SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Inauguračné konanie doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.

Súbor podkladov k vymenovaciemu konaniu doc. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD. za
profesorku v študijnom odbore molekulárna biológia


1. Názov študijného odboru: molekulárna biológia

2. Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesorku:  2.5.2022

3. Žiadosť o vymenovanie za profesorku:

4. Profesijný životopis:

5. Zoznam publikačnej činnosti

6.Prehľad plnenia kritérií pre vymenovacie konanie

7. VPCH:

8. Uznania odborných kvalít na medzinárodnej úrovni

10. Oponenti inauguračného konania:

1. prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., Katedra biochémie a biotechnológie, Slovenská Poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Trieda. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra; z titulu profesor v odbore biotechnológie.
Posudok
2. prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD., Katedra botaniky a genetiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nábrežie mládeže 91, Nitra; z titulu profesor v odbore biológia.
Posudok
3. prof. RNDr. František Baluška, PhD., DrSc. Department of Plant Cell, IZMB University of Bonn, Kirschallee 1, 53115 Bonn, Nemecko; z titulu profesor v odbore fyziológia rastlín.
Posudok

11. Inauguračná komisia:

Predseda:
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc., z titulu garanta habilitačného a vymenúvacieho konania, profesora v odbore molekulárna biológia; Katedra biológie, Fakulta prírodných vied, UCM v Trnave. E-mail: juraj.krajcovic@ucm.sk
Členovia:
prof. Ing. Marián Brestič, CSc., z titulu profesora v odbore fyziológia plodín a drevín, Slovenská Poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Trieda. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra; E- mail: marian.brestic@uniag.sk
prof. RNDr. Alexander Lux, CSc., z titulu profesora v odborefyziológia rastlín. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Katedra fyziológie rastlín, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4. E-mail: alexander.lux@uniba.sk
prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc.z titulu profesorky genetiky, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav biologických a ekologických vied, Mánesova 23, 041 54 Košice, E- mail: eva.cellarova@upjs.sk
 

12. Stanovisko inauguračnej komisie

13. Rozhodnutie Vedeckej rady FPV UCM v Trnave
14. Prezenčná listina zo zasadnutia VR, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie za profesorku

15. Zloženie VR fakulty

16. Zloženie VR VŠ

17. Rozhodnutie VR VŠ
18. Prezenčná listina VR VŠ

19. Dátum a dôvod ukončenia vymenúvacieho konania: 13.9.2023  udelenie vedecko -  pedagogického titulu profesor 

 


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk