SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Habilitačné konanie Mgr. Daniel Mihálik, PhD.

Podklady k habilitačnému konaniu Mgr. Daniela Mihálika, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu Mgr. Daniela Mihálika, PhD.
za docenta v študijnom odbore 4.2.3 molekulárna biológia.

1. Žiadosť o zahájenie habilitačného konania za docenta:

2. VR FPV - návrh na habilitačnú komisiu a návrh oponentov habilitačnej komisie.
3. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 

4. Profesijný životopis:
5. Vedecko-pedagogická charakteristika:
6. Prehľad pedagogickej činnosti:
7. Zoznam publikačnej činnosti, prehľad riešených výskumných úloh, projektov a odborných expertíz, citačných ohlasov na vedecké práce a prednášok doma a v zahraničí:
8. Tabuľka výkonov:
9. Pozvánka na habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce:
10. Habilitačná komisia:
 
Návrh členov habilitačnej komisie v zložení: 
1.prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc. z titulu garanta habilitačného a vymenúvacieho konania, profesora v odbore molekulárna biológia pôsobiaceho na FPV UCM v Trnave,
2.prof. RNDr. Marián Janiga, CSc.z titulu profesor v študijnom odbore zoológia pôsobiaceho na Výskumnom ústave vysokohorskej biológie, Žilinská univerzita v Žiline,
3.doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD. z tituludocentka v študijnom odbore agrobiotechnológie pôsobiaca na Katedre Biochémie a biotechnológie, Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU Nitra,
4.doc. RNDr. Ján Salaj, DrSc. z titulu docentv študijnom odbore biotechnológie pôsobiaci ako vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV. 


Náhradník: 
doc. Ing. Milan Čertík, PhD. z tituludocent v študijnom odbore biotechnológie pôsobiaci naÚstave biotechnológie, FCHPT STU v Bratislave.
 
Stanovisko habilitačnej komisie
Stanovisko členov Vedeckej rady FPV UCM v Trnave

11. Oponenti habilitačnej práce:
1.prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. z titulu profesorka v študijnom odbore biotechnológie na Katedre Biochémie a biotechnológie, Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre,
2.prof. RNDr. Klaudia Jomová, PhD. z titulu profesorka vštudijnom odbore biotechnológie pôsobiacana Katedre chémie, FPV UKF Nitra,
3.prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc. z tituluprofesor v študijnom odbore fyziológia rastlín pôsobiaci naÚstave biologických a ekologických vied UPJŠ Košice.
     

Náhradník: 
doc. Ing. Andrej Godány, CSc. z tituludocent v študijnom odbore biológia pôsobiaceho naFPV UCM v Trnave.

12. Výpis z uznesenia Vedeckej rady FPV UCM zo dňa 5.11.2019

13. Prezenčná listina VR FPV 5.11.2019 Návrh rektorovi UCM na odovzdanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore 1520 molekulárna biológia

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania
19.11.2019 udelenie vedecko-pedagogického titulu docent rektorom UCM v Trnave


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk