SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Inauguračné konanie doc. Ing. Peter Tomčík, PhD.

Inauguračné konanie doc. Ing. Peter Tomčík, PhD.
Súbor podkladov a dokladov k inauguračnému konaniu  doc. Ing. Petra Tomčíka, PhD.
za profesora v študijnom odbore 4.1.17 analytická chémia

1. Žiadosť o zahájenie habilitačného konania za docenta:
2. VR FPV - návrh na inauguračnú komisiu a návrh oponentov inauguračnej komisie.
3. Dátum, od ktorého je inauguračné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 

4. Profesijný životopis:

5. Vedecko-pedagogická charakteristika:
6. Prehľad pedagogickej činnosti:
7. Zoznam publikačnej činnosti, prehľad riešených výskumných úloh, projektov a odborných expertíz, citačných ohlasov na vedecké práce a prednášok doma a v zahraničí:
8. Tabuľka výkonov:
9.  Čestné prehlásenie

10. Tézy inauguračnej prednášky
 
10. Pozvánka na inauguračnú prednášku 10. Inauguračná komisia:
 
Návrh členov inauguračnej komisie v zložení:
 
1.        prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc.z titulu garanta inauguračného a vymenúvacieho konania, profesora v odboreAnalytická chémia pôsobiaceho naFakulte prírodných vied UCM v Trnave,
2.        prof. Ing. Labuda, DrSc. z titulu profesora v odbore Analytická chémia pôsobiaceho na Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave,
3.        prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc.z titulu profesora v odbore Analytická chémia pôsobiaceho na Prírodoveckej fakulte UPJŠ v Košiciach,
4.        prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.z titulu profesora v odbore  Analytická chémia pôsobiaceho na Přírodovědeckej fakulte, Masarykovej univerzity v Brne,
5.        prof. RNDr. Milan Hutta, CSc. z titulu profesora v odbore Analytická chémia pôsobiaceho na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, Bratislave.
 
Náhradník:
1.        Dr.h.c. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD. z titulu profesora v odbore Farmaceutická chémia, emeritný profesor Farmaceutickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave.
 
Návrh oponentov inauguračnej prednášky v zložení:
1.        prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. z titulu profesora v odbore Analytická chémia pôsobiaceho na Přírodovědeckej fakulte UK, Praha, Česká republika,
           Posudok prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
2.        prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.z titulu profesora v odbore Analytická chémia pôsobiaceho na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave,
           Posudok prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
3.        Ing. Ján Tkáč, DrSc.pôsobiaceho na Chemickom ústave SAV v Bratislave.
           Posudok Ing. Ján Tkáč, DrSc. 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk