SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Inauguračné konanie doc. Ing. Štefan Janeček, DrSc.

Súbor podkladov a dokladov k inauguračnému konaniu
doc. Ing. Štefana Janečka, DrSc.
za profesora v študijnom odbore molekulárna biológia.


1. Žiadosť o zahájenie inauguračného konania za profesora:

2. VR FPV - návrh na inauguračnú komisiu:

3. Dátum, od ktorého je inauguračné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 

4. Profesijný životopis:

5. Vedecko-pedagogická charakteristika:

6. Prehľad pedagogickej činnosti:

7. Zoznam publikačnej činnosti, prehľad riešených výskumných úloh, projektov a odborných expertíz, citačných ohlasov na vedecké práce a prednášok doma a v zahraničí:

8. Tabuľka výkonov:

9. Pozvánka na inauguračnú prednášku:

10. Inauguračná komisia:

Predseda inauguračnej komisie:
1.prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc., z titulu garanta habilitačného a vymenúvacieho konania, profesora v odbore molekulárna biológia pôsobiaceho na FPV UCM vTrnave.
Členovia inauguračnej komisie:
1. prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., z titulu profesora v odbore molekulárna biológia; Katedra molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava.
2. prof. Ing. Milan Čertík, PhD., z titulu profesora v odbore biotechnológia; Ústav biotechnológie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava.
3. prof. Vladimír Křen, PhD, DSc, FRSC, z titulu profesora v odbore lékařská chemie; Laboratoř biotransformací, Mikrobiologický ústav, Akademie věd České republiky, Praha, Česká republika.
Náhradník:
1. prof. Ing. Albert Breier, DrSc., z titulu profesora v odbore biochémia, Ústav biochémie a mikrobiológie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava.

11. Oponenti inauguračného konania:
1. prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., z titulu profesora v odbore mikrobiológoa; Biomedicínske centrum, Virologický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava.
2. prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc., z titulu profesorky v odbore biochémia a molekulárna biológia; Katedra biochémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava.
3. prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr., z titulu profesora v odbore biochemie; Loschmidtovy laboratoře, RECETOX, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika.
 

12. Stanovisko inauguračnej komisie:

13. Prezenčná listina zo zasadnutia inauguračného konania zo dňa 30.3.2021

14. Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady FPV UCM v Trnave zo dňa 30.3.2021:

15. Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady FPV UCM, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie profesora

16. Návrh rektorovi UCM na odovzdanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu profesor v študijnom odbore 1520 molekulárna biológia

17. Súhlas so spracovaním údajov

18. Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania

2021 udelenie vedecko-pedagogického titulu profesor


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk