Michal Konečný, PhD. z titulu experta v oblasti molekulárnej diagnostiky onkologických ochorení a humánnej genetiky Laboratory of Genomic Medicine, GHC GENETICS SK, Bratislava.
Členovia Vedeckej rady FPV UCM v Trnave
1. prof. RNDr. Ján Kraic, PhD. z titulu profesora v odbore biológia, pôsobiaceho na FPV UCM v Trnave a interného člena VR FPV UCM v Trnave.
2. prof. Ing. Štefan Janeček, DrSc. z titulu profesora v odbore molekulárna biológia, pôsobiaceho na FPV UCM v Trnave a interného člena VR FPV UCM v Trnave.
3. doc. Mgr. Daniel Mihálik, PhD. z titulu docenta v odbore molekulárna biológia, pôsobiaceho na FPV UCM v Trnave a interného člena VR FPV UCM v Trnave.
4. doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. z titulu docentky v odbore molekulárna biológia, pôsobiaca na FPV UCM v Trnave a internej členky VR FPV UCM v Trnave.
5. Ing. Miroslav Glasa, DrSc. funkčné miesto docent v odbore virológia, pôsobiaceho na FPV UCM v Trnave a interného člena VR FPV UCM v Trnave.
6. RNDr. Daniela Ondrejovič Chmelová, PhD. funkčné miesto docentka v odbore biotechnológie, pôsobiaca na FPV UCM v Trnave a internej členky VR FPV UCM v Trnave.


11. Stanovisko habilitačnej komisie


12. Zápis o priebehu habilitačného konania


13. Výpis z uznesenia Vedeckej rady FPV UCM

14. Prezenčná listina z habilitačného konania 5.5.2023

15. Prezenčná listina z VR FPV 
16. Návrh rektorke UCM na odovzdanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v  odbore molekulárna biológia

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania: 
  • 29.09.2019 neudelenie vedecko-pedagogického titulu docent rektorkou UCM v Trnave 


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk