SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

KATEDRA
BIOFYZIKY

http://fpv-kbf.webnode.sk/

Profil Katedry biofyziky

http://fpv-kbf.webnode.sk/


Biofyzika je interdisciplinárny vedný odbor, ktorý vznikol na rozhraní vied o živej a neživej prírode. Je to medziodborová veda, ktorá používa teoretické a experimentálne metódy od fyziky molekúl až po štúdium biologických systémov. Biofyzika zahŕňa všetky úrovne biologickej organizácie, od molekulárnej úrovne až po celé organizmy a ekosystémy. Biofyzikálny výskum zasahuje do oblastí ako sú biochémia, nanotechnológie, bioinžinierstvo, komputačná biológia, ako aj systémová biológia. Biofyzika sa stala mostom medzi biológiou, chémiou a fyzikou, preto jej pôsobnosť zasahuje do viacerých vedných odborov v uvedených vedných oblastiach a to najmä: chemická fyzika, fyziológia, biochémia, fotonika, molekulová biológia medicína a nanotechnológie.

Katedra rozvíja výskum predovšetkým v oblasti biofotoniky, bioenergetiky, biomateriálov a elektrofyziológie, pričom využíva spoluprácu so Slovenskou akadémiou vied, Medzinárodným Laserovým Centrom (MLC) (www.ilc.sk) a so Slovenskou Technickou Univerzitou. Na katedre je otvorené spoločné laboratórium biofotonických technológií vybudované v spolupráci s MLC (obr. 1 a obr. 2). V procese budovania je spoločné laboratórium s Ústavom molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Laboratórium merania a a štatistických výpočtov, Laboratórium elektriny a magnetizmu a Laboratórium spracovania dát.

Katedra sídli na FPV UCM 3 posch. Hajdóczyho ul., Trnava.

Pracovníci katedry sa okrem pedagogickej činnosti venujú vedecko-výskumnej činnosti zúčastňujú na odborných podujatiach doma i v zahraničí, publikujú výsledky svojej pedagogicko-výskumnej práce a podieľajú sa na aktivitách Fakulty prírodných vied.
 
Katedra biofyziky FPV zabezpečuje výučbu fyziky, biofyziky a biofotoniky pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia. Členovia katedry tiež školia študentov bakalárskeho a magisterského štúdia v odbore Biotechnológie, Biológia, či Biomedicínska chémia a doktorandského štúdia v odbore Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia.

Bakalárske štúdium: 
 
Aplikovaná informatika – denná a externá forma štúdia. 
Povinné predmety: Fyzika pre informatikov  - prednášky a semináre.
Biotechnológie – denná forma štúdia. 
Povinné predmety: Fyzika - prednášky a semináre.
Biológia – denná forma štúdia. 
Povinné predmety: Fyzika - prednášky.
Chémia – denná forma štúdia. 
Povinné predmety: Fyzika I a II - prednášky a semináre.

Magisterské štúdium: 
 
Biomedicínska chémia – denná a externá forma štúdia. 
Povinné predmety: Biofyzika - prednášky, Biomedicínske zobrazovanie a biofotonika - prednášky a semináre.

Doktorandské štúdium: 
 
Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia – denná a externá forma štúdia. 
školenie doktorandov


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk