SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Habilitačné konanie RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu
RNDr. Michaela Havrlentová, PhD.
za docenta v študijnom odbore 4.2.3 molekulárna biológia.


1. Žiadosť o zahájenie habilitačného konania za docenta:

2. VR FPV - návrh na habilitačnú komisiu a návrh oponentov habilitačnej komisie.
3. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 

4. Profesijný životopis:
5. Vedecko-pedagogická charakteristika:
6. Prehľad pedagogickej činnosti:
7. Zoznam publikačnej činnosti, prehľad riešených výskumných úloh, projektov a odborných expertíz, citačných ohlasov na vedecké práce a prednášok doma a v zahraničí:
8. Tabuľka výkonov:
9. Pozvánka na habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce:
10. Habilitačná komisia:

Predseda habilitačnej komisie:
1.prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc., z titulu garanta habilitačného a vymenúvacieho konania, profesora v odbore molekulárna biológia pôsobiaceho na FPV UCM vTrnave.
Členovia habilitačnej komisie:
2. prof. Ing. Milan Čertík, PhD. z titulu profesora v študijnom odbore biotechnológie pôsobiaceho na Ústave biotechnológie, Fakulta chemickej a potravinovej technológie, STU v Bratislave.
3. doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD. z titulu docentky v študijnom odbore agrobiotechnológie pôsobiacej na Katedre biochémie a biotechnológie, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, SPU Nitra.
Náhradník:
1. doc. RNDr. Miroslav Bauer, CSc. z titulu docenta v odbore biológia pôsobiaceho na Katedre botaniky a genetiky, Fakulta prírodných vied, UKF v Nitre. 

11. Oponenti habilitačnej práce:
1. prof. Ing. Katarína Ražná, PhD. z titulu profesorky v študijnom odbore špeciálna rastlinná produkcia pôsobiacej na Katedre genetiky a šľachtenia rastlín, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU Nitra.
2. prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD. z titulu profesora v odbore biológia pôsobiaceho na Katedre botaniky a genetiky, Fakulta prírodných vied, UKF v Nitre.
3. doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD. z titulu docentky v študijnom odbore molekulárna biológia pôsobiacej na Katedre molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta, UK Bratislava. 
     
 

30.3.2021 udelenie vedecko-pedagogického titulu docent rektorom UCM v Trnave


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk