SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Biotechnológie

Študijný program: Biotechnológie
Študijný odbor: 4. Biotechnológie
Úroveň národného kvalifikačného rámca: úroveň 8
Kód študijného programu: 183535
Akademický titul: PhD. (philosophiae doctor)
Forma a dĺžka štúdia: denná; štyri roky
Jazyk poskytovania: slovenský/ anglický
Ciele vzdelávania a profil absolventa
Študijný program podnecuje zásady vedeckej práce, jej etické a spoločenské stránky, vedecké formulovanie problému, prezentáciu a publikovanie vedeckých výsledkov, poskytuje potrebné vedomosti pre rozvoj vedného a študijného odboru, zdôrazňuje väzbu výskum – vývoj - aplikácia a zhodnotenie vlastného prínosu pre prax. Tiež tvorivú činnosť absolventa v oblasti biotechnológií. Absolvent ovláda aktívne cudzí jazyk (anglický), je schopný pracovať v tíme, prognózovať vývoj vo svojom odbore. V rámci štúdia si prehlbuje poznatky z biotechnológií, biológie a analytickej chémie, osvojuje si zásady vedeckej práce, formy spracovávania a prezentovania výsledkov. Získava experimentálnu zručnosť a skúsenosť pri práci s modernými prístrojmi. Naučí sa vyhľadávať, spracovávať a interpretovať informácie z dostupných zdrojov (vedecké databázy, odborné publikácie). Získané výsledky vie spracovať, publikovať a prezentovať na vedeckých podujatiach. Študenti sú zapojení aj do riešenia vedeckých projektov, čím si rozvíjajú a prehlbujú zásady vedeckej práce, riešenia zložitých problémov, analytické a syntetické myslenie, zmysel pre tímovú prácu.
Výsledkom jednotlivých predmetov je komplexne, počas štyroch, v prípade externého štúdia piatich, rokov, spracovaná dizertačná práca v rozsahu definovanom v zákone o vysokých školách Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Výsledkom vzdelávania je kompetentnosť, teda študent nadobudne schopnosť:
- identifikovať problém pre hľadanie vedeckého riešenia
- navrhnúť vedeckú hypotézu,
- overiť ju vhodne nastaveným a navrhnutým experimentom alebo sadou experimentov
- vyhodnotiť výsledky a spracovať ich do formy dizertačnej práce
- riešiť problémy počas riešenia experimentálnej činnosti dizertačnej práce
- navrhnúť vhodné postupy pre úpravu experimentu
- samostatne pracovať v laboratóriu, ale aj pracovať v kolektíve
- komunikovať s odborníkmi v rámci jeho témy dizertačnej práce, ale aj témach súvisiacich
- prezentovať svoje výsledky pred odborníkmi formou prezentácií a diskusií
- zverejňovať výsledky vo forme publikácií vo vedeckých časopisoch s vysokou kvalitou a dosahom.

Absolventi doktorandského štúdia sú schopní skúmať biomolekuly a biologické systémy, ako aj ich prakticky využiť, vedia samostatne riadiť jednotlivé operácie súvisiace s ich cieleným využívaním v poľnohospodársko-potravinárskej, farmaceuticko-medicínskej a chemicko - environmentálnej oblasti, ako aj v oblasti priemyselného využitia obnoviteľných surovín, majú dostatok teoretických vedomostí a praktických skúseností potrebných k vykonávaniu laboratórnych ale aj výrobných činností a vyhodnocovaniu získaných údajov a vedia komunikovať s ekvivalentným stupňom manažmentu a majú tiež vedomosti o ekonomických, právnych, etických a environmentálnych aspektoch biotechnológií, ktoré im umožňujú uplatniť sa na strednom stupni funkčných činností vo vedeckovýskumnej, ale aj vo výrobno-podnikateľskej sfére.
Odporúčaný študijný plán(denná forma) 

V prípade zaujímavosti je možné si pozrieť profilové predmety študijného programu a zistiť aké vedomosti, zručnosti alebo kompetencie študent získa po ich úspešnom absolvovaní, prípadne si pozrieť podrobný opis študijného programu v dennej forme.
 
Požiadavky na uchádzačov, spôsob výberu a odporúčaných osobnostných predpokladov
Počet študentov prijímaných na študijný program: 4 (denná forma)/5 (externá forma)
Požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu sú vo všeobecnosti uvedené v §56 až 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, podrobnejšie ich upravuje Študijný poriadok UCMv Trnave a Poriadok prijímacieho konania UCM v Trnave.
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (§ 56 ods.3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov). O prijatie na štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium.
Prijímacie konanie na FPV UCM sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Študent sa prihlasuje na niektorú z vypísaných tém dizertačných práca vypracováva rámcový projekt k téme. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený na fakultnej stránke. Pri prijímaní na doktorandské štúdium bude prebiehať prijímací pohovor, ktorý sa uskutočňuje formou rozhovoru, kde uchádzač prezentuje svoje motívy, projekt k téme dizertačnej práce a predpoklady na štúdium, ako aj znalosť cudzieho jazyka.
 
Uplatnenie absolventov
Absolventi študijného programu Biotechnológie môžu hľadať uplatnenie v širokom rozpätí pracovísk s biologickým a chemickým zameraním vo výskumných kolektívoch, i v samostatnej práci s výskumno-technickým zameraním (SAV, vysoké školy, rezorty zdravotníctva, poľnohospodárstva a lesníctva, potravinárskeho priemyslu, životného prostredia a pod.), ako aj priamo vo výrobnej praxi. Pripravení sú splniť požiadavky špecializovaných inštitúcií vyžadujúce prácu v teréne predovšetkým na pracoviskách venujúcim sa moderným biotechnológiám, ako aj environmentálne orientovaných pracoviskách a uplatnia sa aj v inštitúciách štátnej správy i samosprávy. Absolventi majú široké uplatnenie takisto v súkromných firmách a priemyselných podnikoch s inovačno-technologickou orientáciou v biotechnológiách, ale aj v príbuzných oblastiach. Povolania z profesie, v ktorých sa môžu absolventi študijného programu Biotechnológie v doktorandskom stupni uplatniť sú napríklad vedecko-výskumný pracovník, laboratórny diagnostik, laborant na rôznych oddeleniach (biochémia, mikrobiológia a pod.), produktový špecialista, operátor chemickej výroby, pracovník príjmu suroviny, pracovník výroby kvasiar/destilatér, technik výroby, kontrolór kvality, špecialista vo výskume a vývoji, technológ, agronóm, špecialista sanitácie a hygieny.Pravidlá vyučovania a učenia sa
Pravidlá vyučovania sú jednoznačne definované v informačných listoch jednotlivých predmetov ako aj v Študijnom poriadku UCM, ktorým sa FPV riadi.  
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný odbor 4 Biotechnológie v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študijný plán ponúka študentom dostatočný priestor, rešpektuje rozmanitosť študentov a ich potrieb pri dosahovaní cieľov a výstupov vzdelávania. Čo umožňuje aj flexibilita trajektórií učenia sa a dosahovanie výstupov vzdelávania, najmä vďaka bohatému spektru voliteľnosti PVP predmetov, širokým možnostiam mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku. Hodnotenie študijných výsledkov umožňujúce dosahovanie výstupov vzdelávania pri rešpektovaní rozmanitosti študentov sa riadi univerzitnou smernicou.

Postupy a kritéria hodnotenia
Informačné listy k predmetov
 
Podmienky absolvovania študijného programu
Podmienkou pre udelenie titulu PhD. je získanie min. 240 kreditov a absolvovanie obhajoby dizertačnej práce. 
 
Miera úspešnosti
100 %
 
Doplňujúce informácie o študijnom programe Biotechnológie
Naši absolventi sú zamestnaní v rámci celého Slovenska ako napríklad Alpha medical, s.r.o. (Slovensko), AXON Neuroscience (Bratislava) - R&D Services SE, Bioscience Slovakia, s.r.o. (Bratislava), Biotech, s.r.o. (Slovensko) - predaj laboratórneho vybavenia, Biotika, a.s. (Slovenská Ľubča), Cloetta Slovania, s.r.o. (Levice), Enviral , a.s. (Leopoldov), Evonik Fermas, s.r.o. (Slovenská Ľubča), Heineken Slovensko, a.s. (Hurbanovo), Henkel Slovensko, s.r.o. (Bratislava), Natures, s.r.o. (Trnava), Novartis Slovakia, s.r.o. (Bratislava), Považský cukor, a.s. (Považská Bystrica), Saneca Pharmaceutical, a.s. (Hlohovec), Skupina GSK (Levice/Bratislava), VWR International, s.r.o. (Slovensko), Zentiva, a.s. (Bratislava), Zvolenská mliekareň, s.r.o. (Zvolen), Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (Bratislava, Piešťany, Modra, Nitra), Slovenská akadémia vied, Slovenský hydrometeorologický ústav, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Úrad verejného zdravotníctva a vysoké školy.
Študenti vďaka európskemu programu Erasmus majú možnosť vycestovať do zahraničia, spoznávať nové krajiny, zvyky a osvojiť si jazyk vzhľadom na to, že každá druhá pracovná ponuka na portáli Profesia.sk obsahuje požiadavku anglického jazyka.

Ďalšie podrobné informácie o študijnom programe sú uvedené na vsk.ucm.sk, prípadne na stránke oddelenia.
 
Osoba zodpovedná na kvalitu študijného programu
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.
 
Osoby zabezpečujúce profilové predmety
prof. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.
doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD.
prof. Mgr. Daniel Mihálik, PhD.
doc. RNDr. Michaela Havrlentová, PhD..


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk