SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Habilitačné konanie RNDr. Cyrila Rajnáka, PhD.,PhD.


Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD. za docenta v študijnom odbore 4.1.17 analytická chémia.

1. Žiadosť o zahájenie habilitačného konania za docenta:
2. Členovia habilitačnej komisie, oponenti habilitačnej práce a členovia Vedeckej rady FPV UCM pre habilitačné konanie RNDr. C. Rajnaka, PhD.,PhD 3. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 

4. Profesijný životopis: 5. Vedecko-pedagogická charakteristika:
6. Prehľad pedagogickej činnosti:
7. Zoznam publikačnej činnosti, prehľad riešených výskumných úloh, projektov a odborných expertíz, citačných ohlasov na vedecké práce a prednášok doma a v zahraničí:
8. Tabuľka výkonov:
9. Pozvánka na habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce:
10. Habilitačná komisia:

Predseda habilitačnej komisie:
1. prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc. z titulu garanta inauguračného a vymenúvacieho
konania, profesora v odbore analytická chémia pôsobiaceho na FPV UCM v Trnave
Členovia habilitačnej komisie
2. prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc. z titulu profesora v odbore analytická chémia
pôsobiaceho na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach,
3. prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. z titulu profesora v odbore analytická chémia
pôsobiaceho na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. 
Predseda habilitačnej komisie:1.prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc.ztitulu garanta inauguračného avymenúvacieho konania, profesora vodboreanalytická chémia pôsobiaceho naFPV UCM vTrnaveČlenovia habilitačnej komisie2.prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc.z titulu profesora vodbore analytická chémia pôsobiaceho na Prírodovedeckej fakulteUPJŠ vKošiciach,3.prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. z titulu profesora v odbore analytická chémia pôsobiaceho na Fakultechemickej a potravinárskej technológie STU vBratislave.

Predseda habilitačnej komisie:1.prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc.ztitulu garanta inauguračného avymenúvacieho konania, profesora vodboreanalytická chémia pôsobiaceho naFPV UCM vTrnaveČlenovia habilitačnej komisie2.prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc.z titulu profesora vodbore analytická chémia pôsobiaceho na Prírodovedeckej fakulteUPJŠ vKošiciach,3.prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
z titulu profesora v odbore analytická chémia pôsobiaceho na Fakultechemickej a potravinárskej technológie STU vBratislave.


11. Oponenti habilitačnej práce:
1. prof. Ing. Peter Tomčík, PhD. z titulu profesora v odbore analytická chémia
pôsobiaceho na Pedagogickej fakulte, Katedre chémie a fyziky, Katolícka univerzita
v Ružomberku,
posudok prof. Tomčík
2. Dr.h.c. prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc. z titulu profesora v odbore analytická
chémia pôsobiaceho na FPV UCM v Trnave a čestného člena VR FPV UCM v Trnave,
posudok prof. Miertuš
3. doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. z titulu docenta v odbore analytická chémia
pôsobiaceho na Ústave analytickej chémie STU Bratislava.
posudok prof. Švorc
Náhradník:
1. Dr.h.c. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD. z titulu profesora v odbore farmaceutická
chémia, emeritný profesor Farmaceutickej fakulty, Univerzita Komenského
v Bratislave.

12. Stanovisko habilitačnej komisie:
13. Prezenčná listina zo zasadnutia habilitačného konania :

14. Výpis z uznesenia zasadnutia Vedeckej rady FPV UCM v Trnave zo dňa 13.11.2020: 

Uznesenie č.03/VR FPV-13.11.2020

Vedecká rada FPV UCM v Trnave na základe výsledkov online tajného hlasovania, v súlade
so Zákonom č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠ SR č. 6 z 8. decembra 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent, profesor súhlasí s vymenovaním 
RNDr. Cyrila Rajnáka, PhD., PhD. odborného asistenta na Katedre chémie, Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, za docenta v študijnom odbore 4.1.17 analytická chémia.

Vedecká rada FPV UCM ukladá, predsedovi VR FPV doc. Ing. J. Sokolovi, CSc. predložiť rektorovi UCM prof. Ing. R. Bočovi, DrSc. správu spolu s dokladmi k habilitačnému konaniu RNDr. Cyrila Rajnáka, PhD., PhD. k jeho menovaniu za docenta v študijnom odbore 4.1.17 analytická chémia.

16. Súhlas so spracovaním údajov

17. Návrh rektorovi UCM na odovzdanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore 4.1.17 analytická chémia:

18. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:

13.11.2020  udelenie vedecko-pedagogického titulu docent rektorom UCM v Trnave


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk