SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Molekulárna biológia

Študijný program: Molekulárna biológia
Študijný odbor: 3. Biológia
Úroveň národného kvalifikačného rámca: úroveň 8
Kód študijného programu: 100718
Akademický titul: PhD. (philosophiae doctor)
Forma a dĺžka štúdia: externá; päť rokov
Jazyk poskytovania: slovenský/ anglický

Ciele vzdelávania a profil absolventa
Študijný program podnecuje tvorivú činnosť absolventa v oblasti molekulárnej biológie, aplikovanej biológie a ďalších biologických disciplín. Významné sú hlboké teoretické vedomosti, ako aj poznatky z metodiky vedy a spracovania vedeckých výsledkov. Absolvent ovláda aktívne cudzí jazyk (angličtina), je schopný pracovať v tíme, prognózovať vývoj vo svojom odbore.
Cieľom štúdia v doktorandskom študijnom programe Molekulárna biológia je rozvoj intelektuálnych a tvorivých schopností, a tiež praktických zručností v oblasti molekulárnej biológie. Výsledkom absolvovanie jednotlivých predmetov je komplexne počas štyroch rokov spracovaná dizertačná práca v rozsahu definovanom v zákone o vysokých školách Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Výsledkom vzdelávania je kompetentnosť, teda študent nadobudne schopnosť
- identifikovať problém pre hľadanie vedeckého riešenia
- navrhnúť vedeckú hypotézu
- overiť hypotézu vhodne nastavenými experimentmi
- vyhodnotiť výsledky a spracovať ich do formy dizertačnej práce
- riešiť problémy vzniknuté počas experimentálnej časti dizertačnej práce
- navrhnúť vhodné postupy pre úpravu experimentu
- samostatne pracovať v laboratóriu, ale aj pracovať v kolektíve
- komunikovať s odborníkmi v rámci jeho témy dizertačnej práce, ale aj o témach súvisiacich
- prezentovať svoje výsledky pred odborníkmi formou prezentácií a diskusií
- zverejňovať výsledky vo forme publikácií vo vedeckých časopisoch s vysokou kvalitou a dosahom.

Absolventi doktorandského štúdia 
Absolvent doktorandského študijného programu Molekulárna biológia (PhD.) aktívne ovláda anglický jazyk, je schopný samostatne a tvorivo vedecky pracovať v rozličných oblastiach biológie, ako aj v hraničných disciplínach, ovláda vedecké prístupy a metodológiu výskumu vo zvolených aplikačných oblastiach aplikovanej biológie s využitím najmodernejších metód molekulárnej biológie a genetiky. Je tiež spôsobilý navrhovať, riadiť a objektívne vyhodnocovať problémovo orientované experimenty, zamerané na závažné problémy súčasnej spoločenskej praxe, vykonáva činnosť aj v rôznych ďalších oblastiach spoločenskej praxe, pri zabezpečovaní a riadení kvality, v monitoringu životného prostredia, vo farmaceutickej, v klinickej biochémii, molekulárnej medicíne, v potravinárstve a inde. Absolvent má základné manažérske schopnosti, zamerané na uplatňovanie aplikovanej biológie v praxi, dokáže viesť výskumný kolektív, plánovať tímové úlohy a má tiež vedomosti o relevantných environmentálnych, ekonomických, právnych a etických aspektoch a na základe získaných vedomostí je spôsobilý vyučovať špecializované biologické predmety na vysokej škole.
Odporúčaný študijný plán (externá forma)

V prípade zaujímavosti je možné si pozrieť profilové predmety študijného programu a zistiť aké vedomosti, zručnosti alebo kompetencie študent získa po ich úspešnom absolvovaní, prípadne si pozrieť podrobný opis študijného programuv externej forme.
 
Požiadavky na uchádzačov, spôsob výberu a odporúčaných osobnostných predpokladov
Počet študentov prijímaných na študijný program: 4 (denná forma)/5 (externá forma)
Požiadavky na uchádzačov a spôsob ich výberu sú vo všeobecnosti uvedené v §56 až 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, podrobnejšie ich upravuje Študijný poriadok UCMv Trnave a Poriadok prijímacieho konania UCM v Trnave.
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (§ 56 ods.3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov). O prijatie na štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium.
Prijímacie konanie na FPV UCM sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 56 až 58. Proces prijímacieho konania umožní uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Študent sa prihlasuje na niektorú z vypísaných tém dizertačných práca vypracováva rámcový projekt k téme. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Prihlášky na vysokoškolské štúdium sa prijímajú v termíne, ktorý je zverejnený na fakultnej stránke. Pri prijímaní na doktorandské štúdium bude prebiehať prijímací pohovor, ktorý sa uskutočňuje formou rozhovoru, kde uchádzač prezentuje svoje motívy, projekt k téme dizertačnej práce a predpoklady na štúdium, ako aj znalosť cudzieho jazyka.
 
Uplatnenie absolventov
Po ukončení štúdia môže absolvent študijného programu molekulárna biológia hľadať uplatnenie v širokom rozpätí pracovísk s biologickým, mikrobiologickým a chemickým zameraním vo výskumných kolektívoch, i v samostatnej práci s výskumno-technickým zameraním (SAV, vysoké školy, rezorty zdravotníctva, poľnohospodárstva a lesníctva, potravinárskeho priemyslu, životného prostredia a pod.). Pripravení sú splniť požiadavky špecializovaných inštitúcií vyžadujúce prácu v teréne predovšetkým na pracoviskách venujúcim sa moderným technológiám (rekombinantným DNA technológiám), biologických, mikrobiologických ako aj evironmentálne-ekologicky orientovaných pracoviskách a uplatnia sa aj v inštitúciách štátnej správy i samosprávy a v súkromných firmách s výskumno-technologickou orientáciou.
Absolventi ŠP Molekulárna biológia sú zamestnaní v rámci celého Slovenska a aj v zahraničí, napr. Biomedicínske centrum SAV, Laboratórium environmentálnej a potravinovej mikrobiológie, ÚMB SAV, Bratislava; Erba Lachema s.r.o, Brno, Skupina GSK (Levice/Bratislava); VWR International, s.r.o. (Slovensko); Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, NRC pre pneumokokové nákazy, UniLabs, Laboratórium klinickej mikrobiológie a ďalšie.
Povolania z profesie na ktoré sa môže absolvent PhD. štúdia prihlásiť sú napríklad: vedecko-výskumný pracovník, molekulárny biológ, genetik, laboratórny diagnostik, produktový špecialista, operátor chemickej výroby, technik výroby, kontrolór kvality, špecialista vo výskume a vývoji  alebo i špecialista sanitácie a hygieny.

Pravidlá vyučovania a učenia sa
Pravidlá vyučovania sú jednoznačne definované v informačných listoch jednotlivých predmetov ako aj v Študijnom poriadku UCM, ktorým sa FPV riadi.  
Študijný plán v plnej miere zohľadňuje požiadavky stanovené pre študijný odbor 3 Biológia v sústave študijných odborov (jadro vedomostí, schopností a zručností) a zároveň má ambície umožniť študentom zdokonaliť sa podľa vlastného výberu prostredníctvom povinne voliteľných predmetov.
Študenti majú na výber bohaté portfólio povinne voliteľných predmetov, široké možnosti mobilít doma aj v zahraničí. Rovnako študijný plán dodržiava úroveň vedomostí, zručností a kompetencií v súlade s Národným kvalifikačným rámcom pre Slovenskú republiku.

Postupy a kritéria hodnotenia
Informačné listy k predmetov
 
Podmienky absolvovania študijného programu
Podmienkou pre udelenie titulu PhD. je získanie min. 240 kreditov a absolvovanie obhajoby dizertačnej práce. 
 
Miera úspešnosti
bez absolventov
 
Doplňujúce informácie o študijnom programe Molekulárna biológia
Výučba v študijnom odbore biológia a v jej študijných programoch Aplikovaná biológia a Molekulárna biológia sa realizuje formou prednášok a seminárov, resp. prostredníctvom laboratórnych cvičení s cieľom overenia vybraných nadobudnutých vedomostí a získania praktických zručností v laboratóriách. V rámci študijného programu Aplikovaná biológia je spravidla možnosť získania najnovších informácií a ich syntetického spracovania z oblasti hlavne mikrobiológie, virológie, protistológie, mykológie, molekulárnej biológie, biológie rastlín a človeka, resp. základov genetiky, evolučnej biológie, bioinformatiky, genomiky, proteomiky, ktoré sú  nosnou súčasťou riešenia kompilačných bakalárskych prác. Tieto poznatky a parciálne zručnosti sú na magisterskom stupni v rámci diplomových prác využité a zúročené pri riešení experimentálne zameraných magisterských prác vhodne doplnených o nadobudnutie pokročilých najnovších poznatkov a zručností formou prednášok a seminárov, resp. prostredníctvom laboratórnych cvičení zo spomenutých oblastí moderných biologických disciplín (primárne mikrobiológia - vrátane virológie, algológie a mykológie - rastlinná a humánna molekulárna biológia a genetika, bioinformatika, genomika a proteomika).
Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v programe Molekulárna biológia, ktoré formou štúdia organicky nadväzuje na bakalárske a magisterské  štúdium v oblasti aplikovanej biológie. Je určené pre najlepších absolventov magisterského štúdia, pričom študent obohatí svoj životopis prácou na prístrojoch fakulty, ale aj osvojením si najmodernejších metód a metodík, ktorými disponujú špičkovo zariadené spolupracujúce pracoviská hlavne na  Ústavoch SAV, resp. špecializovaných rezortných ústavoch.
Študenti vďaka európskemu programu Erasmus majú možnosť vycestovať do zahraničia, spoznávať nové krajiny, zvyky a osvojiť si jazyk vzhľadom na to, že každá druhá pracovná ponuka na portáli Profesia.sk obsahuje požiadavku aktívneho ovládania anglického jazyka.
Absolventi štúdia biológie sú zamestnaní v rámci celého Slovenska, a to či už na vysokých školách, ústavoch SAV, resp. špecializovaných rezortných ústavoch, a v súkromných firmách, niektorí aj v zahraničí, najmä v Českej republike. Tu využívajú získané vedomosti a praktické zručnosti hlavne z rôznych oblastí mikrobiológie, genetiky a molekulárnej biológie.

Ďalšie podrobné informácie o študijnom programe sú uvedené na vsk.ucm.sk, prípadne na stránke oddelenia.
 
Osoba zodpovedná na kvalitu študijného programu
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.
 
Osoby zabezpečujúce profilové predmety
prof. Ing. Štefan Janeček, DrSc.
doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD.
doc. Ing. Miroslav Glasa, DrSc.
prof. Mgr. Ildikó Matušíková, PhD.


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk