SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Habilitačné konanie RNDr. Vladimír Frišták, PhD

Podklady k habilitačnému konaniu RNDr. Vladimír Frišták, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu RNDr. Vladimír Frišták, PhD. za docenta v študijnom odbore 4.1.17 analytická chémia.

1. Žiadosť o zahájenie habilitačného konania za docenta:
2. Zlozenie habilitačnej komisie 3. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 

4. Profesijný životopis: 5. Vedecko-pedagogická charakteristika:
6. Prehľad pedagogickej činnosti:
7. Zoznam publikačnej činnosti, prehľad riešených výskumných úloh, projektov a odborných expertíz, citačných ohlasov na vedecké práce a prednášok doma a v zahraničí:
8. Tabuľka výkonov:
9. Pozvánka na habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce:
10. Habilitačná komisia:
Predseda habilitačnej komisie:
1. prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc. z titulu garanta inauguračného a vymenúvacieho konania, profesora v odbore analytická chémia pôsobiaceho na FPV UCM v Trnave Členovia habilitačnej komisie
2. prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc. z titulu profesora v odbore analytická chémia pôsobiaceho na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
3. doc. Ing. František Čacho, PhD. z titulu docenta v odbore analytická chémia pôsobiaceho na FCHPT STU v Bratislave

Oponenti habilitačnej práce: 

1. prof. Ing. Peter Tomčík, PhD. z titulu profesora v odbore analytická chémia pôsobiaceho na Pedagogickej fakulte, Katedre chémie a fyziky, Katolícka univerzita v Ružomberku
posudok
2. doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD. et PhD. z titulu docenta v odbore analytická chémia pôsobiaceho na Katedre chémie, UCM Trnava
posudok
3. doc. RNDr. Radoslav Halko, PhD. z titulu docenta v odbore analytická chémia pôsobiaceho na Katedre analytickej chémie PriF UK Bratislava
posudok


12. Stanovisko habilitačnej komisie:

13. Prezenčná listina zo zasadnutia habilitačného konania :

14. Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady FPV UCM v Trnave zo dňa 28.10.2022 :

15. Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady zo dňa 28.10.2022, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie docenta:

16. Návrh rektorke UCM na odovzdanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore analytická chémia:

17. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:
8.11.2022 udelenie vedecko-pedagogického titulu docent rektorkou UCM v Trnave prof. Mgr. K. Slobodovou Novákovou, PhD.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk