SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Habilitačné konanie Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.

Podklady k habilitačnému konaniu Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu Mgr. Ildikó Matušíkovej, PhD.
za docentku v študijnom odbore 4.2.3 molekulárna biológia.

1. Žiadosť o zahájenie habilitačného konania za docenta:

2. VR FPV - návrh na habilitačnú komisiu a návrh oponentov habilitačnej komisie.
3. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 

4. Profesijný životopis:
5. Vedecko-pedagogická charakteristika:
6. Prehľad pedagogickej činnosti:
7. Zoznam publikačnej činnosti, prehľad riešených výskumných úloh, projektov a odborných expertíz, citačných ohlasov na vedecké práce a prednášok doma a v zahraničí:
8. Tabuľka výkonov:
9. Pozvánka na habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce:
10. Habilitačná komisia:
 
Návrh členov habilitačnej komisie v zložení:
1. prof. RNDr. Juraj Krajčovič, DrSc. z titulu garanta habilitačného a vymenúvacieho konania, profesora v odbore Molekulárna biológia pôsobiaceho na FPV UCM v Trnave,
2. prof. RNDr. Alexander Lux, CSc. z titulu profesora v odbore Fyziológia rastlín, pôsobiaceho na Univerzite Komenského v Bratislave,
3. prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. z titulu profesorka v odbore Biotechnológie, pôsobiaca na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.
 
Stanovisko habilitačnej komisie
Stanovisko habilitačnej komisie pre Vedeckú radu Fakulty prírodných vied UCM v Trnave

Náhradník:
doc. RNDr. Ján Jásik, DrSc. z titulu docenta v odbore Fyziológia rastlín, pôsobiaceho v Centre biológie rastlín a biodiverzity SAV - Botanický ústav SAV.
 
11. Oponenti habilitačnej práce:
 
1.        prof. RNDr. Jozef Šamaj, DrSc. z titulu profesora Botaniky, pôsobiaceho v Centre Regionu Haná, Univerzita Palackého Olomouc, Česká republika.
Posudok Mgr. I. Matušíkovej, PhD. – prof. J. Šamaj, DrSc.
 
2.        prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc. z titulu profesora Fyziológie rastlín, pôsobiaceho na Ústave biologických a ekologických vied, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Posudok Mgr. I. Matušíkovej, PhD.– prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.
 
3.    prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc. z titulu profesorka Fyziológia rastlín, pôsobiaca na Univerzite Komenského v Bratislave.
Posudok Mgr. I. Matušíkovej, PhD.– prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc.
 

Náhradník:
doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD. z titulu docentka Genetiky, pôsobiaca na Univerzite Komenského v Bratislave.

Návrh rektorovi UCM na odovzdanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore 1520 molekulárna biológia
        
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania
23.04.2019 udelenie vedecko-pedagogického titulu docent rektorom UCM v Trnave

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk