SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Habilitačné konanie Mgr. Matej Vesteg, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu Mgr. Mateja Vestega, PhD. za docenta v študijnom odbore molekulárna biológia.

1. Žiadosť o zahájenie habilitačného konania za docenta: 2. Členovia habilitačnej komisie, oponenti habilitačnej práce a členova Vedeckej rady FPV UCM pre habilitačné konanie Mgr. Matej Vesteg, PhD. 3. Profesijný životopis: 4. Vedecko-pedagogická charakteristika:
5. Prehľad pedagogickej činnosti: 6. Zoznam publikačnej činnosti, prehľad riešených výskumných úloh, projektov a odborných expertíz, citačných ohlasov na vedecké práce a prednášok doma a v zahraničí 7. Tabuľka výkonov: 8. Oznámenie o habilitačnej prednáške a obhajobe habilitačnej práce: 9. Habilitačná komisia:

Predseda habilitačnej komisie:
1. prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc., z titulu garanta habilitačného a vymenúvacieho konania, profesora v odbore molekulárna biológia pôsobiaceho na FPV UCM v Trnave. Členovia habilitačnej komisie
2. prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc. z titulu profesora v študijnom odbore biochémia pôsobiaceho na Katedre biochémie PriFUK v Bratislave.
3. prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. z titulu profesorky v študijnom odbore biotechnológie pôsobiaca na Katedre biochémie a biotechnológie, Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

Náhradník:
doc. RNDr. Peter Pristaš, Csc. z titulu docenta v študijnom odbore biochémia pôsobiaceho na Ústave biologických a ekologických vied PriF UPJŠ v Košiciach

10. Oponenti habilitačnej práce

1. prof. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. z titulu profesora v študijnom odbore zoológia, pôsobiaceho na Katedre zoológie, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta. - posudok
2. doc. Dr.rer.nat. Peter Vďačný, PhD. z titulu docenta v študijnom odbore zoológia pôsobiaceho na Katedre zoológie PriFUK v Bratislave. - posudok
3. doc. RNDr. Milan Seman, CSc. z titulu docenta v študijnom odbore mikroiológia pôsobiaceho na Katedre biológie FPV UCM v Trnave. - posudok

11. Stanovisko habilitačnej komisie 12. Prezenčná listina zo zasadnutia habilitačného konania zo dňa 24.09.2021 13. Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady FPV UCM v Trnave zo dňa 09.11.2021: 14. Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie docenta: 15. Návrh rektorovi UCM na odovzdanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore molekulárna biológia: 16. Súhlas so spracovaním údajov: 17. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:
9.11.2021 udelenie vedecko-pedagogického titulu docent rektorom UCM v Trnave

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk