SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Habilitačné konanie Habilitačne konanie Ing. Dáša Kružlicová, PhD.

Podklady k habilitačnému konaniu Ing. Dáša Kružlicová, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu Ing. Dáša Kružlicová, PhD. za docenta v študijnom odbore analytická chémia.

1. Žiadosť o zahájenie habilitačného konania za docenta:
2. Členovia habilitačného konania: 3. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 
  • Habilitačné konanie nebolo prerušené
4. Profesijný životopis: 5. Vedecko-pedagogická charakteristika:
6. Prehľad pedagogickej činnosti:
7. Zoznam publikačnej činnosti, prehľad riešených výskumných úloh, projektov a odborných expertíz, citačných ohlasov na vedecké práce a prednášok doma a v zahraničí:
8. Tabuľka výkonov:
9. Pozvánka na habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce:
10. Habilitačná komisia:

Predseda habilitačnej komisie:
1. prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc.z titulu garanta inauguračného a vymenúvacieho konania, profesora v odboreanalytická chémia pôsobiaceho naFPV UCM v Trnave.
Členovia habilitačnej komisie:
2. prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc.z titulu profesora v odbore analytická chémia pôsobiaceho na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.
3. doc. Ing. Jana Sádecká, PhD. z titulu docentky v odbore analytická chémia pôsobiaca na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Oponenti habilitačnej práce:
1.  prof. Ing. Peter Tomčík, PhD.z titulu profesora v odbore analytická chémia pôsobiaceho na Pedagogickej fakulte, Katedre chémie a fyziky, Katolícka univerzita v Ružomberku.
posudok
2.  Dr.h.c. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD. z titulu profesora v odbore farmaceutická chémia, emeritný profesor Farmaceutickej fakulty, Univerzita Komenského v Bratislave.
posudok
3.  doc.Ing. František Čacho, PhD. z titulu docenta v odbore analytická chémia pôsobiaceho na FCHPT STU v Bratislave.
posudok

12. Stanovisko habilitačnej komisie:

13. Prezenčná listina zo zasadnutia habilitačného konania :

14. Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady FPV UCM v Trnave zo dňa :

15. Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady zo dňa , ktorá prerokovala návrh na vymenovanie docenta:

16. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:
  • 25.4.2023 udelenie vedecko-pedagogického titulu docentka rektorkou UCM 

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk