SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia

Študijný program: Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
Študijný odbor: 17. Chémia
Úroveň národného kvalifikačného rámca: úroveň 8
Kód študijného programu: 107125
Akademický titul: PhD. (philosophiae doctor)
Forma a dĺžka štúdia: externá; päť rokov
Jazyk poskytovania: slovenský/ anglický

Ciele vzdelávania a profil absolventa

Študijný program podnecuje zásady vedeckej práce, jej etické a spoločenské stránky, vedecké formulovanie problému, prezentáciu a publikovanie vedeckých výsledkov, poskytuje potrebné vedomosti pre rozvoj vedného a študijného odboru, zdôrazňuje väzbu výskum – vývoj - aplikácia a zhodnotenie vlastného prínosu pre prax. Tiež tvorivú činnosť absolventa v oblasti analytickej chémie a chemickej analýzy.
Študenti sú zapojení aj do riešenia vedeckých projektov, čím si rozvíjajú a prehlbujú zásady vedeckej práce, riešenia zložitých problémov, analytické a syntetické myslenie, zmysel pre tímovú prácu. Cieľom štúdia v doktorandskom študijnom programe Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia je rozvoj intelektuálnych a tvorivých schopností, praktických zručností študenta. Absolvent ovláda aktívne cudzí jazyk (anglický), je schopný pracovať v tíme, prognózovať vývoj vo svojom odbore. V rámci štúdia si prehĺbi poznatky z analytickej a bioanalytickej chémie potrebné pre vývoj analytických metód a postupov, ako aj pre vývoj inštrumentácie analytickej chémie, osvojí si zásady vedeckej práce, formy spracovávania a prezentovania výsledkov. Získa experimentálnu zručnosť a skúsenosť pri práci s modernými prístrojmi. Bude vedieť vyhľadávať, spracovávať a interpretovať informácie z dostupných zdrojov (vedecké databázy, odborné publikácie). Získané výsledky vie spracovať, publikovať a prezentovať na vedeckých podujatiach.


Absolventi doktorandského štúdia 

Absolvent študijného programu je schopný samostatne a tvorivo vedecky pracovať v rozličných oblastiach uplatnenia analytickej chémie, ako aj v hraničných disciplínach, zviazaných s analytickou chémiou, pričom sa uprednostní najmä analytická orientácia v smere biologických vied spriahnutých s chémiou, ako sú biochémia, farmaceutická a klinická chémia, laboratórna medicína a biotechnológie. Absolvent ovláda vedecké prístupy a metodológiu výskumu vo zvolených aplikačných oblastiach analytickej chémie a získať riešenia s využitím separačných, elektrochemických, spektrálnych, magnetochemických, prípadne aj ďalších inštrumentálnych metód (nukleárnych, termických, a i.). Je tiež spôsobilý navrhovať, riadiť a objektívne vyhodnocovať problémovo orientované experimenty, zamerané na závažné problémy súčasnej spoločenskej praxe. Z analytického hľadiska je obvykle hlbšie špecializovaný na niektoré problémové okruhy, ako sú analýza zložiek v multikomponentných matriciach, stopová analýza, analýza škodlivých látok v životnom prostredí, charakterizácia a predpoveď vlastností nových materiálov a pod. Prispieva k získaniu rozhodnutia v oblastiach presahujúcich rámec analytickej chémie. Vykonáva činnosť aj v rôznych ďalších oblastiach spoločenskej praxe, pri zabezpečovaní a riadení kvality, v monitoringu životného prostredia, vo farmaceutickej chémii, v klinickej chémii a laboratórnej medicíne, v potravinárstve a inde. Má základné manažérske schopnosti, zamerané na uplatňovanie aplikovanej analytickej chémie a bioanalytickej chémie v praxi, dokáže viesť výskumný kolektív, plánovať tímové úlohy a má tiež vedomosti o relevantných environmentálnych, ekonomických, právnych a etických aspektoch. Na základe získaných vedomostí absolvent študijného programu je tiež spôsobilý vyučovať špecializované chemické predmety na vysokej škole.

Odporúčaný študijný plán (externá forma)

V prípade zaujímavosti je možné si pozrieť profilové predmety študijného programu a zistiť aké vedomosti, zručnosti alebo kompetencie študent získa po ich úspešnom absolvovaní, prípadne si pozrieť podrobný opis študijného programu v externej forme.

 
Požiadavky na uchádzačov, spôsob výberu a odporúčaných osobnostných predpokladov
Počet študentov prijímaných na študijný program: 4 (denná forma)/5 (externá forma)

Požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu sú vo všeobecnosti uvedené v §56 až 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, podrobnejšie ich upravuje Študijný poriadok UCMv Trnave a Poriadok prijímacieho konania UCM v Trnave.
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (§ 56 ods.3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov). O prijatie na štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium.
Prijímacie konanie na FPV UCM sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Študent sa prihlasuje na niektorú z vypísaných tém dizertačných práca vypracováva rámcový projekt k téme. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený na fakultnej stránke. Pri prijímaní na doktorandské štúdium bude prebiehať prijímací pohovor, ktorý sa uskutočňuje formou rozhovoru, kde uchádzač prezentuje svoje motívy, projekt k téme dizertačnej práce a predpoklady na štúdium, ako aj znalosť cudzieho jazyka.

 
Uplatnenie absolventov

Absolventi ŠP Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia sú zamestnaní v rámci celého Slovenska ako napríklad vedecko-výskumní pracovníci: Onkologický ústav v Bratislave, Slovenská akadémia vied, Ministerstvo hospodárstva SR, Štátny ústav pre kontrolu liečiv  Bratislava. Vedecko-pedagogickí pracovníci na vysokých školách: Lekárska fakulta UK  Bratislava, FPV UCM Trnava, PF Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, UMB v Banskej Bystrici, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave, TU v Trnave.

Konkrétne uplatnenie vo firmách a organizáciách:
 • PRAGOLAB s.r.o.- predaj, servis poradenstvo laboratórnych zariadení
 • Ministerstvo hospodárstva SR- konzultačná činnosť
 • BIOTECH s.r.o.- predaj laboratórneho vybavenia
 • Zentiva, a.s. Bratislava- výroba liečiv
 • Saneca  Pharmaceutical,  a.s.  Hlohovec- výroba liečiv
 • Štátny ústav pre kontrolu liečiv  Bratislava – registrácia liekov
 • ALAGENEX life s.r.o.- predaj a distribúcia chemických produktov
 • UNI - TECH, s.r.o. Púchov- výroba pneumatík
 • Lekárska fakulta UK  Bratislava – vedecko-výskumná a pedagogická činnosť
 • Eurofins Bel/Novamann s.r.o. Bratislava- laboratórne skúšky v oblasti nutričných vlastností výrobkov
 • FPV UCM Trnava  – vedecko-výskumná a pedagogická činnosť
 • PF Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem – vedecko-výskumná a pedagogická činnosť
 • Slovenská akadémia vied – výskum liečiv
 • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave – vedecko-výskumná a pedagogická činnosť
 • UMB v Banskej Bystrici – vedecko-výskumná a pedagogická činnosť
 • Farmaceutická fakulta UK v Bratislave – vedecko-výskumná a pedagogická činnosť
 • Onkologický ústav v Bratislave – kontrolná činnosť
Povolania z profesie o ktoré sa môže absolvent uchádzať sú napríklad vedecko-výskumný pracovník, laboratórny diagnostik, produktový špecialista, operátor chemickej výroby, pracovník príjmu suroviny, technik výroby, kontrolór kvality, špecialista vo výskume a vývoji, technológ, špecialista sanitácie a hygieny.

Pravidlá vyučovania a učenia sa

Pravidlá vyučovania sú jednoznačne definované v informačných listoch jednotlivých predmetov ako aj v Študijnom poriadku UCM, ktorým sa FPV riadi.  
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný odbor 17 Chémia v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študijný plán ponúka študentom dostatočný priestor,  rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potrieb pri dosahovaní cieľov a výstupov vzdelávania.  Čo  umožňuje  aj flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, najmä vďaka  bohatému spektru voliteľnosti PVP predmetov, širokým možnostiam mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.
Hodnotenie študijných výsledkov umožňujúce dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov sa riadi univerzitnou smernicou.


Postupy a kritéria hodnotenia 
Informačné listy k predmetov

Podmienky absolvovania študijného programu
Podmienkou pre udelenie titulu PhD. je získanie min. 240 kreditov a absolvovanie obhajoby dizertačnej práce. 
 
Miera úspešnosti
bez absolventov
 
Doplňujúce informácie o študijnom programe Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia

Doktorandský študijný program Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia je nastavený tak, aby absolvent bol schopný samostatne a tvorivo vedecky pracovať v rozličných oblastiach uplatnenia analytickej chémie, ako aj v hraničných disciplínach, zviazaných s analytickou chémiou, pričom sa uprednostňuje najmä analytická orientácia v smere biologických vied spriahnutých s chémiou, ako sú biochémia, farmaceutická a klinická chémia, laboratórna medicína a biotechnológie. Medzi významných absolventov programu patria: doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD. PhD. – UCM Trnava (Mladý vedecký pracovník – Vedec roka SR 2019), doc. RNDr. Vladimír Frišták, PhD. - TU Trnava, RNDr. Filip Varga, PhD. - Ministerstvo hospodárstva SR.
Absolventi študijného programu sú zamestnaní v rámci celého Slovenska ako napríklad: Vedecko-výskumní pracovníci: Onkologický ústav v Bratislave, Slovenská akadémia vied, Ministerstvo hospodárstva SR, Štátny ústav pre kontrolu liečiv Bratislava. Vedecko-pedagogickí pracovnícina vysokých školách: Lekárska fakulta UK Bratislava, FPV UCM Trnava, PF Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, UMB v Banskej Bystrici, Farmaceutická fakulta UK v Bratislave, TU v Trnave. Špecialisti vo firmách: PRAGOLAB s.r.o.-predaj, servis poradenstvo laboratórnych zariadení, BIOTECH s.r.o. -predaj laboratórneho vybavenia, Zentiva, a.s. Bratislava-výroba liečiv, Saneca Pharmaceutical, a.s. Hlohovec-výroba liečiv, ALAGENEX life s.r.o.-predaj a distribúcia chemických produktov, UNI -TECH, s.r.o. Púchov-výroba pneumatík, Eurofins Bel/Novamann s.r.o. Bratislava-laboratórne skúšky. V rámci prehlbovania vedomostí študenti absolvujú zahraničné stáže prostredníctvom programu Erasmus+, na základe medzinárodných bilaterálnych dohôd, poprípade využívajú možnosti v rámci iných mobilitných a štipendijných schém a programov (Leibniz Universität Hannover, Nemecko - DAAD SRN-SK, Univerzita Pardubice, Česká republika - CEEPUS).


Ďalšie podrobné informácie o študijnom programe sú uvedené na vsk.ucm.sk, prípadne na stránke oddelenia.
 
Osoba zodpovedná na kvalitu študijného programu
prof. RNDr. Ján Titiš, PhD.
 
Osoby zabezpečujúce profilové predmety
doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD. et PhD.
doc. Ing. Jozef Sokol, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.
doc. Ing. Andrea Purdešová, PhD.

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk