SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Habilitačné konanie RNDr. Miroslava Horníka, PhD.

Podklady k habilitačnému konaniu RNDr. Miroslav Horník, PhD.

Súbor podkladov a dokladov k habilitačnému konaniu RNDr. Miroslav Horník, PhD. za docenta v študijnom odbore 4.1.17 analytická chémia.

1. Žiadosť o zahájenie habilitačného konania za docenta:
2. VR FPV - návrh na habilitačnú komisiu a návrh oponentov habilitačnej komisie. 3. Dátum, od ktorého je habilitačné konanie prerušené a lehota, v ktorej majú byť odstránené nedostatky žiadosti: 

4. Profesijný životopis: 5. Vedecko-pedagogická charakteristika:
6. Prehľad pedagogickej činnosti:
7. Zoznam publikačnej činnosti, prehľad riešených výskumných úloh, projektov a odborných expertíz, citačných ohlasov na vedecké práce a prednášok doma a v zahraničí:
8. Tabuľka výkonov:
9. Pozvánka na habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce:
10. Habilitačná komisia:

1. prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc., z titulu garanta habilitačného a vymenúvacieho konania, profesora v odbore analytická chémia pôsobiaceho na UCM Trnava, predseda habilitačnej komisie
2. prof. RNDr. Milan Hutta, PhD., z titulu profesora v odbore analytická chémia pôsobiaceho na Univerzite Komenského v Bratislave, člen habilitačnej komisie
3. Dr.h.c. prof. RNDr. Jozef Čižmárik, CSc., emeritný profesor na Univerzite Komenského v Bratislave, z titulu významného odborníka v príbuznom odbore, člen habilitačnej komisie

11. Oponenti habilitačnej práce:

1. prof. Ing. Ján Labuda, DrSc., z titulu profesora analytickej chémie pôsobiaceho na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.
Posudok M. Horníka - prof. Labuda

2. prof. Ing. Pavel Janoš, CSc., z titulu profesora analytickej chémie pôsobiaceho na Univerzite J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, Česká Republika.
Posudok M. Horníka - prof. Janoš

3. doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc., z titulu docenta Jadrovej chémie pôsobiaceho na Univerzite Komenského v Bratislave.
Posudok M. Horníka - doc. Kuruc

12. Stanovisko habilitačnej komisie:
13. Prezenčná listina zo zasadnutia habilitačného konania 7.2.2017:
14. Zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady FPV UCM v Trnave zo dňa 28.03.2017:
15. Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady, ktorá prerokovala návrh na vymenovanie docenta:
16. Návrh rektorovi UCM na odovzdanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v študijnom odbore 4.1.17 analytická chémia:
17. Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania:
  ........ 2017 udelenie vedecko-pedagogického titulu docent rektorom UCM v Trnave.

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk