SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Habilitačné konanie RNDr. Ľubica Uváčková, PhD.

Podklady k habilitačnému konaniu RNDr. Ľubica Uváčková, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu RNDr. Ľubica Uváčková, PhD.
za docenta v študijnom odbore 4.2.3 molekulárna biológia.

1. Žiadosť o zahájenie habilitačného konania za docenta:

2. VR FPV - návrh na habilitačnú komisiu a návrh oponentov habilitačnej komisie.
3. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 

4. Profesijný životopis:
5. Vedecko-pedagogická charakteristika:
6. Prehľad pedagogickej činnosti:
7. Zoznam publikačnej činnosti, prehľad riešených výskumných úloh, projektov a odborných expertíz, citačných ohlasov na vedecké práce a prednášok doma a v zahraničí:
8. Tabuľka výkonov:
9. Pozvánka na habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce:
10. Habilitačná komisia:

Predseda habilitačnej komisie:
1.prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc., z titulu garanta habilitačného a vymenúvacieho konania, profesora v odbore molekulárna biológia pôsobiaceho na FPV UCM vTrnave.
Členovia habilitačnej komisie:
1. prof.  RNDr.  Martin  Bačkor,  DrSc. z titulu profesora  v študijnom  odbore fyziológia rastlín pôsobiaceho na Ústave biologických a ekologických vied UPJŠ Košice.
2.doc.  Mgr.  Želmíra  Balážová,  PhD. z titulu docentka    v študijnom  odbore agrobiotechnológie  pôsobiaca  na Katedre  biochémie  a biotechnológie,  Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU Nitra.
3.doc.  RNDr.  Ján  Salaj,  DrSc. z titulu  docenta v študijnom  odbore biotechnológie pôsobiaceho  ako vedúci  vedecký  pracovník  Ústavu  genetiky  a  biotechnológií  rastlín Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV.
Náhradník:
1.prof.  RNDr.  Marián  Janiga,  CSc. z titulu profesora  v študijnom  odbore zoológia pôsobiaceho na Výskumnom ústave vysokohorskej biológie, Žilinská univerzita vŽiline.

11. Oponenti habilitačnej práce:
1. prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. z titulu profesorka v študijnom odbore biotechnológie pôsobiaca na Katedre biochémie a biotechnológie, Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU vNitre.
2. prof.  RNDr.  Ján  Kraic,  PhD.  z titulu  spolugaranta  habilitačného  a  vymenúvacieho konania profesora v študijnom odbore biológia, pôsobiaceho na FPV UCM v Trnave.
3. RNDr.Alena Gajdošová, CSc. z titulu kandidátky vied v študijnom odbore genetika rastlín, vedecký  kvalifikačný  stupeň  IIa, vedecká  riaditeľka  Ústavu  genetiky  a biotechnológií rastlín Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV.
     
Náhradník: 
1.doc.  RNDr.  Beáta  Piršelová,  PhD. z titulu  docentka v študijnom  odbore biológia pôsobiaca na Katedre botaniky a genetiky UKF v Nitre, oblasť výskumu -fyziológia a molekulárna biológia stresu rastlín.
 

12. Stanovisko habilitačnej komisie:

 

14. Výpis z uznesenia zasadnutia Vedeckej rady FPV UCM v Trnave zo dňa 13.11.2020:

Uznesenie č.04/VR FPV– 13.11.2020

Vedecká rada FPV UCM v Trnave na základe výsledkov online tajného hlasovania, v súlade so Zákonom č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠ SR č. 6 z 8. decembra 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent, profesor súhlasí s vymenovaním RNDr. Ľubici Uváčkovej, PhD. odbornej asistentky na Katedre biológie, Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, za docentku v študijnom odbore 1502 molekulárna biológia.

Vedecká rada FPV UCM ukladá, predsedovi VR FPV doc. Ing. Jozefovi Sokolovi, CSc., predložiť rektorovi UCM prof. Ing. R. Bočovi, DrSc. správu spolu s dokladmi k habilitačnému konaniu RNDr. Ľubici Uváčkovej, PhD., k jej vymenovaniu za docentku v študijnom odbore 1502 molekulárna biológia.

15. Súhlas so spracovaním údajov

 

16. Návrh rektorovi UCM na odovzdanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore 4.1.17 analytická chémia:

17. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:

13.11.2020  udelenie vedecko-pedagogického titulu docent rektorom UCM v Trnave 

 


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk